НовиниПринтирай

Заповед във връзка с обявяването на пожароопасния сезон

 

Н АР Е Ж Д А М:

    

      1.Обявявам за пожароопасен сезон за 2021 година във всички земеделски територии в община Сапарева баня, област Кюстендил, времето от 10 май 2021 година до 31 октомври 2021  година, съгласно заповед № РД-04-63/10.05.2021 година на Директора на Областна дирекция «Земеделие» гр.Кюстендил.

     2. Физичските и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари. Не се разрешава извършването наремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през и/или покрай житните площи, през периода от восъчна зрялост до прибирането на реколтата.

     3.Юридически и физически лица, осъщесвяващи дейности в земеделски земи, следва да организират изпълнението на изискванията на ЗООС и Наредба № 8121з– 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност на населението, да уведомяват писмено съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр.Дупница преди започване на жътвата в плоши над 100 дка, да парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, да използват земеделска техника, която отговаря на изискванията за безопасна експлоатация.

      4.Да се запознаят физическите и юридическите лица извършващи земеделска дейност със задълженията им, съгласно  Раздели II,  IV и V от Наредба №8121з– 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

       5.Кметовете на кметства да  предприемат спешни мерки относно организирането и извозването до мястото в случай на пожар гасачески групи от местното население при поискване на съдействие от РСПБЗН.

       6. Полската охрана по населени места на територията на община Сапарева баня –гр.Сапарева баня, с. Овчарци, с. Сапарево и с. Ресилово да  наблюдават  площите с житни култури през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и да съобщават незабавно в кметството, на телефон 112  при установяване на запалване или пожар.

 

 

 

 

       7. Всяко лице забелязало пожар е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

 

                                        

                                                          З А Б Р А Н Я В А М:

 

      1. Изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и използването на открити огнеизточници.

     2. Паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра от тях, от настъпването на восъчна зрялост при житните култури до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

 

      Настоящата заповед да се връчи на кметовете на населени места в общината, на  председателите на земеделски кооперации, на полската охрана, на директора на ОП «Общинско лесничейство» на гр. Сапарева баня, на специалиста по защита на населението от бедствия, пожари и аварии и на началника на РСПБЗН, да се публикува на интернет страницата , огласяване сред населението, за контрол и изпълнение.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.