НовиниПринтирай

Докладна записка

 

До Общински съвет гр. Сапарева баня

От инж.Сашо Кирилов Иванов- Кмет на община Сапарева баня

Относно: Приемане на Тарифа за таксите, за водовземане от минерална вода на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил.

Основание: чл.21 , ал.1, т.7 във вр.с чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, §.133, ал.9, т.1 във връзка с §.133,ал.7, т.1, б. „в" от ПЗР към ЗИД на Закона за водите /ЗВ/
Мотиви: За ползването на минералните води предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините, общинският съвет определя с решение дали минералната вода от определено находище да бъде предоставяна за ползване безвъзмездно или след заплащане на такса, определена с тарифа, приета от общинския съвет;

ПРЕДЛАГАМ РЕШЕНИЕ

1. Общински съвет Сапарева баня приема Тарифа за таксите, за водовземане от минерална вода на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил.

Кмет: инж Сашо Иванов

Съгласувал: мл.юрисконсулт К.Николов