Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решения и Протокол №19 от 25.03.2021

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.1 и чл.12, ал.1 Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 283

 

 

      І. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив /сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина,  ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества стояща и лежаща маса:

Подотдел 22

Лежаща маса по сортиментен лист: едра стр. дървесина бук – 5  куб.м, дърва бук – 97 пл. куб.м, дърва габър – 123 пл.куб.м, дърва зимен дъб – 35 пл. куб.м, едра стр. дървесина трепетлика – 2 куб.м, дърва бреза  - 10 куб.м, дърва цер – 1 пл. куб.м;

Подотдел 22-ж

Лежаща маса по сортиментен лист: едра стр. дървесина бук – 7 куб.м, средна стр. дървесина бук – 1 куб.м, дърва бук – 290 пл. куб.м, дърва габър – 104 пл. куб.м, едра стр. дървесина трепетлика – 7 куб.м, средна стр. дървесина трепетлика – 1 куб.м, дърва трепетлика – 6 куб.м, дърва зимен дъб – 11 пл. куб.м, дърва клен – 1 пл. куб.м;

Подотдел 22

Лежаща маса по сортиментен лист: дърва бук – 4 пл. куб.м, дърва зимен дъб – 82 пл. куб.м, дърва цер – 2 пл. куб.м, дърва бреза – 1 пл. куб.м;

 С единична цена за добив е както следва:

 • 21 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

 • 25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

  И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   4 000 лв. без ДДС

   

                  ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдели 22-е, 22-ж, 22-з по следните начини:

   

 1. Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдели 22-е, 22-ж, 22-з;

 

 1. Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за горите, съгласно, който се заплащат  разходите за добив.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                               Л

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т. 12, във връзка с чл.27, ал.3  от Закона за местното самоуправление и местната  администрация /ЗМСМА/, чл.40, ал.3 и ал.4  от Закона за защита на животните

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 284

 

 

              1. Общински съвет гр.Сапарева баня отменя Общинска програма   за установяване на контрол  върху кучешката популация  в Община Сапарева баня”, приета с Решение №8 взето по Протокол №10 от 11.07.2008 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

 

2.Общински съвет гр.Сапарева баня  приема „Програма за овладяване на популацията  на  безстопанствените кучетата на територията на Община Сапарева баня 2021 – 2025 г.”

 

            3. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на Община  Сапарева баня да  организира изпълнението на програмата по т.2 от настоящето решение и ежегодно до 1 март, да внася отчет за изпълнението на програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    Любомир Георгиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

 

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.24 във връзка с 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, и чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

 

 

 

                                          Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 285

 

 

 

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня приема изготвения Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управлението по видове и категории обекти за 2020 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                               Любомир Георгиев

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 ,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 , чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 286

І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен конкурс по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следните недвижими имоти общинска собственост, по одобрена план-схема с Решение № 70 от Протокол № 5 от 28.02.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня:

 

 1. част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект № 2 – с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

 2. част от имот публична общинска собственост  /АПОС №287/18.08.2016г./, с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 28 032 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен селищен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ І - За парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, за обект № 3 – с площ 8,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект за срок от 5 години.

  II. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална конкурсна цена за отдаване под наем за всеки обект/обособен терен, за разполагане на преместваеми търговски обекти по т.I от настоящото решение поотделно, в размер на 150,00 лв. без ДДС месечно за целия обект.

  III. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен конкурс и да сключи договора за наем на имотите, подробно описани по-горе, при условията на настоящото решение.

  IV.Специфични условия:

  - Определя начина на отдаване под наем за всеки обект/обособен терен, за разполагане на преместваеми търговски обекти по т.I от настоящото решение, както следва:

  На терените следва да бъдат разположени преместваеми обекти за търговия с хранителни стоки – сладолед и/или пакетирани захарни изделия, сувенири и/или произведения на занаятите и изкуствата.

  На терените следва да бъдат разположени преместваеми обекти, унифицирани като силует, вид: павилион, параметри: 8 кв.м. и материал: дърво за външно фасадно оформление, съгласно одобрена от гл.архитект проектна документация и разрешение за поставяне.

   

   

   

   

   

   

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                 Любомир Георгиев

   

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

  НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

   

   

  На основание:  чл.21, ал.1, т.8,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.14 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.43, ал.1 и ал.5 от Закона за горите.

   

  Общински съвет Сапарева баня взе

   

   

  РЕШЕНИЕ 287

   

             І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен конкурс по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следните части от имот- частна общинска собственост  /АЧОС №650/21.07.2011г./, с идентификатор 65365.210.81, местност „Рила” по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 1 232 207 кв.м., трайно предназначение на територията -  Горска; начин на трайно ползване – Иглолистна гора, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000737, които части представляват съгласно Схема за поставяне на преместваеми търговски обекти - приложение към решението, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня, за срок от 5 години, а именно:

  • обект № 5 – с площ 12,00 кв.м.

  • обект № 6 – с площ 12,00 кв.м.

  • обект № 7 – с площ 12,00 кв.м.

