Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на редовно заседание на ОбС на 25.02.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/ в малкия салон на Община Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

 С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г.  и Решение №673 от 25 септември; Решение №855 от 25 ноември 2020 г.   на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.  

И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.02.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

 

1. Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-6/  12.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Сапарева баня за 2021г.

2. Докладна записка от Калин Гелев -Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-9/  16.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба в община Сапарева баня

3. Докладна записка от Калин Гелев -Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-5/  12.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Ползването на дървесина по ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия  в отдел с проектирана отгледна сеч /прореждане/ във високостъблени гори с възраст до 60 год.

4. Докладна записка от инж.Петър Василев с изх. №43/  15.02.2021г                                                                                                         

ОТНОСНО: Доклад за дейността и годишен финансов отчет на „ВиК Паничище" ЕООД, гр.Сапарева баня за 2020г.

5. Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-10/  16.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа", държавно-делегирана дейност

6. Докладна записка от Калин Гелев -Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-8/  16.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане на отчет на План за действие на Община Сапарева баня (2017-2020) в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2020г.

7. Докладна записка от Калин Гелев -Кмет на Община Сапарева баня с изх. №З-1967-3/  10.02.2021г                                                                                                             

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия - „Канализационно отклонение за отвеждане на битови - фекални отпадни води от новопредвидена Жилищна сграда" в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.199, местност „Грамчова чешма" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, в следния териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори №№65365.24.604, 65365.24.605 и 65365.24.606 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Димитрина Стоицова Иванова

8. Докладна записка от Калин Гелев -Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-7/  15.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изготвяне на проект за Проект за Подробен устройствен план-План за регулация /ПР/, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел II, кв.11 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, одобрен с решение №6 от протокол №29/17.10.2016г. на заседание на ОбС гр.Сапарева баня, частично изменен със заповед №РД-08-371/23.08.2017г. на Кмета на Община Сапарева баня

9. Докладна записка от Калин Гелев -Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-15/  18.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Изменение на Решение №678 от Протокол №54/19.09.2019г. на ОбС Сапарева баня

10. Докладна записка от Калин Гелев -Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-14/  18.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Изменение на Решение №680 от Протокол №54/19.09.2019г. на ОбС Сапарева баня

11. Докладна записка от Калин Гелев -Кмет на Община Сапарева баня с изх. №П-108-1/  17.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обднародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

12. Докладна записка от Калин Гелев -Кмет на Община Сапарева баня с изх. №П-1-1/  17.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обднародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

13. Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на Община Сапарева баня с изх.№З-56-3/  17.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

14. Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на Община Сапарева баня с изх.№З-56-2/  17.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

15. Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на Община Сапарева баня с изх.№З-56-1/  17.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

16. Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на Община Сапарева баня с изх.№З-2177-1/  17.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

17.  Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на Община Сапарева баня с изх.№З-215-1/  17.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

18.  Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на Община Сапарева баня с изх.№З-1937-1/  17.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

19. Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-11/  17.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

20. Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-12/  17.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

21. Докладна записка от Калин Гелев-Кмет на Община Сапарева баня с изх.№Д-13/  17.02.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

22. Докладна записка от инж.Васил Маргин- Председател на Общински съвет Сапарева баня с  №Дз-137/08.02.2021г.

 ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Дупница

23. Докладна записка от инж.Васил Маргин- Председател на Общински съвет Сапарева баня с  №Дз-147/17.02.2021г.

 ОТНОСНО: Продължаване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Дупница с мандат 2021г.-2025г., до попълване на местата за определения брой

24. Други

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

           инж. Васил Маргин