Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №17/28.01.2021г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.12, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 12, т. 1 от Закона за туризма 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 237

 

 

1. Общински съвет гр. Сапарева баня приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Сапарева баня за периода 2021-2023 година.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 238

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Сапарева баня за 2021 година.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал.1, т.1 и т.2, ал.4  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал.3, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 98, ал.1, ал.4 и чл. 100, ал.9 от ППЗСПЗЗ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 239

          1.Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо ползване по Приложение 1 - Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване за 2021/2022 стопанска година;

           2. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване по Приложение 2 - Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2021/2022 стопанска година;

          3. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години, считано от 01.10.2021 година.

         4. Общински съвет дава съгласие, останалите  свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд да се отдават под наем, чрез търг за срок от една стопанска година, в който се допускат до участие само собствениците на пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

         5.  Останалите след провеждане на търга по т.4 свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред определен в ППЗСПЗЗ.

        6. Приема правила за ползване на мери пасища и ливади от Общински поземлен фонд на територията на община Сапарева баня за 2021/2022 стопанска година - Приложение 3. 

        7. Приема годишен план за паша  за 2021/2022 стопанска година на община Сапарева баня - Приложение 4.

      8.Определя годишни наемни цени за ползване на мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване за землищата на Община Сапарева баня за стопанската 2021/2022 година в размер на  8,00 лева за мери и пасища и 16,00 лева за ливади на декар.

        9. Общински съвет гр. Сапарева баня, възлага на Кмета на община Сапарева баня да  извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

      10.Списъците одобрени с Решение на общински съвет Сапарева баня да се обявят в сградата  на община Сапарева баня, кметствата в с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово и да се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 01.03.2021 година.

 

Приложение 1

СПИСЪК

 

НА ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ОБЩО  ПОЛЗВАНЕ  ПО СМИСЪЛА НА ЗСПЗЗ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.САПАРЕВА БАНЯ  ЗА 2021-2022 ГОДИНА

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

А/ За землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

 

1.Имот с идентификатор 65365.47.6, с площ 176кв.м., н.т.п.: пасище.

2.Имот с идентификатор 65365.33.20,  м.„Рударски път"с площ 332кв.м., н.т.п.: пасище.

       3.Имот с идентификатор 65365.26.49,м."Ридо" с площ 609кв.м., н.т.п.: пасище.

4.Имот с идентификатор 65365.33.238, с площ 229кв.м., н.т.п.: пасище.

5.Имот с идентификатор 65365.33.202, с площ 80кв.м., н.т.п.: пасище.

6.Имот с идентификатор 65365.31.66,  м. „Фудиня" с площ 337кв.м., н.т.п.: пасище.

7.Имот с идентификатор 65365.23.498,м. „Вадите" с площ 968кв.м., н.т.п.: пасище.

8.Имот с идентификатор 65365.2.44,м."Краище" / „Криви дол"/ с площ 181кв.м., н.т.п.: пасище.

9.Имот с идентификатор 65365.25.377, с площ 522кв.м., н.т.п.: пасище.

10. Имот с идентификатор 65365.24.197, м. "Кован таш", с площ 409 кв.м., н.т.п.: ливада.

11.Имот с идентификатор 65365.210.231, с площ 485 817 кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище.

12. Имот с идентификатор 65365.210.158, м. "Св.Стефан", с площ 12 251 кв.м., н.т.п.: ливада.

13.Имот с идентификатор 65365.29.130, м. „ Ридо".с площ 1 580кв.м., н.т.п.: пасище,  

14.Имот с идентификатор 65365.29.55, с площ 1 276кв.м., н.т.п.: пасище,  м. „Ридо".

 

Б/ За землището на  с.Сапарево, община Сапарева баня

 

       1.Имот с номер 65379.18.416, м. „Под Бански път", с площ  550  кв.м. н.т.п.: пасище, категория VІ

2. Имот с номер  65379.54.588 , м. „Лъкатица", с площ 200  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

       3. Имот с номер  65379.45.93, м. „Джуганица", с площ  449  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІІІ

4. Имот с номер  65379.49.50 , м. „Над селото", с площ  643   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

5. Имот с номер  65379.49.52 , м. „Над селото", с площ 295   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

6. Имот с номер 65379.601.591 , м. „Семчин", с площ 605  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

7. Имот с номер 65379.45.118 , м. „Крами дол", с площ 716  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

8. Имот с номер 65379.63.16 , м. „Душкевица", с площ 581  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

9. Имот с номер 65379.21.1 , м. „Пазарски път", с площ 689  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

10. Имот с номер 65379.21.45 , м. „Рударски път", с площ 381  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. Имот с номер 65379.21.48 , м. „Рударски път", с площ 327  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 65379.21.49, м. „Рударски път", с площ 384  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

13. Имот с номер 65379.21.60 , м. „Рударски път", с площ 268  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

14. Имот с номер 65379.21.61 , м. „Рударски път", с площ 341  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

15. Имот с номер 65379.21.92 , м. „Рударски път", с площ 752  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

16. Имот с номер 65379.21.97 , м. „Пазарски път", с площ 825  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

17. Имот с номер 65379.21.103 , м. „Пазарски път", с площ 481  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

18. Имот с номер 65379.21.105 , м. „Пазарски път", с площ 226  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

19. Имот с номер 65379.21.121 , м. „Гьоло", с площ 513  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

20 Имот с номер 65379.21.170 , м. „Рударски път", с площ 318  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

21. Имот с номер 6537927.42 , м. „Пазарски път", с площ 583  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

22. Имот с номер 65379.28.7 , м. „Ханчето", с площ 633  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

23. Имот с номер 65379.29.11 , м. „Душкевица", с площ 497  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

24. Имот с номер 65379.29.36 , м. „Душкевица", с площ 165  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

25. Имот с номер 65379.29.42 , м. „Душкевица", с площ 242  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

26. Имот с номер 65379.34.7 , м. „Стубело", с площ 990  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

27. Имот с номер 65379.35.4 , м. „Стубело", с площ 743  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

28. Имот с номер 65379.35.24 , м. „Завоя", с площ 511  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

29. Имот с номер 6537938.38 , м. „Пръдла", с площ 740  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

30. Имот с номер 65379.38.41 , м. „Завоя", с площ 965  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

31. Имот с номер 65379.38.43 , м. „Белата ракита", с площ 673  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

32. Имот с номер 65379.38.61 , м. „Белата ракита", с площ 363  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

33. Имот с номер 65379.45.52 , м. „Крами дол", с площ 373  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

34. Имот с номер 65379.45.122 , м. „Крами дол", с площ 207  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

35. Имот с номер 65379.54.441 , м. „Лакатица", с площ 198  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

36. Имот с номер 65379.54.430, м. „Лъкатица", с площ 83 383  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

37. Имот с номер 65379.54.613, м. „Белите камънчета", с площ 5 907кв.м. н.т.п.: пасище.

