НовиниПринтирай

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-764/28.10.2008 г. на МОСВ за обявяване на защитена зона BG0000495 "Рила"

На основание чл. 16, ал. 4, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от 02.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/91/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Алпийския биогеографски регион (нотифицирано под номер С(2008) 7973) и предвид наличието на нови данни, отразени в актуалния стандартен формуляр с данни и оценки на защитена зона BG0000495 „Рила“,

Прикачени файлове

Заповед (408.21 KB)