Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление Заповед № РД - 00 - 03 / 23.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Комплексен проект в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII - 2537, кв.99


О Б Я В Л Е Н И Е


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД - 00 - 03 / 23.02.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:
I. Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 55 от 14.04.1997 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII - 2537, кв.99 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.910 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 169 от 29.07.2010 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, третиращ както следва:
- изменение на План за регулация (ПР) - промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII - 2537, кв.99 по плана на гр.Сапарева баня от „За жилищно застрояване" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.
- изменение на План за застрояване (ПЗ) - в обхвата на новообразуван поземлен имот представляващ парцел XIII - 2537 „„За обществено обслужване", кв.99 осигуряване на възможност за изграждане на „Търговски обект с предназначение - магазин за хранителни стоки"
2. Инвестиционен проект за обект: „Търговски обект с предназначение - магазин за хранителни стоки", с Възложител Николай Георгиев Кралев
Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 26.02.2021 г. Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/