НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №123/22.11.2006г./,както и Акт за ЧОС№936/16.01.2014г. за поправка на Акт №123, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VI, кв.6 по

На основание: Решение №268  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-136/22.03.2021г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 »Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №123/22.11.2006г./,както и Акт за ЧОС№936/16.01.2014г. за поправка на Акт №123, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VI, кв.6 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня, с площ 321.00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ VII, кв.6, улица с осови точки 66-68-102 и УПИ/парцел/ V, кв.6»

 

 

1.      Описание на имота

»Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №123/22.11.2006г./,както и Акт за ЧОС№936/16.01.2014г. за поправка на Акт №123, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ VI, кв.6 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня, с площ 321.00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ VII, кв.6, улица с осови точки 66-68-102 и УПИ/парцел/ V, кв.6»

 

 2. Начална тръжна цена  28 300,00 лв. без ДДС за продажбата на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №268  от Протокол №18/25.02.2021г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

    3. Краен срок за приемане на предложенията 14.04.2021г.17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

    4. Дата, място и час на провеждане на публичния търг15.04.2021г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

    5. Размер на депозит за участие – 10 %  от начална тръжна цена.

Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC:  UNCRBGSF;

Краен срок за внасяне на депозита  14.04.2021г. -  17:00 часа.   

 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг 21.04.2021г. – 17:00 часа.

 

           6. Срок за закупуване на тръжни документи   14.04.2021г.  – 17:00 часа.      

           7. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.

       8. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 14.04.2021г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

       9. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг – 22.04.2021г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

       10. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг 21.04.2021г.17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

       11.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг   21.04.2021г.    17.00 часа.                                     

      12. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - до 21.04.2021г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378.