   2. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална конкурсна цена за отдаване под наем за всеки обект/обособен терен, за разполагане на преместваеми търговски обекти по т.1 от настоящото решение поотделно, в размер на 180,00 лв. без ДДС месечно за съответния обект.

   3. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен конкурс по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да сключи договор за наем на имотите, подробно описани по-горе, считано от 01.01.2022г. при условията на настоящото решение.

   4. Специфични условия:

   - Определя начина на отдаване под наем за всеки обект/обособен терен, за разполагане на преместваеми търговски обекти по т.I от настоящото решение, както следва:

   На терените следва да бъдат разположени преместваеми обекти за търговия със сладолед и/или пакетирани захарни изделия.

   На терените следва да бъдат разположени преместваеми обекти, унифицирани като силует, вид: павилион, параметри: 12 кв.м. и материал: дърво за външно фасадно оформление, съгласно одобрена от гл.архитект проектна документация и разрешение за поставяне.

    

    

    

    

    

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    

    

      

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

   НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

    

    

   На основание: чл.21, ал.1, т.8,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

    

   Общински съвет Сапарева баня взе

    

   РЕШЕНИЕ 288

    

   І. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен конкурс по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок 5 години, следният недвижим имот -  общинска собственост:

   Част от имот публична общинска собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, общ.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня обект № 3 – с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект - павилион;

   ІІ. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална конкурсна цена за отдаване под наем за обекта, за разполагане на преместваем търговски обект по т.1 от настоящото решение, в размер на 100,00 лв. без ДДС месечно.

   ІII. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публично оповестен конкурс по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

                IV. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

    

    

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  Любомир Георгиев

            

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

   НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

    

    

   На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4,  чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

    

   Общински съвет Сапарева баня взе

    

   РЕШЕНИЕ 289

    

   1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2188 / 09.01.2019 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ VI-за хотелски комплекс, кв.1 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня, с площ 2054,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцел/ І-за озеленяване, кв.1, улица с осови точки 6-7-8-9-10-11 и УПИ /парцел/ V, кв.1, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

   2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка на целият имот от 161 650 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България.

   3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от  161 650,00 лв. без ДДС за  продажбата на  имота, подробно описан в т.1.

     4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга

     

     

     

    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                   Любомир Георгиев

     

                 

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

   НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

    

   На основание: чл.21, ал.1, т.10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.5, ал.1, т.5 и чл.13, чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.1, ал. 1 от Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване, и във връзка с извършване на плащане на разходи по изпълнението на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. за изпълнение на проект “Реконструкция на улици „Славяни“, „Липа“ и „Гюрица“ в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

    

   Общински съвет Сапарева баня взе

    

   РЕШЕНИЕ 290

              1. Одобрява поемане на  краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел  извършване на плащане на разходи по изпълнението на Договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. за изпълнение на проект “Реконструкция на улици „Славяни“, „Липа“ и „Гюрица“ в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, при следните основни параметри:

   максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 507 038, 65 лева.

   валута на дълга – български лева (BGN);

   вид на дълга – безлихвен заем, отпуснат по реда на Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване за финансиране на разходи до възстановяването им по проект “Реконструкция на улици „Славяни“, „Липа“ и „Гюрица“ в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020;

   ▪ начин на обезпечаване – дължимите плащания по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект “Реконструкция на улици „Славяни“, „Липа“ и „Гюрица“ в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня”  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, сключен между Община Сапарева баня и ДФ “Земеделие”.

   условия за погасяване:

   - срок за погасяване – с получаване на окончателно плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г., но не по-късно от 23.05.2022 г.;

   - погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

   - източник за погасяване на дълга – получената сума по одобрената заявка за плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

   максимален лихвен процент – 0% (безлихвен заем); такси, комисионни и други – не се дължат;

   2. Възлага на Кмета на община Сапарева баня да подаде писмена Заявка за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на плащане на изпълнените дейности по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0096-C01 от 23.05.2019 г. за проект “Реконструкция на улици „Славяни“, „Липа“ и „Гюрица“ в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 пред ДФ „Земеделие”, както и да извърши всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.

   Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сапарева баня, проведено на [25.03.2021г],  Протокол № [19] , т [8] от дневния ред по докладна  записка № [24] / [17.03.2021г] при кворум от [12] общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с [12] гласа „за”, [0] гласа „против” и [0]гласа„въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Сапарева баня.

   Гласували:

   Г-н Светослав Андреев- „ЗА”

   Г-н Орлин Пехливански – „ЗА”

   Г-н Ивайло Станикин- „ЗА”

   Г-н Иван Базиргянов – „ЗА”

   Г-н Явор Дамянов – „ЗА”

   Г-н Никола Фарфаров – „ЗА”

   Г-жа Силвия Гладникова – „ЗА”

   Г-н Йордан Чучуганов – „ ЗА”

   Г-н Иван Куйов – „ЗА”

   Г-н Николай Мертекчийски- „ЗА

   Г-н Любен Кръстев – „ЗА”

   Г-н Любомир Георгиев – „ЗА”

    

    

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  Любомир Георгиев

       

    

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

   НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

    

   На основание:  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл.67, ал.2 от ЗЕ.

