Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на заповед № РД-08-100/26.02.2021 г. на Кмета на Община Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Ивайло Любенов Константинов, че със Заповед № РД-08-100/26.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробeн устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР),  в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-151, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.680 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-150, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.679 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-152, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.681 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ:

     - поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-151, кв. 12 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-150, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.680 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня;

     - поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-151, кв. 12 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-152, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.680 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня;

     - поставяне в съответствие новата външна регулационна линия на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-151, кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня по имотната граница на поземлен имот с идентификатор кв. 12 по регулационния план на гр. Сапарева баня по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.680 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, без да се засяга картата на възстановената собственост /КВС/ на гр. Сапарева баня;

     - разделяне на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-151, кв. 12 по РП на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.680 по КК на гр. Сапарева баня на два нови урегулирани поземлени имота, представляващи парцели с проектни номера XI-151, кв. 12 по РП на гр. Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1106 по КК на гр. Сапарева баня и LVIII-151, кв. 12 по РП на гр. Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1107 по КК на гр. Сапарева баня, с възложители Жана Любенова Белчева и Елка Любенова Окова, съгласно графичната част на приложеният към тази заповед Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2, т.6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  планове.

         Заповед № РД-08-100/26.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.