НовиниПринтирай

община Сапарева баня открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частно общинска собственост

                                                          О Б Я В А

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 288 от Протокол №19/25.03.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-217/27.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частно общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 288 от Протокол №19/25.03.2021г.   схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на община сапарева баня, намиращ се на територията на с. Паничище, община Сапарева баня, Област Кюстендил, при следните условия:

 

  1. Наименование и местонахождение на обекта на конкурса:

     

              «Недвижим имот-общинска собственост: част от имот публична общинска собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с. Паничище, общ. Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на община Сапарева баня обект №3-с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект-павилион»

 

2. Начална конкурсна цена за обекта за разполагане на преместваем търговски обект-павилион с площ от 9,00 кв.м.  100.00лв. (сто лева и нула стотинки) на месец без ДДС.

           3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/  години, считано от датата на подписване на договор.

 

           4. Размер на депозита  - 10% от началната конкурсна цена за обекта, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита  09.06.2021г. -  17:00 часа.   

 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен конкурс - 16.06.2021г. – 17:00 часа.

           5. Срок за закупуване на конкурсна документация –  09.06.2021г., 17:00 часа.

                  Място на получаване на конкурсните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                    

            6. Срок за подаване на предложения за участие в конкурса – 09.06.2021г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           7. Срок и условия за извършване на оглед на обекта – до 09.06.2021г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта само организира извършването му и е за негова сметка.

           8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на конкурса следва да внесе предварително на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва обекта.

           9. Място, ден и час на провеждане на конкурса: 10.06.2021г. от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Място, ден и час на провеждане на повторен конкурс: 17.06.2021г. от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           11. Срок за закупуване на конкурсни документи в случай на повторен конкурс  16.06.2021г., 17:00 часа.                         

           12. Срок и условия за извършване на оглед на обекта в случай на повторен конкурс – до 16.06.2021г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта само организира извършването му и е за негова сметка.

          13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен конкурс –  16.06.2021г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480