Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №РД-00-1/06.01.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел VІ-512, кв.63 по плана на с. Ресилово

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-1/06.01.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-512, кв.63 по плана на с.Ресилово и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-513, кв.63 по плана на с.Ресилово, третиращ изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-512, кв.63 по плана на с.Ресилово и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-513, кв.63 по плана на с.Ресилово, като се образуват нови урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели както следва:

 

1.Новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-512, кв.63 по плана на с.Ресилово с площ от 1626 кв.м.;

2. Новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-513, кв.63 по плана на с.Ресилово с площ от 836 кв.м.;

и запазване на установената устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

 

Съгласно предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ, сключен между Станка Стойнева Соколова, Васил Йорданов Соколов, Исталиян Йорданов Соколов и Радостина Йорданова Косовска, нот. заверен рег.№7476/04.12.2020 година от  Деница Гърнева нотариус с район на действие РС-Дупница, вписан под №518 на НК на РБ, с възложители Станка Стойнева Соколова, Васил Йорданов Соколов, Исталиян Йорданов Соколов и Радостина Йорданова Косовска.