НовиниПринтирай

Община Сапарева баня открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост

 

 

                                                          О Б Я В А

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 286 от Протокол №19/25.03.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-210/22.04.2021г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти –общинска собственост, по одобрена съгласно т.I от Решение 286 от Протокол №19/25.03.2021г.   план-схема, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

               1. Наименование и местонахождение на обекта на конкурса:

              1.1. Част от имот – публична   общинска   собственост    /АПОС №287/18.08.2016г./  с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I – за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект №2- с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

 

            1.2. Част от имот – публична   общинска   собственост    /АПОС №287/18.08.2016г./  с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I – за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект №3- с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

 

2. Начална конкурсна цена за всеки обект за разполагане на преместваеми търговски обекти поотделно, а именно: за обект № 2 и 3 с площ от 8 кв.м.  150.00лв. (сто и петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС.

           3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/  години, считано от датата на подписване на договор.

 

           4. Размер на депозита  - 10% от началната конкурсна цена за всеки обект поотделно, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита  18.05.2021г. -  17:00 часа.   

 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен конкурс - 25.05.2021г. – 17:00 часа.

           5. Срок за закупуване на конкурсна документация –  18.05.2021г., 17:00 часа.

                  Място на получаване на конкурсните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                    

            6. Срок за подаване на предложения за участие в конкурса – 18.05.2021г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           7. Срок и условия за извършване на оглед на обекта/ите – до 18.05.2021г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

           8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на конкурса следва да внесе предварително на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва обекта/ите.

           9. Място, ден и час на провеждане на конкурса: 19.05.2021г. от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Място, ден и час на провеждане на повторен конкурс: 26.05.2021г. от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           11. Срок за закупуване на конкурсни документи в случай на повторен конкурс  25.05.2021г., 17:00 часа.                         

           12. Срок и условия за извършване на оглед на обекта/ите в случай на повторен конкурс – до 25.05.2021г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

          13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен конкурс –  25.05.2021г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480