НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 086 състоящ се от подотдели 83 „б”, 83 „в” на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

 

О Б Я В А

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1, „б" от ЗГ, чл.3, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл. 38, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Заявления по чл.115 от Закона за горите, съответно с Вх. З-1670/21.09.2020 г, № Вх. №З-1466/24.08.2020 г.,  Решение № 643 от Протокол № 51/27.06.2019 г. и Решение № 228 от Протокол №16/30.12.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баняи Заповед № РД-08-62/12.02.2021  год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 086 състоящ се от  подотдели 83 „б", 83 „в"  на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - Калин Гелев, кмет на Община Сапарева баня

2. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

Продажба на стояща дървесина на корен в обект №086, подотдели 83 «б», 83 «в» собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 1430 куб.м. /лежаща маса 1179 куб.м./, начална цена за обекта -83 380,00 лв. без ДДС;

3. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Гаранция за участие за обект № 086 - подотдели 83 «б», 83 «в» - 5% от началната цена

83 380,00 лв. без ДДС или  4 169,00 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 04.03.21 г.

  3.2. Стъпка за наддаване -  2 501,40 лв.  - 3% от началната цена 83 380,00 лв. без ДДС.

  3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 11.03.2021 г.

4. ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 04/03/2021 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 11/03/2021 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0887 199 599

5. ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Интернешънъл Асет Банк гр. Сапарева баня, BIC: IABGBGSF  IBAN: BG07 IABG 74908401171601 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 04/03/2021 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 11/03/2021 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

6. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 16.00 часа до 04/03/2021 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа до 11.03.2021 г.

7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 14.00 часа на 05/03/2021 год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.

8. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 14.00 часа на 12.03.2021 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

Общинска администрация  - Сапарева баня