38. Имот с номер 65379.600.324, м.„Копана могила",с площ 3 818  кв.м. н.т.п.:пасище,категория VІІІ

39. Имот с номер 65379.607.325, м.„Шумнати рид", с площ 68 198 кв.м. н.т.п.: пасище, категория ІХ

40. Имот с номер 65379.607.328, м.„Шумнати рид", с площ 18 182 кв.м. н.т.п.: пасище, категория ІХ

41. Имот с номер 65379.607.331, м. „Дърляница", с площ 42 770 кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

42. Имот с номер 65379.3.339, м. „Шарбан", с площ 6 112 кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

43. Имот с номер 65379.6.360 , м. „Семчин дере", с площ 1 767 кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІІІ

44. Имот с номер 65379.6.364 , м. „Семчин", с площ  1 348  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория V

45. Имот с номер 65379.609.386  , м.„Джубрена", с площ 3 272  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

46. Имот с номер 65379.609.389 , м.„Джубрена", с площ  24 529 кв.м. н.т.п.: пасище,  категория VІ

47. Имот с номер 65379.13.390 , м. „Джубрена", с площ 21 043  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория VІ

48. Имот с номер  65379.25.400 , м. „Под бърдо", с площ  17 390 кв.м. н.т.п.: пасище, категория VІ

49. Имот с номер 65379.18.415 , м.„Под Бански път", с площ 5 69 кв.м. н.т.п.: пасище,категория VІ

50. Имот с номер  65379.610.426 , м. „Марко", с площ 16 043  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

51. Имот с номер  65379.54.431 , м. „Лъкатица", с площ 16 694  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

52. Имот с номер  65379.54.477 , м. „Ръжана", с площ 8 167  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

53. Имот с номер  65379.54.492, м.„Белите камъчета", с площ 6 628 кв.м. н.т.п.:пасище,   категория ІХ

54. Имот с номер  65379.54.493 , м. „Белите камъчета", с площ 196 305  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

55. Имот с номер  65379.54.495 , м. „Клинчар", с площ  8 039  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

56. Имот с номер  65379.54.497 , м. „Белите камъчета", с площ  6 516  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

57. Имот с номер  65379.54.499 , м. „Белите камъчета", с площ 4 486  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

58. Имот с номер  65379.54.502 , м. „Сапареваска вада", с площ  4 509  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

59. Имот с номер  65379.54.503 , м. „Сапаревска вада", с площ  4 863  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

60. Имот с номер  65379.1.516 , м. „Душкевица", с площ  21 474  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

61. Имот с номер  65379.9.525 , м. „Стубело", с площ 1 396  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

62. Имот с номер  65379.54.545 , м. „Лъкатица", с площ  128 839  кв.м. н.т.п.: пасище,категория ІХ

63. Имот с номер  65379.54.546 , м. „Лъкатица", с площ 10 169  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

64. Имот с номер  65379.5.233 , м.„Църцорко малия друм", с площ 1 091  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория V

65. Имот с номер  65379.31.565 , м. „Прогоно", с площ  470  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

66. Имот с номер  65379.31.571 , м. „Прогоно", с площ 809  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

67. Имот с номер  65379.47.11 , м. „Над селото", с площ 672   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІІІ

68. Имот с номер  65379.49.35 , м. „Над селото", с площ 626   кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

69. Имот с номер  65379.49.49, м. „Над селото", с площ 90   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

70. Имот с номер  65379.49.53 , м.„Над селото", с площ  6 159   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

71. Имот с номер  65379.54.457 , м. „Точиларска река", с площ 132 814  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

72. Имот с номер  65379.54.461 , м. „Точиларска река", с площ 109 955  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

73. Имот с номер  65379.54.462 , м. „Точиларска река", с площ 65 714  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

74. Имот с номер  65379.54.466 , м. „Айдаров Валог", с площ 158 844  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

75. Имот с номер  65379.54.555 , м. „Точиларска река", с площ  5 562 кв.м. н.т.п.: пасище,  категория  Х

76. Имот с номер  65379.54.604 , м. „Точиларска река", с площ 101 440  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

77. Имот с номер  65379.54.606 , м. „Лъкатица", с площ 133 146  кв.м. н.т.п.: пасище, категория ІХ

78. Имот с номер  65379.601.608, м."Солище", с площ 2 406  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

79. Имот с номер  65379.54.609 , м. „Стубело", с площ 30 977 кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

80. Имот с номер  65379.54.610 , м. „Белите камъчета", с площ 16 712  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

81. Имот с номер  65379.54.611 , м. „Белите камъчета", с площ 14 031  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

82. Имот с номер  65379.54.612 , м. „Белите камъчета", с площ 212 236  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

83. Имот с номер  65379.54.614 , м. „Белите камъчета", с площ 16 330  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

84. Имот с номер  65379.54.615 , м. „Марко", с площ 54 674  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

85. Имот с номер  65379.54.616 , м. „Марко", с площ 159 621  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

       86. Имот с номер  65379.54.617 , м. „Лъкатаица", с площ 4 059  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

87. Имот с номер  65379.54.618 , м. „Лъкатица", с площ 7 936  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

88. Имот с номер  65379.54.619 , м. „Лъкатица", с площ 7 219  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

89. Имот с номер  65379.54.622 , м. „Марко", с площ 2 056 кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

90. Имот с номер  65379.607.632 ,м. „Дъбов валог",с площ 2 520  кв.м. н.т.п.:пасище,категория ІХ

91. Имот с номер  65379.609.378 , м. „Душкевица", с площ 16 523  кв.м. н.т.п.:пасище,категория ІХ

92. Имот с номер  65379.25.437 , м. „Под бърдо", с площ 582  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

93. Имот с номер  65379.616.541 ,м. „Крами дол", с площ 4 026  кв.м. н.т.п.:пасище,категория  VІІІ

94. Имот с номер  65379.31.583 , м. „Прогоно", с площ 163  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

95. Имот с номер  65379.48.3 , м. „Над селото", с площ 2 993  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория VІІІ

96. Имот с номер  65379.1.332 , м. „Душкевица", с площ 47 024  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

97. Имот с номер  65379.6.363 , м.„Семчин дере", с площ 506 кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІІІ.

98. Имот с номер  65379.13.372 , м. „Джубрена", с площ 41 714 кв.м. н.т.п.: пасище,  категория VІ

99. Имот с номер  65379.54.479 , м. „Ръжана", с площ 29 980  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

      100. Имот с номер  65379.54.480 , м. „Ръжана", с площ 10 011  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

101. Имот с номер  65379.54.481 , м. „Ръжана", с площ 15 657  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

102. Имот с номер  65379.54.482 , м. „Ръжана", с площ 5 788  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

103. Имот с номер  65379.54.483 , м. „Ръжана", с площ 5 284  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

104. Имот с номер  65379.54.484 , м. „Ръжана", с площ 3 141  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

105. Имот с номер  65379.54.489 , м. „Белите камъчета", с площ 6 917  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

106. Имот с номер  65379.54.498 , м. „Белите камъчета", с площ 45 087  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

107. Имот с номер  65379.6.518 , м.„Семчин дере", с площ 148  кв.м. н.т.п.:пасище,  категория VІІІ

108. Имот с номер  65379.37.527 , м.„Джубрена", с площ 29 189  кв.м. н.т.п.:пасище,  категория VІ

109. Имот с номер 65379.610.542 , м.„Лъкатица", с площ 46 135  кв.м. н.т.п.:пасище, категория ІХ

110. Имот с номер  65379.610.543, м. „Лъкатица", с площ 14 560  кв.м. н.т.п.:пасище, категория ІХ

111. Имот с номер 65379.610.544 , м.„Лъкатица", с площ 274 909  кв.м.н.т.п.:пасище, категория ІХ

112. Имот с номер  65379.36.2 , м. „Джубрена", с площ 1 971  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ.

113. Имот с номер  65379.42.11 , м. „Куманов дол", с площ 6 746  кв.м. н.т.п.:пасище, категория ІХ

114. Имот с номер 65379.60.534, м.„Над селото", с площ 17 388  кв.м. н.т.п.:ливада,категория  VІІІ

115. Имот с номер 65379.6.52 , м. „Семчино", с площ 1 734  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

116. Имот с номер 65379.29.48 , м. „Душкевица", с площ 838  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

117. Имот с номер 65379.45.37 , м. „Крами дол", с площ 1 908  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

118. Имот с номер 65379.45.121 , м. „Крами дол", с площ 579  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

119. Имот с номер 65379.45.124 , м. „Крами дол", с площ 255  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

120. Имот с номер 65379.47.7 , м. „Над селото", с площ 432  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

121. Имот с номер 65379.47.14 , м.„Над селото", с площ 2 570  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

122. Имот с номер 65379.48.5 , м. „Над селото", с площ 456  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

123. Имот с номер 65379.49.8 , м. „Над селото", с площ 482  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

124. Имот с номер 65379.49.11 , м. „Над селото", с площ 808  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

125. Имот с номер 65379.49.12 , м. „Над селото", с площ 6 110  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

126. Имот с номер 65379.49.13 , м. „Над селото", с площ 719  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

127. Имот с номер 65379.49.14 , м. „Над селото", с площ 4 166  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

