Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Решение № 248 Протокол № 17 от 28.01.2021г. на ОбС гр.Сап. баня за одобряване на задание за изработване Комплексен проект за изграждане на «Ресторант, мед. кабинет, съблекални, басейн, джакузи, техн. помещения и гараж"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.01.2021 година Решение № 248, взето по Протокол № 17 от 28.01.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, с което се  изменят точка едни и точка две на Решение № 208, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включваща, проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ и инвестиционен проект за изграждане на «Ресторант, медицински кабинет, съблекални, басейн, джакузи, технически помещения и гараж», с Възложител «КА ПАРК» ООД 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/