НовиниПринтирай

ОБЯВА-открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 088, подотдел 22-е, 22-ж, 22-з от общинска горска територия на Община Сапарева баня

О Б Я В А

 

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 158 от Протокол №10/30.07.2020 г.; Решение №283 от Протокол №19/25.03.2021 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-……………./…………..2021 год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 088, подотдел 22-е, 22-ж, 22-з от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КОНКУРСА – Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня;

 1. НАЧАЛНА ЦЕНА

        Началната цена за добив на дървесина в Обект №088, подотдел 22-е, 22-ж, 22-з с лежаща маса 783 куб.м е 23 483.00 лв /двадесет и три хиляди четиристотин осемдесет и три лева/ без ДДС.

 2. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  3.1.Гаранция за участие в конкурса е под формата на парична сума и е в размер на 1174,15 лева без ДДС- 5% от началната цена 23 483,00 лв. без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615 от 9.00 ч.  до 16.00 ч. на 10/05/2021 г.

    3.2. Гаранцията за повторния конкурс трябва да е постъпила в срок от 9.00 часа до 16.00 часа на 17.05.2021 год.

 3. ОГЛЕД НА OБEKTA

  Всеки работен ден до 10/05/2021 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен конкурс всеки работен ден дo 17/05/2021 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка и след представяне на документ за закупени документи за участие в конкурса.

   Тел за връзка: 0889512105

 4. ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ

   Конкурсната документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Интернешънъл Асет Банк гр. Сапарева баня, BIC: IABGBGSF  IBAN: BG07 IABG 74908401171601 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 10/05/2021 г. включително. Документация за повторния конкурс може да получите в деловодството на Община Сапарева баня от 09.00 до 16.00 часа до 17/05/2021 г. при предварително внесена сума за конкурсна документация.

 5. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – от 9.00 до 16.00 часа до 10/05/2021 г. Офертите за повторния конкурс се депозират от 9.00 часа до 16.00 часа до 17.05.2021 г.

 6. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА – 10.00 часа на 11/05/2021 год.  в заседателната залата /етаж №3/ на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул.Германея” №1.

 7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН КОНКУРС - 10.00 часа на 18.05.2021 год в заседателната залата /етаж №3/ на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул.Германея” №1.

                            

   

                        Общинска администрация  - Сапарева баня