128. Имот с номер 65379.49.31 , м. „Над селото", с площ 16  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

129. Имот с номер 65379.49.33 , м. „Над селото", с площ 23  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

130. Имот с номер 65379.49.42 , м. „Над селото", с площ 306  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

131. Имот с номер 65379.49.143 , м.„Над селото", с площ 5 044  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

132. Имот с номер 65379.49.45 , м. „Над селото", с площ  976  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

 

В/ За землището на с.Овчарци, община Сапарева баня

 

1. Имот с номер  53254.29.135, м. „Беговица", с площ   391   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

2. Имот с номер  53254.29.145 , м. „Беговица", с площ   954   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

3. Имот с номер  53254.30.19 , м. „Кузни бунар", с площ   572   кв.м. н.т.п.: пасище,  категория Х

       4. Имот с номер 53254.13.58 , м. „Рафуденица",  с площ  894  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

5. Имот с номер 53254.13.88,  м. „Чучките",  с площ  680  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

6. Имот с номер 53254.15.44 , м. „Фудиня",  с площ  259  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

7. Имот с номер 53254.15.61 , м. „Банско",  с площ  538  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

8. Имот с номер 53254.16.33 , м. „Дръндарица",  с площ  362  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

9. Имот с номер 53254.17.126 , м. „Прогоно",  с площ  782  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

10. Имот с номер 53254.17.129 , м. „Прогоно",  с площ  669  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

11. Имот с номер 53254.17.134 , м. „Прогоно",  с площ  279  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

12. Имот с номер 53254.17.135 , м. „Прогоно",  с площ  529  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

13. Имот с номер 5325417.136 , м. „Прогоно",  с площ  221  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

14. Имот с номер 53254.17.137 , м. „Прогоно",  с площ  327  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

15. Имот с номер 53254.18.25 , м. „Горица",  с площ  655  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

16. Имот с номер 53254.18.223 , м. „Дабевица",  с площ  67  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

17. Имот с номер 53254.18.240 , м. „Дабо",  с площ  899  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

18. Имот с номер 53254.18.263 , м. „Мерата",  с площ  334  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

19. Имот с номер 53254.18.294 , м. „Грабежо",  с площ  687  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

20. Имот с номер 53254.19.27 , м. „През реката",  с площ  264  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

21. Имот с номер 53254.20.130 , м. „Горица",  с площ  829  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

22. Имот с номер 53254.28.62 , м. „Фудиня",  с площ  222  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

23. Имот с номер  53254.10.142 , м. „Джерман", с площ  8 559  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

24. Имот с номер  53254.40.34 , м. „Алачица" с площ  1 485   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

25. Имот с номер  53254.27.74, м.„Горен рид", с площ  10 745   кв.м. н.т.п.: пасище,  категория Х

26. Имот с номер   53254.10.96, м. „Горен рид", с площ  10 745   кв.м. н.т.п.: пасище,  категория Х

27.Имот с номер 53254.10.127, м.„Света Троица", с площ  1 109  кв.м. н.т.п.:пасище,   категория V

28. Имот с номер  53254.17.46 , м. „Селище" с площ   222   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

       29. Имот с номер  53254.27.26 , м. „Могилите", с площ   1 728   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

30. Имот с номер  53254.27.29 , м. „Горен рид", с площ    844   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

31. Имот с номер  53254.27.44 , м. „Горен рид", с площ   195   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

32. Имот с номер  53254.27.48, м. „Горен рид", с площ   288   кв.м. н.т.п.: пасище, категория Х

33. Имот с номер  53254.27.51 , м. „Горен рид", с площ   334   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

34. Имот с номер  53254.28.32 , м. „Герено", с площ   392   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

35. Имот с номер  53254.29.97 , м. „Беговица", с площ   893   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

36. Имот с номер 53254.10.143, м.„Джерман", с площ 54 047 кв.м.н.т.п.:деградирала  ливада, категория ІХ

       37. Имот с номер 53254.10.152 , м. „Джерман",  с площ 574  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

38. Имот с номер 53254.22.64, м.„През реката", с площ 1 027  кв.м. н.т.п.:изоставена ливада, категория  VІ

39. Имот с номер 53254.51.65 , м. „През реката",  с площ 1 449  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

40.Имот с номер 53254.23.69, м.„Прогоно", с площ  1 080  кв.м. н.т.п.:изоставена ливада,  категория VІ

41.Имот с номер 53254.26.79 , м. „Св.Богородица", с площ  4 371  кв.м. н.т.п.:ливада, категория Х

42. Имот с номер 53254.26.177, м.„Св.Богородица",  с площ  575  кв.м. н.т.п.:ливада, категория Х.

43.Имот с номер 53254.26.178, м.„Св.Богородица",  с площ 9 492  кв.м. н.т.п.:ливада, категория Х

44. Имот с номер 53254.14.72 , м. „Блатото",  с площ  530  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

45. Имот с номер 53254.14.103 , м. „Блатото",  с площ  1 743  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

46. Имот с номер 53254.14.117 , м. „Блатото",  с площ  5 234  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

47. Имот с номер 53254.14.127 , м. „Фудиня",  с площ  3 716  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

48. Имот с номер 53254.14.243 , м. „Фудиня",  с площ  308  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

49. Имот с номер 53254.14.268 , м. „Блатото",  с площ 3 229  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

50. Имот с номер 53254.14.279 , м. „Прогоно",  с площ  37  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

51. Имот с номер 53254.14.300 , м. „Прогоно",  с площ  1 938  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

52. Имот с номер 53254.14.316 , м. „Блатото",  с площ  4 110  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

53. Имот с номер 53254.14.320 , м. „Прогоно",  с площ  1 048  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

54. Имот с номер 53254.14.322 , м. „Прогоно",  с площ  7 932  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

55. Имот с номер 53254.14.337 , м. „Фудиня",  с площ  2 956  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

56. Имот с номер 53254.15.31 , м. „Банско",  с площ  584  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

57. Имот с номер 53254.1541.41 , м. „Банско",  с площ  140  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

58. Имот с номер 53254.16.111 , м. „Мерата",  с площ  7 674  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

59. Имот с номер 53254.16.127 , м. „Мерата",  с площ  779  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

60. Имот с номер 53254.16.140 , м. „Мерата",  с площ  1 939  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

61. Имот с номер 53254.17.84 , м. „Стубело",  с площ  1 603  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

62. Имот с номер 53254.17.111 , м. „Прогоно",  с площ  973  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

63. Имот с номер 53254.17.113 , м. „Селище",  с площ  2 504  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

64. Имот с номер 53254.17.127 , м. „Прогоно",  с площ  1 099  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

65. Имот с номер 53254.18.111 , м. „Дабевица",  с площ  1 568 кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

66. Имот с номер 53254.18.209 , м. „Грабежо",  с площ  2 037  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

67. Имот с номер 53254.18.216 , м. „Дабевица",  с площ  233  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

68. Имот с номер 53254.18.220 , м. „Грабежо",  с площ  348  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

69. Имот с номер 53254.18.280 , м. „Дабевица",  с площ  92  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

70. Имот с номер 53254.19.9 , м. „През реката",  с площ  1 554  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

71. Имот с номер 53254.19.12 , м. „През реката",  с площ  280  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

72.Имот с номер 53254.19.18, м.„Горица", с площ  25  кв.м. н.т.п.:изоставена ливада, категория VІ

73. Имот с номер 53294.19.19 , м. „Горица",  с площ  1 331  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

74.Имот с номер 53254.19.20,м.„Горица", с площ  1 565  кв.м. н.т.п.:изоставена ливада,  категория VІ

75. Имот с номер 53254.19.22 , м. „Горица",  с площ  802  кв.м. н.т.п.: изоставена ливада,  категория VІ

76. Имот с номер 53254.19.23 , м. „През реката",  с площ  2 705  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

77. Имот с номер 53254.20.21 , м. „Горица",  с площ  1 873  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

78. Имот с номер 53254.20.110 , м. „Мосто",  с площ  1 081  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

79. Имот с номер 53254.20.113 , м. „Горица",  с площ  369  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

