Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Решение № 251 по Протокол № 17 от 28.01.2021 година на ОбС гр.Сап баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на неурегулиран ПИ с ид. №65365.44.27, местност „Челяковото”

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.01.2021 година Решение № 251, взето по Протокол № 17 от 28.01.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.44.27, местност „Челяковото", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинел Йордан Димитров Кацарски.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.