НовиниПринтирай

Обявление на РД-4-2021 г.

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-4/30.03.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №213/12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня в обхват улица с о.т. 33-34-35-36  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІІ, кв.9 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ:

- изменение на уличната регулационна линия на улица с о.т. 33-34-35-36 по съществуващата имотна граница на поземлен имот пл.№343 по плана на с.Ресилово;

            - разделяне на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ IІІ, кв.9 по плана на с.Ресилово на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, представляващи парцели, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ и отреждането му поземлен имот пл.№343, кв.9 по плана на с.Ресилово - „За жилищно застрояване“, с площ – 488 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х и отреждането му поземлен имот пл.№343, кв.9 по плана на с.Ресилово -  „За трафопост“, с площ –54 кв.м.

съгласно изготвената скица - предложение за изработване на ПУП – изменение на ПР, с възложител Община Сапарева баня.