80. Имот с номер 53254.20.135 , м. „Горица",  с площ  830  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

81. Имот с номер 53254.20.136 , м. „Горица",  с площ  1 686  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

82. Имот с номер 53254.20.141 , м. „Горица",  с площ  3 654  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

83. Имот с номер 53254.20.143 , м. „Мосто",  с площ  642  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

84. Имот с номер 53254.20.145 , м. „Горица",  с площ  2 197  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

85. Имот с номер 53254.20.148 , м. „Горица",  с площ  1 665  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

86. Имот с номер 53254.26.19 , м.„Св.Богородица",  с площ  959  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

87. Имот с номер 53254.26.34 , м. „Герено",  с площ  1 065  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

88. Имот с номер 53254.26.57 , м. „Герено",  с площ  51  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

89. Имот с номер 53254.29.73 , м.„Св.Богородица",  с площ  436  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

90. Имот с номер 53254.29.77 , м.„Св.Богородица",  с площ  349  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

       91. Имот с номер 53254.30.8 , м. „Долците",  с площ  8 083  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

92. Имот с номер 53254.30.79 , м. „Долците",  с площ  4 337  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

93. Имот с номер 53254.30.80 , м. „Долците",  с площ  3 146  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

 

Г/За землището на с.Ресилово, община Сапарева баня

 

1. Имот с номер 62520.13.19 , м. „Карачовица", с площ 729  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

2. Имот с номер 62520.13.25 , м. „Карачовица", с площ 996  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

3. Имот с номер 62520.13.38 , м. „Карачовица", с площ 646  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

4. Имот с номер 62520.13.49 , м. „Карачовица", с площ 611  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

5. Имот с номер 62520.14.62 , м. „Карачовица", с площ 534  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

6. Имот с номер 62520.14.63 , м. „Карачовица", с площ 798  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

7. Имот с номер 62520.18.3 , м. „Под вадата", с площ 525  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

8. Имот с номер 62520.22.128 , м. „Аджибримица", с площ 599  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

9. Имот с номер 62520.35.10 , м. „Карачовица",  с площ 484  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

10. Имот с номер 62520.35.12 , м. „Карачовица",  с площ 718  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. Имот с номер 63520.36.95 , м. „Стеживо",  с площ 551  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12.Имот с номер 62520.38.68, м.„Карагюр",с площ 239 кв.м.н.т.п.:изоставена ливада,категория  VІ

13. Имот с номер  62520.108.105 , м.„Маноилица", с площ   913   кв.м. н.т.п.:пасище,  категория ІХ

14. Имот с номер  62520.1.6, м.„Самоковско шосе", с площ  4754  кв.м. н.т.п.:пасище, категория VІ

15. Имот с номер  62520.1.8, м. „Самоковско шосе", с площ  472  кв.м. н.т.п.: пасище, категория VІ

16. Имот с номер  62520.2.112 , м. „Маноилица", с площ   462   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

17.Имот с номер 62520.7.61, м.„Долна мера", с площ 52 058  кв.м. н.т.п.:изоставена ливада,  категория  VІ

       18. Имот с номер 62520.17.165 , м. „Долиня", с площ 1 296  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

19. Имот с номер 62520.101.72 , м. „Маноилица", с площ 17 999  кв.м. н.т.п.: ливада, категория  ІХ

20. Имот с номер 62520.7.142 , м. „Ярбашия", с площ 90 072  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

       21.Имот с номер 62520.110.997, м.„Маноилица", с площ 3 062  кв.м.н.т.п.:изоставена ливада,категория  ІХ

22. Имот с номер 62520.7.173, м.„Кориите", с площ 1 556  кв.м. н.т.п.:изоставена ливада,  категория  VІ

23. Имот с номер 62520.8.76 , м. „Корията", с площ 2 791  кв.м. н.т.п.: изоставена ливада,  категория  VІ

24. Имот с номер 62520.16.107, м. „Зад ридо", с площ 351  кв.м. н.т.п.: изоставена ливада,  категория  ІХ

25. Имот с номер 62520.20.135 , м. „Киразлъко", с площ 1 038  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

26. Имот с номер 62520.31.10 , м. „У реката", с площ 1 620  кв.м. н.т.п.:   изоставена ливада,  категория  VІ

27. Имот с номер 62520.36.51 , м. „Стеживо", с площ 3 694  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

28. Имот с номер 62520.36.54 , м. „Стеживо", с площ 1 976  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

29. Имот с номер 62520.36.87 , м. „Стеживо", с площ 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

30. Имот с номер 62520.36.88,  м. „Стеживо", с площ 534  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

31. Имот с номер 62520.36.96 , м. „Стеживо", с площ 1 426  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

32. Имот с номер 62520.38.70 , м. „Карагюр", с площ 1 179  кв.м. н.т.п.:  изоставена ливада,  категория  VІ

33. Имот с номер 62520.39.13 , м. „Маноилица", с площ 3 823  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

СПИСЪК

на имотите общинска собственост представляващи мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ от ОбС гр.Сапарева баня  за 2021-2026 г.

ІІ.Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ  имотите представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

А/ За землището на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня

№ по ред

Поземлен имот с

идентификатор

 

местност

 

НТП

 

Площ

кв.м.

1. 

65365.1.9

„Крище" /"Криви дол"

ливада

9 790

2. 

65365.1.19

„Крище" /"Криви дол"

пасище

  42 023

3. 

65365.1.20

„Краище"/"Криви дол"

пасище

53 372

4. 

65365.2.1

„Крище" /"Криви дол"

ливада

6 151

5. 

65365.2.2

„Краище"/Криви дол

пасище

121 761

6. 

65365.2.8

„Крище" /"Криви дол"

пасище

17 588

7. 

65365.2.27

„Крище" /"Криви дол"

пасище

1 113

8. 

65365.2.28

„Крище" /"Криви дол"

пасище

  1 440

9. 

65365.2.68

„Стубело"

пасище

15 606

10. 

65365.8.176

„Стубело"

пасище

1 213

11. 

65365.9.29

„Джубрена"

пасище

2 981

12. 

65365.9.31

„Джубрена"

пасище

2 973

13. 

65365.14.78

„Джубрена"

пасище

4 691

14. 

65365.14.79

„Джубрена"

пасище

1 772

15. 

65365.14.85

„Джубрена"

пасище

6 383

16. 

65365.16.150

„Бончук"

пасище

1 813

17. 

65365.23.217

„Средна вада"

пасище

1 808

18. 

65365.23.542

„Вадите"

пасище

951

19. 

65365.23.285

„Вадите"

пасище

2 870

20. 

65365.23.288

„Вадите"

пасище

1 017

21. 

65365.23.293

„Вадите"

пасище

2 934

22. 

65365.29.2

„Кременик"

пасище

  2  863

23. 

65365.29.4

„Кременик"

ливада

    2 471

24. 

65365.29.8

„Кременик"

ливада

    1 551

25. 

65365.29.10

„Кременик"

ливада

     2 779

26. 

65365.29.44

„Фудиня"

ливада

      414

27. 

65365.29.71

„Кременик"

ливада

       771

28. 

65365.29.83

„Фудиня"

ливада

    2 191

29. 

65365.29.100

„Фудиня"

ливада

5 037

30. 

65365.29.115

„Фудиня"

ливада

    1 222

31. 

65365.29.118

„Фудиня"

ливада

       465

32. 

65365.29.120

„Кременик"

ливада

       1 237

33. 

65365.32.113

„Над селото"

пасище

8 856

34. 

65365.32.129

„Света богородица"

пасище

3 097

35. 

65365.32.264

„Фитиш дере"

пасище

2 129

36. 

65365.34.8

„До гробищата"

пасище

25 692

37. 

65365.34.22

„Джуганица"

пасище

6 236

38. 

65365.34.23

„Джуганица"

пасище

1 507

39. 

65365.34.91

„До гробищата"

пасище

2 229

40. 

65365.35.103

„Валявица"

пасище

1 455

41. 

65365.35.105

„Над селото"

пасище

2 554

42. 

