Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 6 / 13.04.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект на Подробен устройствен план изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVII-1445, кв.34 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.465 и 65365.603.466 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, с Възложители Спас Станков Йоцов и Георги Димитров Йоцов

Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 19.04.2021 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/