    

    

   Общински съвет Сапарева баня взе

    

    

   РЕШЕНИЕ 291

    

               1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитутно право - право на прокарване и/или преминаване на нов кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ и „Сграда от допълващото застрояване с предназначение - навес“, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 62520.26.164, местност „Над селото“ по Кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня на “ЧЕЗ Разпределение България“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №159, ЕИК 130277958, съгласно одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ с Решение № 647, взето по Протокол № 51 от 27.06.2019 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, през поземлен имот с идентификатор № 62520.26.229, местност „Над селото“ по Кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня.

               2.Учреденото право на прокарване и/или преминаване е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

   3. При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

               4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

    

    

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  Любомир Георгиев

    

    

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

   НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

    

   На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4, 5 и 8 от ЗУТ

    

    

   Общински съвет Сапарева баня взе

    

    

   РЕШЕНИЕ 292

    

   1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  фирма   „ДАКО 15” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня 2650, ул. „Дъга“ №4, ЕИК 203724651, представлявано от Димитринка Тодорова Попова, съгласно представения схема за присъединяване  през  поземлени имоти – общинска собственост и одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ с Решение № 205, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня , както следва: поземлени имоти с идентификатори № 65365.35.193 и № 65365.35.99 по КК на гр. Сапарева баня – публична общинска собственост, представляващи полски пътища.

               2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

   3.Учреденото на  „ДАКО 15” ЕООД, гр. Сапарева баня, право на прокарване и/или преминаване е със срок 5 години от датата на влизане в сила на разрешителното, съгласно Разрешително за водовземане №18/30.01.2019 г. издадено от Община Сапарева баня

   4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

    

    

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  Любомир Георгиев

    

    

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

   НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

    

   На основание: :  чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл.67, ал.2 от ЗЕ.

    

    

   Общински съвет Сапарева баня взе

    

    

   РЕШЕНИЕ 293

    

               1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитутно право - право на прокарване и/или преминаване на нов кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на обект: „Къща за настаняване на туристи“, находящ се в урегулиран поземлен имот /парцел/ I-за обществено обслужване, кв.202 по регулационния план на гр.Сапарева баня, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.602.683 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня на “ЧЕЗ Разпределение България“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №159, ЕИК 130277958, съгласно представеното мотивирано предложение през поземлен имот с идентификатор 65365.602.1055 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, представляващ улици с осови точки 252-201 и 251-251Д по регулационния план.

               2.Учреденото право на прокарване и/или преминаване е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

   3. При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

               4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

    

    

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  Любомир Георгиев

    

    

    

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

   НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

    

   На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ

    

    

   Общински съвет Сапарева баня взе

    

    

   РЕШЕНИЕ 294

    

   1. Общински съвет гр. Сапарева баня учредява сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на кабел НН тип САВТ положен в свободен изкоп от съществуващ трафопост „РЕЛАКС“ до съществуващ стълб № 1 по улица с о.т. 436 – о.т. 437 – допълнение към Заповед № РД – 08 – 655/20.11.2020 г. на фирма „ЧЕЗ Разпределение България” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти –  публична общинска собственост, както следва: улица с о.т. 436 – о.т. 437 по регулационния план на гр. Сапарева баня, представляваща поземлен имот с идентификатор №65365.601.830 по КК на гр. Сапарева баня;

               2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

               3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение

    

    

    

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  Любомир Георгиев

    

    

    

    

    

   

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 19/25.03.2021г.

 

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  §133 ал.9, т.1 букви „б” и „в”  от ПЗР на ЗИД на ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите 

 

 

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 295

 

 

 

1.Искането  за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Сапарева баня” не съответства  на политиката и  плана за развитие на Общината, в частта касаеща искането за водовземане за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика.

 

            2.Общински съвет гр.Сапарева баня не дава съгласието си  да бъде издадено разрешително за водовземане  на фирма  „Аква Трийтмънт” АД  със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.”Патриарх Евтимий”№31, ет.1,  ЕИК  202381018 от  КЕИ „Галерията” на находище на минерална вода „Сапарева баня”  за срок от 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешителното при следните експлоатационни параметри  за   спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика за  минерален басейн с обем 60 куб.м. и външен басейн с  джакузита и воден бар  с общ обем 400 куб.м. в поземлен имот с идентификатор   №65365.32.358  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №КД-14-10-345/05.09.2013 година на Началника на СКГГ гр.Кюстендил , както следва:

 

 • Средноденонощно водно количество    до 81,98 куб.м.

 • Средногодишен дебит  за период от 365 дни / годишно – до 0,95  л/сек. 

 • Годишно водно количество -   до 29 924,32   куб.м. / год.

 • Период на черпене – целогодишно

   

   

   

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                 Любомир Георгиев

 

 

 

 

Прикачени файлове

Протокол 19 (830.15 KB)