65365.36.102

„Водни дол"

пасище

9 057

43. 

65365.37.33

„Джубрена"

пасище

13 433

44. 

65365.37.55

„Джубрена"  

пасище

9 097

45. 

65365.38.18

„Джубрена"

пасище

12 221

46. 

65365.39.13

„Джубрена"

пасище

5 836

47. 

65365.40.33

„Крище" /"Криви дол"

пасище

1 419

48. 

65365.43.40

„Усул дере"

пасище

1 172

49. 

65365.43.119

„Под ридо"

пасище

81 497

50. 

65365.43.124

„Под ридо"

пасище

206 242

51. 

65365.43.150

„Ридо"

пасище

3 498

52. 

65365.45.7

„Валявица"

пасище

1 692

53. 

65365.47.91

„Римската ливада"

пасище

3 202

54. 

65365.56.2

„Мрамора"

пасище

5 634

55. 

65365.58.3

„Под ридо"

пасище

11 985

56. 

65365.210.14

„Кузни бунар"

пасище

2 752

57. 

65365.210.59

„Сапаревска вада"

Вис. пасище

10 378

58. 

65365.210.230

„Стария бор"

Вис. пасище

3 244

59. 

65365.215.3

„Вировете"

Вис. пасище

87 334

60. 

65365.215.5

„Вировете"

Вис. пасище

13 033

61. 

65365.215.4

„Вировете"

Ливада

 125 461

62. 

65365.215.6

„Вировете"

Вис. пасище

9 916

63. 

65365.215.8

„Вировете"

ливада

102 350

 

Б/ За землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня

 

№ по ред

Поземлен имот с идентификатор

 

местност

 

НТП

 

Площ

кв.м.

1

65379.1.10

„Дърляница"

пасище

147 766

2

65379.4.348

„Боневица"

пасище

15 099

3

65365.6.366

„Семчин"

пасище

2 209

4

65379.6.539

„Семчин"

пасище

3 085

5

65379.21.23

„Рударски път"

ливада

400

6

65379.21.36

„Рударски път"

ливада

979

7

65379.21.174

„Пазарски път"

ливада

9 006

8

65379.22.148

„Ливагето"

ливада

   3 349

9

65379.27.9

„Конопишки път"

ливада

454

10

65379.27.10

„Пазарски път"

ливада

467

11

65379.27.18

„Пазарски път"

ливада

727

12

65379.27.19

„Пазарски път"

ливада

930

13

65379.27.28

„Под бански път"

ливада

285

14

65379.27.31

„Пазарски път"

ливада

885

15

65379.27.33

„Пазарски път"

ливада

348

16

65379.27.35

„Пазарски път"

ливада

452

17

65379.29.3

„Душкевица"

ливада

6 746

18

65379.29.4

„Белата ракита"

ливада

1 877

19

65379.29.5

„Душкевица"

ливада

1 012

20

65379.29.8

„Душкевица"

ливада

1 116

21

65379.29.29

„Душкевица"

ливада

1 334

22

65379.29.50

„Душкевица"

пасище

11 634

23

65379.29.33

„Душкевица"

ливада

2 379

24

65379.29.44

„Завоя"

пасище

2 153

25

65379.31.560

„Прогоно"

пасище

7 539

26

65379.34.10

„Стубело"

ливада

1 421

27

65379.35.1

„Стубело"

ливада

1 666

28

65379.35.2

„Стубело"

ливада

1 357

29

65379.35.3

„Стубело"

ливада

1 359

30

65379.35.13

„Стубело"

ливада

1 421

31

65379.35.17

„Завоя"

ливада

2 142

32

65379.35.20

„Завоя"

ливада

6 934

33

65379.37.2

„Джубрена"

ливада

1 905

34

65379.38.1

„белата ракита"

ливада

1 469

35

65379.38.2

„Завоя"

ливада

1 154

36

65379.38.7

„Белата ракита"

ливада

11 217

   37

65379.38.12

„Белата ракита"

ливада

1 633

   38

65379.38.13

„Белата ракита"

ливада

16 919

  39

65379.38.19

„Белата ракита"

ливада

1 219

40

65379.38.21

„Белата ракита"

ливада

6 457

41

65379.38.29

„Белата ракита"

ливада

1 446

42

65379.38.38

„Пръдла"

ливада

740

43

65379.38.45

„Белата ракита"

ливада

3 600

44

65379.38.68

„Белата ракита"

ливада

1 094

45

65379.38.79

„Бялата ракита"

ливада

48 187

46

65379.41.66

„Прогоно"

пасище

213 485

47

65379.42.14

„св. Илия"

пасище

74 220

48

65379.42.33

„Банско ливаге"

пасище

6 773

49

65379.43.9

„Никлин камък"

ливада

1 434

50

65379.45.112

„Крами дол"

ливада

1 313

51

65379.45.128

„Крами дол"

ливада

6 229

52

65379.45.130

„Крами дол"

ливада

1 800

53

65379.49.55

„Над селото"

пасище

    81 447

54

65379.54.12

„Лъкатица"

ливада

  74 908

55

65379.54.13

„Лъкатица"

пасище

13 437

56

6537.4.348

„Боневица"

пасище

15 099

57

65379.54.419

„Лъкатица"

пасище

17 710

58

65379.54.437

„Каркъмо"

ливада

 537 608

59

65379.54.444

„Лъкатица"

пасище

6 590

60

65379.54.428

„Лъкатица"

Пасище

884 179

61

65379.54.450

„Лъкатица"

пасище

73 269

62

65379.54.451

„Лъкатица"

ливада

  69 101

63

65379.54.469

„Ръжана"

пасище

40 245

64

65379.54.474

„Ръжана"

пасище

2 569

65

65379.54.486

„Ръжана"

пасище

83 511

66

65379.54.491

„Белите камъчета"

пасище

11 480

67

65379.54.501

„Белите камъчета"

пасище

10 806

68

65379.54.537

„Айдаров валог"

пасище

20 571

69

65379.54.547

„Лъкатица"

пасище

86 284

70

65379.54.554

„Ръжана"

пасище

13 566

71

65379.54.607

„Прогоно"

пасище

8 471

72

65379.54.620

„Лъкатица"

ливада

3 999

73

65379.54.621

„Лъкатица"

пасище

1 924

74

65379.54.700

„Лъкатица"

Пасище

612 770

75

65379.54.701

„Лъкатица"

пасище

24 612

76

65379.63.676

„Дърляница"

пасище

    79 965

77

65379.63.682

„Лъкатица"

пасище

2 000

78

65379.63.683

„Лъкатица"

пасище

4 506

79

65379.63.684

„Лъкатица"

Ливада

1 068 496

80

65379.63.685

„Лъкатица"

пасище

7 179

81

65379.607.322

„Говедарнико"

пасище

12 559

82

65379.607.323

„Фусара"

пасище

17 597

83

65379.609.384

„Дърляница"

пасище

163 394

84

65379.610.425

„Марко"

пасище

65 139

 

В/ За землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня

 

№ по ред

Поземлен имот с

идентификатор

 

местност

 

НТП

 

Площ

кв.м.

