НовиниПринтирай

ЗАПОВЕД-РД08-214-23-04 2021г.

На основание чл.44,ал.1,т.1 от ЗМСМА , чл.21,ал.4 във връзка с чл.33,т.5 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените мсета на Община Сапарева баня и във връзка с необходимостта от опазване на тревните фуражи и земеделските култури от повреди и унищожаване в Община Сапарева баня.

                                                                      ЗАБРАНЯВАМ:

1.Навлизането на селскостопански животни в урегулирани поземлени имоти и земеделски имоти(градини,ливади,овощни насаждения_ на територията на Община Сапарева баня-гр.Сапарева баня,с.Сапарево,с.Овчарци и с.Ресилово , с което се застрашава собствеността на населението и земеделската продукция на населението в Община Сапарева баня от 06.05.2021г. до 30.09.2021г.

2.Влизането , преминаването и паша на животни в земи с посеви,трайни или цжетни насаждения , освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята и без разрешение на собственика(ползвателя).

3.Оставянето на животните без надзор,каакто и свободното им придвижване /без придружител.

4.Навлизането и преминаването на селскостопанските животни от едно землище на територията на Общината в друго такова,без разрешение от Кмета на населеното място.

Настоящата заповед да се връчи на кметовете по населени места,полската охрана,пастирите и собствениците на селскостопански животни за изпълнение и да се огласи сред населението.