НовиниПринтирай

Обява за открит търг за оттдаване под наем на поземлени имоти с идентификатор №65379.32.55 в местността «Банско ливаге

                                           Обява
                                                          
На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №240 от Протокол №17/28.01.2021г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-77/22.02.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, при следните условия:
1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.1.1. Недвижими имоти - частна общинска собственост: - поземлен имот с идентификатор №65379.32.55 в местността «Банско ливаге» по кадастралната карта на с. Сапарево, общ. Сапарева баня/АЧОС №2523/06.01.2021г./ с площ от  71,763 дка., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:нива, категория на земята при неполивни условия:8; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 032055, при граници  и съседи: ПИ с идентификатори: №№65379.32.6, 65379.30.311, 65379.32.54, 65379.32.40, 65379.32.7, 65379.32.39, 65379.32.56, 65379.32.10, 65379.41.185, 65379.32.28, 65379.32.53, 65379.32.41, 65379.32.34,  65379.42.315, 65379.32.36, 65379.32.30, 65379.32.42,  65379.32.26, 65379.32.52, 65379.32.57,  65379.32.51, 65379.32.4, 65379.30.180,  65379.32.3, 65379.32.2, 65379.32.1,  65379.32.35, 65379.32.37, 65379.32.8.- поземлен имот с идентификатор 65379.31.74 в местността «Прогоно» по кадастралната карта на с.Сапарево, общ. Сапарева баня/АЧОС №2522/06.01.2021г./ с площ от 18,010 дка., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:нива, категория н земята при неполивни условия:10, стар идентификатор:няма, номер по предходен план:031074/031071, при граници  и съседи: ПИ с идентификатори:65379.31.37, 65379.31.59, 65379.31.51, 65379.31.13, 65379.31.12, 65379.31.11, 65379.31.14, 65379.31.70, 65379.31.58, 65379.31.15, 65379.31.10, 65379.31.50, 65379.31.61, 65379.31.29, 65379.31.57, 65379.31.41, 65379.31.30, 65379.31.48, 65379.31.62, 65379.31.39, 65379.31.68, 65379.31.42, 65379.31.7, 65379.31.6, 65379.31.2, 65379.31.73, 65379.31.72, 65379.31.575, 65379.31.28.
2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на всеки от имотите - 22.00 лв./дка годишно.
3. Срок за отдаване под наем - 5/пет/  стопански години, считано от 01.10.2021г.
4. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена за всеки от имотите, изчислен на база общата площ на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.
-Краен срок за внасяне на депозита -   23.03.2021г. -  17:00 часа.   
-Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 30.03.2021г. - 17:00 часа.5. Срок за закупуване на тръжна документация -  23.03.2021г.-17:00 часа.   -Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Интернешънъл Асет Банк - клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                      6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 23.03.2021г. - 17:00 часа в деловодството на общината. 7. Срок и условия за извършване на оглед на имотите - до 23.03.2021г. включително, като лицето желаещо оглед на имотиа/ите само организира извършването му и е за негова сметка. 8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на имота/ите, предмет на търга плаща преди сключване на договора на наемодателя първата наемна годишна вноска. Останалите наемни годишни вноски се плащат най-късно до 5 /пето/ число на първия месец, след изтичане на предходната година от ползването на имота/ите.  9. Място, ден и час на провеждане на търга: 24.03.2021г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня. 10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 31.03.2021г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня. 11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 30.03.2021г., 17:00 часа.                         

 12. Срок и условия за извършване на оглед на имотите в случай на повторен търг - до 30.03.2021г. включително, като лицето желаещо оглед на имота/ите само организира извършването му и е за негова сметка.13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  30.03.2021г., - 17:00 часа в деловодството на общината.


За контакти: Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480