НовиниПринтирай

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2543/05.02.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.30.95 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с

О Б Я В А

На основание: Решение №272  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-155/31.03.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 

«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2543/05.02.2021г./, представляващ  поземлен имот с идентификатор 65365.30.95 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 75 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:  друг вид земедемска земя,  категория на земята: 6, предишен идентификатор 65365.30.84, номер по предходен план: 30.84, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.30.123; 65365.30.131; 65365.30.122, 65365.30.94, 65365.30.93 и 65365.602.1006»

 

 

 

 

 1. Описание на имота

  «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2543/05.02.2021г./, представляващ  поземлен имот с идентификатор 65365.30.95 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 75 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:  друг вид земедемска земя,  категория на земята: 6, предишен идентификатор 65365.30.84, номер по предходен план: 30.84, при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.30.123; 65365.30.131; 65365.30.122, 65365.30.94, 65365.30.93 и 65365.602.1006»

   

   2. Начална тръжна цена  903,00 лв. без ДДС за продажбата на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №272  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

      3. Краен срок за приемане на предложенията 11.05.2021г.17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

      4. Дата, място и час на провеждане на публичния търг12.05.2021г.  от 11:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

      5. Размер на депозит за участие – 10 %  от начална тръжна цена.

  Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC:  UNCRBGSF;

  Краен срок за внасяне на депозита  11.05.2021г. -  17:00 часа.   

   

  Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг 18.05.2021г. – 17:00 часа.

   

             6. Срок за закупуване на тръжни документи   11.05.2021г.  – 17:00 часа.      

             7. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IAGBGSF, вид плащане 447000.

         8. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 11.05.2021г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

         9. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг – 19.05.2021г.  от 11:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

         10. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг 18.05.2021г.17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

         11.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг   18.05.2021г.    17.00 часа.                                     

        12. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - до 18.05.2021г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378.