Технически услуги > ОбявленияПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.02.2021 година Решение 281, взето по Протокол № 18 от 25.02.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.35.208 и 65365.35.209, местност „Челяковото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинел Йордан Кирилов Здравков; Йорданка Смилянова Здравкова и Еленка Василева Йорданова

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/