НовиниПринтирай

Заповед РД-08-213-23-04 2021 г.

На основание чл.44,ал.1,т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.54,ал.5 и чл.55 ,ал.3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество и чистотата на територията на Община Сапарежва баня и чл.21,ал.3 във връзка с чл.33,т.2 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Сапарежа баня:

                                                                         ОПРЕДЕЛЯМ:

1.Следния маршрут за движение на селскостопански животни и сборни стада в гр.Сапарева баня през 2021г.

Селскостопанските животни и сборни стада(овце,кози и др.) в гр.Сапарева баня да преминават по ул.''Джерман'' , ул.''Александър Стамболийски'' , ул.''Христо Ботев'' , ул.''Победа'', ул.''Преспа'', ул.''Рилски езера'' и ул.Буйов рид'' до мястото за паша.

2.Маршрутите за движение на селскостопанските животни на територията на селата в Община Сапарева баня да се определят със заповед от кметовете по населени места.

                                                                           ЗАБРАНЯВАМ:

1.Разходката и пашата на селскостопански животни по улиците ,парковете,градините и други озеленени площи на територията на Община Сапарева баня.

2.Трупосъбиране и загробване на животни,както и изхвърлянето на трупове на животни в контейнери за битови отпадъци на територията на Община Сапарева баня.

Настоящата заповед да се връчи на кметовете по населени места,полската охрана,пастирите и собствениците на селскостопански животи за изпълнение и да се огласи сред населението.