Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.01.2020г./ четвъртък/ от 10:15 часа

 

 

ПОКАНА

 

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г.  и Решение №673 от 25 септември на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.  

И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.01.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                                                              Проект!                                                       

     Дневен ред:

 

 

1. Докладна записка от Славчо Коларски - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г. с изх. №Д-2/ 20.01.2021г

ОТНОСНО: Приемане на програма за развитие на туризма в община Сапарева баня за периода 2021-2023г.

2. Докладна записка от Славчо Коларски - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г. с изх. №Д-4/ 20.01.2021г

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Сапарева баня за 2021 година

3. Докладна записка от Славчо Коларски - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г. с изх. №Д-1/ 19.01.2021г

ОТНОСНО: Отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд и индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година

4. Докладна записка от Славчо Коларски - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г. с изх. №З-2094-1/ 21.01.2021г

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна собственост

5. Докладна записка от Славчо Коларски- временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г. с изх. №З-406-4/ 12.01.2021г

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.44.27, местност „Челяковото", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил

6. Докладна записка от от Славчо Коларски - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г. с изх. №П-1130-7/ 20.01.2021г

ОТНОСНО: Изменение на Решение №684 от Протокол №54/19.09.2019г. на ОбС Сапарева баня

7. Докладна записка от Славчо Коларски - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г. с изх. №З-1900-10/ 20.01.2021г

ОТНОСНО: Изменение на Решение №679 от Протокол №54/19.09.2019г. на ОбС Сапарева баня

8. Докладна записка от Славчо Коларски - временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08-651/18.11.2020 г. с изх. №З-2474-3/ 20.01.2021г

ОТНОСНО: Изменение на Решение №25 от Протокол №3/30.12.2019г. на ОбС Сапарева баня

9. Докладна записка от инж.Васил Маргин- Председател на Общински съвет Сапарева баня с №Дз-124/20.01.2021г.

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет-Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.юли 2020г. до м.декември 2020г. вкл.

10. Други

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

     инж. Васил Маргин