НовиниПринтирай

Обявление РД-5-2021 г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-5/30.03.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ, кв.11 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, одобрен с Решение № 6 от Протокол №29/17.10.2006 година на заседание на ОбС гр.Сапарева баня, частично изменен със заповед №РД-08-371/23.08.2017 г. на кмета на Община Сапарева баня на четири  самостоятелни урегулирани поземлени имота,  както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 000 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 000 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 243 кв.м.;

             - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII, кв.11 по плана на с.Паничище и отреждането му „За обществено обслужване“, с проектна площ 2 243 кв.м.,

съгласно изготвената скица- предложение за изработване на ПУП – изменение на ПР, с възложител Община Сапарева баня.