НовиниПринтирай

Заповед № РД - 00 - 08/2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 29.02.2012 г. Заповед № РД - 00 - 08/2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.60, местност „Физолница" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 /19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на «Малкоетажна жилищна сграда», с възложители Райна Георгиева Пешева, Димитър Кирилов Вучков и Георги Кирилов Вучков.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 01.03.2012 г и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

*Заповедта е достъпна и в прикачените файлове