1

53254.4.44

„Лозарски рид"

пасище

46 211

2

53254.10.135

„Джерман"

ливада

27 046

3

53254.10.95

„Св.Троица"

ливада

4 480

4

53254.10.150

„Джерман"

ливада

6 111

5

53254.10.151

„Джерман"

ливада

1 500

6

53254.10.157

„Джерман"

ливада

1 300

7

53254.10.184

„Джерман"

ливада

11 498

8

53254.10.186

„Джерман"

ливада

24 278

9

53254.14.5

„Св.Троица"

ливада

1 311

10

53254.14.63

„Горни ливади"

ливада

1 233

11

53254.14.81

„Блатото"

ливада

2 186

12

53254.14.115

„Джорговица"

ливада

273

13

53254.14.182

„Блатото"

ливада

9 768

14

53254.14.185

„Фудиня"

ливада

3 572

15

53254.14.208

 „Горни ливади"

Ливада

5 591

16

53254.14.244

„Фудиня"

ливада

3 301

17

53254.14.269

„Блатото"

ливада

   9 735

18

53254.14.283

„Блатото"

ливада

1 234

19

53254.14.298

„Прогоно"

ливада

2 355

20

53254.14.331

„Блатото"

ливада

    8 658

21

53254.14.341

„Рафуденица"

ливада

535

22

53254.14.346

„Прогоно"

ливада

15 412

23

53254.14.354

„Рафуденица"

ливада

70 058

24

53254.15.31

„Банско"

ливада

    584

25

53254.15.33

„Банско"

ливада

    1 480

26

53254.16.43

„Дръндарица"

ливада

3 564

27

53254.15.44

„Фудиня"

ливада

      259

28

53254.16.17

„Мерата"

ливада

4 554

29

53254.16.84

„Дръндарица"

ливада

2 257

30

53254.16.113

„Мерата"

ливада

2 203

31

53254.16.143

„Дръндарица"

ливада

2 315

32

53254.16.150

„Мерата"

ливада

11 991

33

53254.17.70

„Прогоно"

ливада

2 285

34

53254.17.140

„Прогоно"

ливада

1 844

35

53254.18.22

„Горица"

ливада

1 642

36

53254.18.31

„Мерата"

ливада

1 793

37

53254.18.50

„Мерата"

ливада

1 792

38

53254.18.81

„Дабо"

ливада

1 315

39

53254.18.87

„Керпиница"

ливада

2 336

40

53254.18.95

„Керпеница"

Ливада

4 842

41

53254.18.100

„Дабевица"

ливада

1 040

42

53254.18.143

„Дабо"

ливада

1 438

43

53254.18.160

„Грабежо"

ливада

8 114

44

53254.18.165

„Дабевица"

ливада

1 132

45

53254.18.176

„Рафуденица"

Изп.ливада

70 063

46

53254.18.262

„Мерата"

ливада

3 957

47

53254.18.265

„Горица"

ливада

2 213

48

53254.18.319

„Дабо"

ливада

544

49

54254.18.322

„Горица"

ливада

9 556

50

53254.20.1

„Мосто"

ливада

4 694

51

53254.20.22

„Горица"

ливада

3 619

52

53254.20.49

„Горица"

ливада

10 869

53

53254.20.116

„Горица"

ливада

3 150

54

53254.20.118

„Горица"

ливада

4 427

55

53254.20.133

„Горица"

ливада

2 897

56

53254.20.138

„Горица"

ливада

7 849

57

53254.20.152

„Горица"

ливада

2 796

58

53254.21.92

„През реката"

ливада

1 039

59

53254.25.38

„Горица"

ливада

2 007

60

53254.27.22

„Горен рид"

пасище

23 011

61

53254.29.123

„Беговица"

ливада

1 129

62

53254.30.72

„Долците"

ливада

1 756

63

53254.43.1

„Змиярнико"

пасище

13 863

64

53254.43.4

„Змиярнико"

пасище

16 392

65

53254.43.5

„Змиярнико"

пасище

4 612

66

53254.43.20

„Змиярнико"

пасище

3 889

67

53254.43.25

„Змиярнико"

пасище

44 382

Г/ За землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня

 

№ по ред

 

Поземлен имот №

 

местност

 

НТП

 

Площ

кв.м.

1

62520.3.1

„Средна мера"

пасище

17 612

2

62520.3.97

„Средна мера"

пасище

7 888

3

62520.3.98

„Средна мера"

пасище

12 580

4

62520.3.102

„Средна мера"

Из.ливада

10 991

5

62520.7.48

„Мерата"

ливада

33 477

6

62520.7.313

„Стубело"

ливада

17 021

7

62520.7.316

„Стубело"

ливада

9 074

8

62520.7.323

„Стубело"

ливада

34 144

9

62520.9.248

„средните"

ливада

34 627

10

62520.9.271

„Средните"

ливада

3 415

11

62520.13.12

„Карачовица"

ливада

6 714

12

62520.13.28

„Карачовица"

ливада

2 290

13

62520.14.43

„Карачорица"

ливада

1 313

14

62520.16.205

„На ридо"

Ливада

281 531

15

62520.17.178

„Долиня"

ливада

1 710

16

62520.17.199

„Долиня"

Из.ливада

10 842

17

62520.22.79

„Аджибримица"

ливада

4 039

18

62520.22.131

„Аджибримица"

ливада

14 429

19

62520.34.20

„Воловски път"

ливада

13 513

20

65520.36.21

„Стеживо"

ливада

3 130

21

62520.36.55

„Стеживо"

ливада

1 724

22

62520.38.75

„Карагюр"

ливада

14 237

23

62520.38.94

„Карагюр"

ливада

881

24

62520.40.144

„Долна мера"

Из.ливада

82 277

25

62520.105.123

„Маноилица"

Из.ливада

11 172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

             Ползването на мерите, пасищата и ливадите да се извършва в съответствие с изискванията за дългосрочното им опазване и запазване на биологичното разнообразие като се преустанови дългогодишната практика за изоставянето на пасищата и използванети им за други цели.

Чл.1. Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Сапарева баня са изготвени съгласно изискванията на чл. 37и, ал. 11, т. 2 и ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и съдържат:

1. перспективен експлоатационен план за паша;

2. частите от мерите и пасищата и ливадите  предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;

3. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

              4. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;

5. ветеринарна профилактика;

6.частите от мерите и пасищата и ливадите  предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески:

7. построяване на навеси;

8. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;

             9. охрана;

             10. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;

            Правилата имат отворен характер и се актуализират в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

 

I.ПЕРСПЕКТИВЕН  ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА  ПАША

Чл.2. Перспективният експлоатационен план е разработен на основание и във връзка с изпълнението на Плана на развитие на Община Сапарева баня,Областна стратегия за развитие на земеделието и Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ в страната. Цели на перспективния експлоатационен план са:

          1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Сапарева баня и опазване на биологичното разнообразие, с цел преобръщане на негативните промени, причинени от несъобразена със възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели.

          2. Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите, пасищата и ливадите и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на средствата, получени чрез финансовите стимули на Европейския съюз, предназначени за развитието на земеделието.

3. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, които ще допринесат за по-нататъшното развитие и икономически растеж на районите с пасища.

4. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделски стопанства покрили европейските изисквания, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на земеделските стопанства и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.

ІІ. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

Чл.3. Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците  размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на Община Сапарева баня.

Списъкът с имотите за общо и индивидуално ползване с категории за землището или за общината се обявява в общината и кметството и се публикува на интернет страницата на общината до 1 март.

Собствениците и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ подават заявление в срок до 10 март.

          По смисъла на ЗСПЗЗ"общо ползване" е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада, ползват се безплатно от всички собственици на животни;

Чл.4. Кметовете на населени места, съвместно с общинския ветеринарен лекар в срок до 15.11. на съответната година изготвят и заверяват:

             -списък - образец на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на населеното място, като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите пасищни животни.

            Чл.5. Списък на имотите определени с решение на общински съвет за индивидуално ползване се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощени от него лица.

            Чл.6. /1/. По предложение  на ОбС  може да се създава работна група в състав представители на ОбС, представители на общинска администрация, ветеринарен лекар и представители на животновъдите на територията на общината.

            /2/. Работната група ще  подпомага работата на общинския съвет при определяне на  пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Работната гупа ще  определя и местоположението на прокарите на територията на съответното землище.   

           /3/.При неспазване на прокарите за придвижване на селскостопанските животни  до местата за паша и водопои, да се налагат санкции по Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Сапарева баня.

           Чл.7. Пашата на селскостопански животни да се извършва в светлата част на денонощието.

    III. ПРОКАРИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ДО МЕСТАТА ЗА ПАША И ВОДОПОИТЕ

          Чл.8. /1/.За прокари за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопои да се ползват съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар".

/2/. Определя се и местоположението на прокарите на територията на съответното землище, които следва да се спазват от всички ползватели на пасищата. Списъкът се заверява от кметовете на кметства или кметският наместник  с подпис и печат.

       Чл.9. Общинският съвет приема решение и определя пасищата и мерите за общо и за индивидуално ползване.

IV.МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ЗА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА КАТО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ И ДРУГА НЕЖЕЛАНА РАСТИТЕЛНОСТ, ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАТОРЯВАНЕ, ВРЕМЕННИ ОГРАЖДЕНИЯ.

        Чл.10. При ползването на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние с които не се отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

При ползването на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ е необходимо да се спазват  Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-122 София, 23.02.2015 година на Министъра на Земеделието и храните за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, предпазване от нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus),  запазване от запалване на стърнища, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местобитания.

Национален стандарт 1.

 Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици:

Национален стандарт 2.

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).

Национален стандарт 3.

Забранява се изгарянето на стърнищата.

Национален стандарт 4.

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити;

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

V. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА

Чл.11. /1/. Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2018 г., съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/.

/2/.При поява на заразна болест директора на Областна дирекция по безопасност по храните  издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.

/3/.Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката.

/4/.В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни/текущи и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и дератизации  предвидени в съответната наредба, мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

VI.ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ

 Чл.12. Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им и ЗОЗЗ.

VII. ОХРАНА

Чл.13. Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

VIII. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ТОПОГРАФСКИ, ПОЧВЕНИ, КЛИМАТИЧНИ И ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И НА РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл.14. Задължения на общината:

1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

Чл.15.  Животновъдите, ползватели на общински мери и пасища се задължават:

1. Да заплащат определената годишна наемна цена в срок, съгласно договора за наем

              2. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

3. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват за не земеделски нужди.

4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

              5. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

6. Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

               7.Да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, съгласно Националните стандарти.

8. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

 9. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя.

10. Да не се извършва паша нощем и без пастир.

11. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.

12. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи.

12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

13. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

14. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

             15. Да спазват установените правила за противопожарна безопасност.

              16. Да се запазват задължително съществуващите полски граници/синори/ на земеделския имот.

17. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което за извършва това от тяхно име и за тяхна сметка.

              18.Да ползват прокарите и полските пътища за достъп до предоставените пасища, мери и ливади.

19. При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета или кметския наместник на населеното място.

            При необходимост физическите блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, могат да се проверят в Общинска служба „Земеделие" град Сапарева баня.

       Правилата са приети с Решение № 239 от протокол № 17/ 28.01.2021 година на ОбС Сапарева баня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

Годишен план за паша

за стопанската 2021-2022 година

на община Сапарева баня 

 

          І. ОСНОВАНИЯ

Настоящия годишен план за паша за 2021/2022 година e разработен  на основание чл. 37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

           ІІ. ОБХВАТ

 Годишния план за паша определя годишното разпределение и ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд в населените места на община Сапарева баня, при спазване на правилата за ползването им, приети от Общински съвет - Сапарева баня на основание чл.37о, ал. 1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, като определя:

- Размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване;

- Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината.

           III.   ЦЕЛ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите, пасищата и ливадите -общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.

           IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1.Кметът на Община Сапарева баня:

- Ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по управление на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ;

- Изисква от кметовете по населените места спазване на правилата по отношение ползването на мерите, пасищата и ливадите за съответното землище.

            2. Длъжностни лица определени от Кмета на Община  Сапарева баня:

- Ежегодно изготвят списък с площта в декари на свободните пасища, мери и ливади - общинска собственост, разпределени по землища;

- Водят регистър на сключените договори и следят техните срокове.

- Отговарят за актуализацията на годишния план;

-Съдействат и подпомагат кметовете  по населени места при изпълнение на плана;

3. Кметовете по населени места  при Община Сапарева баня:

- Организират и контролират мероприятията по ползването на пасищата, мерите и ливадите за общо ползване;

V. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ -

Приложение № 2

Община Сапарева баня изготвя (актуализира) ежегодно списък с размера  и местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Сапарева баня по населени места. 

Изготвеният списък се предоставя на Общинския съвет, който  ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, съгласно чл.37о, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Списъкът на имотите за индивидуално ползване с категории за землището или за общината се обявяват в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината след решението на Общински съвет - Сапарева баня.

VІ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА  БАНЯ:

Правилата за ползване на пасищата и мерите на територията на община Сапарева баня  включват:

1. перспективен експлоатационен план за паша;

2. частите от мерите и пасищата и ливадите  предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;

3. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

              4. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;

5. ветеринарна профилактика;

6.частите от мерите и пасищата и ливадите  предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески:

7. построяване на навеси;

8. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;

             9. охрана;

             10. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;

При ползването на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени със Заповед на Министъра на земеделието и храните;

  VІІ. ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ

Пасищата,мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл.24а, ал.2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско-стопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното землище, по цена, определена на пазарен механизъм.  

          Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общи и индивидуално ползване, като списък на имотите с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. Лицата подават заявление по образец до общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите по землища. При разпределението предимство имат кандидатите,които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май. При недостиг на пасища, мери и ливади о ОПФ в землището към разпределените имоти, съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Протоколът се обявява в кметствата и се публикува в интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд, като обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди друго.

Договорите се сключват след изготвяне на протоколите по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ и след заплащане наемната цена за първата стопанска година. Годишната наемна цена за всяка следваща година се заплаща не по - късно от 30 - то число на месец март.  Срокът на договорите е 5 стопански години. Договорите се регистрират в ОС „Земеделие" - Сапарева баня. Договорите се сключват до 31 декември.

При сключване на договори за наем или аренда на пасища,мери и ливади от ОПФ, които изцяло или частично попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5,ал.2 от Наредба №2 от 17 февруари 2015 г за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ,не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на договора.  

Останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд се отдават под наем чрез провеждане на търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, като чрез търга могат да се наемат допълнителни площи, независимо от площите, които са им разпределени по определената норма..  

- В случай че са останали ненаети чрез разпределението и търга за животновъди пасища, мери и ливади, те могат да се отдават на търг освен на собственици на пасищни селскостопански животни, но и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Договорите по проведените търгове се сключват за срок от една стопанска година 2021-2022г.

Пасищата, мерите и ливадите, за които има сключени договори за наем, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

Кметът на общината ежегодно извършва проверки за спазване на условията по чл.37и,ал.4 по сключените договори за наем или аренда на пасища,мери и ливади от общинския поземлен фонд.Спазването на условията се установява въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ:

1.животновъдни обекти;

2.собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;

3.пасищни селскостопански животни в животновъдни обекти.

Договорите за наем, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ се прекратяват на основание чл. 37м, ал.4, т.2, 3 и 4, когато при извършване на проверка се установи,че:

-  в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селско-стопански животни;

-  е настъпила промяна в условията по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ;

-  е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище;

      -    когато не се спазват условията за поддържане на земята в добро и екологично състояние.

     -     когато не се спазват правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Сапарева баня.

            

            VIІI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година Общинска администрация - Сапарева баня взаимодейства с Общинска служба по земеделие - Сапарева баня, кметове по населените места и Ветеринарния лекар отговарящ за община Сапарева баня.

                IX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

     Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез постъпленията от наемите за ползване на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд.

 Годишния план за паша е приет с Решение № 239 Протокол:17/ 28.01.2021 година на ОбС Сапарева баня

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 240

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2021 година, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

  • поземлен имот с идентификатор65379.32.55 в местността „Банско ливаге" по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня/АЧОС № 2523 / 06.01.2021 г./ с площ от 71,763 дка., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 8, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 032055, съседи: 65379.32.6; 65379.30.311; 65379.32.54; 65379.32.40; 65379.32.7; 65379.32.39; 65379.32.56; 65379.32.10; 65379.41.185; 65379.32.28; 65379.32.53; 65379.32.41; 65379.32.34; 65379.42.315; 65379.32.36; 65379.32.30; 65379.32.42; 65379.32.26; 65379.32.52; 65379.32.57; 65379.32.51; 65379.32.4; 65379.30.180; 65379.32.3; 65379.32.2; 65379.32.1; 65379.32.35; 65379.32.37; 65379.32.8;
  • поземлен имот с идентификатор65379.31.74 в местността „Прогоно" по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня/АЧОС № 2522 / 06.01.2021 г./ с площ от 18,010 дка., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 10, Стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 031074/031071, съседи: 65379.31.37; 65379.31.59; 65379.31.51; 65379.31.13; 65379.31.12; 65379.31.11; 65379.31.14; 65379.31.70; 65379.31.58; 65379.31.15; 65379.31.10; 65379.31.50; 65379.31.61; 65379.31.29; 65379.31.57; 65379.31.41; 65379.31.30; 65379.31.48; 65379.31.62; 65379.31.39; 65379.31.68; 65379.31.42; 65379.31.7; 65379.31.6; 65379.31.2; 65379.31.73; 65379.31.72; 65379.31.575; 65379.31.28;

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22.00лв./ дка. годишно.

ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имотите подробно описани по - горе при условията на настоящото решение

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 241

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 684  от Протокол № 54 / 19.09.2019 г. на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „СБР  Сапарева баня" АД, ЕИК  109563191 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „СБР  Сапарева баня"  АД, ЕИК 109563191.

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по  изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 242

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 679  от Протокол № 54 / 19.09.2019 г. на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „Младост естейтс" ЕООД, ЕИК  175157645 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „Младост естейтс" ЕООД, ЕИК 175157645.

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по  изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 243

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 25  от Протокол № 3 / 30.12.2019 г. на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „ЛДВ -Туризъм" ЕООД, ЕИК  205336106  дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „ЛДВ-Туризъм"ЕООД, ЕИК 205336106.

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по  изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 14, ал.3 от  Правилника за организация и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА,                                     

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 244

 

          Общински съвет - Сапарева баня  приема Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.юли 2020г. до м.декември 2020 г. вкл.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

           На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 245

І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 2521 / 05.01.2021 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.603.569 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 74 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана] начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина; предишен идентификатор: 65365.603.382; номер по предходен план: квартал 36, парцел I; при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.603.494; 65365.603.393; 65365.603.492; 65365.603.570, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

II. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за имота в размер на 2880.00 лв. без ДДС  изготвена от лицензиран оценител - инж. Димитър Митов, притежаващ лиценз №810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

III. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 43.00 лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4 ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 246

1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие за изменение на трасе, учредено със   Заповед № РД-08-253/10.06.2016 г. на Кмета на общ.Сапарева баня, като учредява право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на фирма   „ФАКТОР" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. „Момина сълза" №11, ЕИК 101155191, представлявано от Управителя Кирил Христов Зарев за захранване на  обект: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел и медицински център", находящ се в  УПИ /парцел/ VII - „За медицински център, медико - диагностични и социални дейности и обществено обслужване", кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.978 по кадастралната карта", съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 65365.601.981, /УПИ парцел - III за обществено обслуждане кв. 86 по РП/ 65365.601.870 / ул. „Германея", с о.т 226 -  502/ 65365.601.118 /УПИ - IV - за гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура кв. 61 по РП/ 65365.601.869 /улица с о.т 226-502 -ул. „Германея"/ по КК на гр.Сапарева баня .

2. За първоначалното учреденото  право на прокарване и/или преминаване е заплатена  цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ, като новопроектираният участък е с по-къса дължина, поради което не се дължи доплащане.

3. Учреденото на  „ФАКТОР" ЕООД гр. Сапарева баня право на прокарване и/или преминаване е със срок, идентичен на срока   на Разрешително за водовземане от  минерална вода №42/15.12.2020 година  издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр - „Фактор" ЕООД.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4, 5 и 8 от ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 247

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за изменение на трасе, учредено със Заповед № РД-08-127/30.03.2016г.  на Кмета на Община Сапарева баня, като учредява право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на Сдружение „Спорт за цялото семейство" със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня 2650, ул. „Лоза" №10, ЕИК 176333745, представлявано от Николай Костадинов Сираков, за захранване на обект: „Къща за отдих с басейн" в поземлен имот с идентификатор 65365.602.271 по КК на гр.Сапарева баня, съгласно представения проект за присъединяване  през  поземлени имоти - общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 65365.601.981, 65365.601.870, 65365.601.869, 65365.601.118, 65365.601.836, 65365.601.838, 65365.601.841, 65365.601.198, 65365.602.62, 65365.602.374, 65365.602.876, 65365.602.1005, 65365.602.1010, 65365.602.1009, 65365.602.1004, 65365.602.1014, 65365.602.1020 по КК на гр. Сапарева баня.

2. Измененото   право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по  цена определена по реда на чл. 210 от ЗУТ, като същото следва да бъде изчислено само за измененото трасе, извън това по Заповед № РД-08-127/30.03.2016г.  на Кмета на Община Сапарева баня.

 3. Учреденото на  Сдружение „Спорт за цялото семейство" право на прокарване и/или преминаване е с краен срок, идентичен със срока на  Разрешително за водовземане №6/23.01.2015 година издадено от Община Сапарева баня

4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1 и 7, чл.150, ал.1 и 2 Закона за устройство на територията.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 248

1.Изменя точка едно от Решение № 208, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, както следва:

Редове 5 и 6 от точка едно на горното решение:

от - Инвестиционен проект за обект: „Шест броя къщи за гости, обслужваща сграда, басейн - джакузи, басейн и паркинг 

В - Инвестиционен проект за обект: „Ресторант, медицински кабинет, съблекални, басейн, джакузи, технически помещения и гараж"

2.Изменя точка две от Решение № 208, взето по Протокол № 13 от 29.10.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, както следва.

Редове 44, 45 и 46 от точка две на горното решение:

 От - с цел изграждане на „Шест броя къщи за гости, обслужваща сграда, басейн - джакузи, басейн и паркинг" в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

В - с цел изграждане на „Ресторант, медицински кабинет, съблекални, басейн, джакузи, технически помещения и гараж"

Редове 47, 48 и 49 от точка две на горното решение:

От - Инвестиционен проект за обект: „Шест броя къщи за гости, обслужваща сграда, басейн - джакузи, басейн и паркинг, находящи се в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

В -  Инвестиционен проект за обект: „Ресторант, медицински кабинет, съблекални, басейн, джакузи, технически помещения и гараж" в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21,ал. 1, т. 23, и  ал.2  във връзка с чл. 27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл.8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл.45, ал.9 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 249

1.Общински съвет Сапарева баня  отменя Решение №233 от Протокол №16 от проведено на 30.12.2020г. заседание на Общински съвет - Сапарева баня.

 

 На основание чл. 60 от АПК, Общински съвет Сапарева баня допуска предварително изпълнение на настоящото  решение, с цел да се защитят особено важни обществени интереси във връзка с прилагане на нормативната уредба по отношение местните данъци за Общината, като следва да се има предвид, че в случай, че за настоящото решение не бъде допуснато предварително изпълнение, това ще доведе до сериозно затруднение за правилно прилагане на нормите на ЗМДТ, както и от закъснението на изпълнението може да последва значителна вреда за Общината и адресатите на акта.

Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.8,  чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл.45, ал.9 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 250

1.Общински съвет Сапарева баня  отменя Решение №234 от Протокол №16 от проведено на 30.12.2020г. заседание на Общински съвет - Сапарева баня.

 На основание чл. 60 от АПК, Общински съвет Сапарева баня допуска предварително изпълнение на настоящото  решение, с цел да се защитят особено важни обществени интереси във връзка с прилагане на нормативната уредба по отношение местните такси за Общината, като следва да се има предвид, че в случай, че за настоящото решение не бъде допуснато предварително изпълнение, това ще доведе до сериозно затруднение за правилно прилагане на нормите на ЗМДТ, както и от закъснението на изпълнението може да последва значителна вреда за Общината и адресатите на акта.

Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 17/28.01.2021г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а от ЗОЗЗ

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 251

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.44.27, местност "Челяковото",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.44.27, местност "Челяковото", по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

- Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

- Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

- Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

- Минимална  озеленена  площ - 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителите да изработят за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата и при спазване изискванията на одобреното задание по  т.1.

5.Възложителите да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове

Протокол_17_28_01_2021 (1.29 MB)