Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение на Протокол №16/30.12.2020г. от заседание на ОбС Сапарева баня

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg                                         

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т.1 чл.48, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация гр.Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 222

 

1. Общински съвет Сапарева баня избира за член в Постоянната комисия по ТСУ вместо Сашо Кирилов Иванов, същият с прекратени пълномощия на основание разпоредбата на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА,  лицето:

Ивайло Иванов Станикин

 

2. Общински съвет Сапарева баня избира за  член в Постоянната комисия по транспорт, безопасност на движението и обществен ред вместо Сашо Кирилов Иванов, същият с  прекратени пълномощия на основание разпоредбата на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА,  лицето:

Ивайло Иванов Станикин

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                         

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси и в изпълнение на Изисквания за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 223

 

1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд на територията на Община Сапарева баня като местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси.

2. Дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001- "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19"  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
3.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички необходими
действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 "Топъл обяд" по Оперативна програма захрани и/или основно материално подпомагане, както и да извърши всички последващи действия, във връзка с изпълнението на настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 62, ал.2 от АПК , чл. 21, ал.1, т.11, чл.21, ал.2 и във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а от Закона за устройство на територията и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ и във връзка със Заповед № РД-30-293/09.12.2020г. на Областния управител на Област Кюстендил

 

                                                          Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 224


I.Общински съвет гр.Сапарева отменя Решение № 219 от Протокол № 15/26.11.2020г. на ОбС Сапарева баня.

II. Общински съвет гр.Сапарева дава съгласие за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 206 от Протокол № 13/29.10.2020г. на ОбС Сапарева баня, като вместо обявеният текст на горното решение - обективиран в протокола и решението на ОбС и като такъв - погрешен, изпратен на Областна администрация и Прокуратура, включително погрешно  обявен на интернет страницата на Общината, в раздела на Общинския съвет, да се чете:

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор №65365.27.59, местност "Ридо",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.27.59, местност "Ридо",  по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на устройствена зона за Смесена обществено-обслужваща зона  - Соо, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

             - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

             - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

             - Интензивност на застрояване - Кинт. -1.8

             - Минимална  озеленена  площ - 20%

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Решение № I - 1, взето по Протокол № 5 от 10.11.2020 година на  Общински  експертен  съвет  по  устройство  на  територията при  Община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 225

 

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Канализационно отклонение за отвеждане на отпадните води от сграда на МВЕЦ „Джерман", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.210.23 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с обхват поземлени имоти с идентификатори №№65365.210.24, 65365.210.837, 65365.210.882 и 65365.210.995 по кадастралната кърта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, попадащи в част от отдел и подотдел 70 „18"; 70 „15"; 70 „е"; 70 „3" и 70 „20" по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № РД 05 - 89 от 02.03.2018 година на ТП „ДГС Дупница", с Възложител „ГЕРМАНЕА" ООД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4, 5 и 8 от ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 226


I.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на   „ЛАВЪР 2015" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1408,р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Кестенова гора № 8, ЕИК 203724352, представлявано от Стоян Георгиев Милев, на водопроводно отклонение  за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение сондаж 1ХГ находище на минерална вода „Сапарева баня" на „Къща за настаняване на туристи с външен басейн", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.35.10 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София,  с Възложител „ЛАВЪР 2015" ЕООД, съгласно представения проект за присъединяване  през  поземлени имоти - общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор № 65365.35.99, № 65365.35.193, № 65365.35.211, № 65365.35.212  по КК на гр. Сапарева баня.

1.1. Учреденото на  „ЛАВЪР 2015" ООД, гр. София, право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение  за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение сондаж 1ХГ находище на минерална вода „Сапарева баня"е с краен срок  5 /пет/години, считано от датата на влизане в сила на  Разрешително за водовземане от  подземни води, чрез съществуващи съоръжения №20/05.03.2019 година издадено от Община Сапарева баня

II.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява безсрочно право на прокарване и/или преминаване на   „ЛАВЪР 2015" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1408,р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. Кестенова гора № 8, ЕИК 203724352, представлявано от Стоян Георгиев Милев, на водопроводно отклонение от „Резервоар 500 м3  за захранване с вода за питейно битови нужди  на „Къща за настаняване на туристи с външен басейн", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.35.10 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София,  Възложител „ЛАВЪР 2015" ЕООД, съгласно представения проект за присъединяване  през  поземлени имоти - общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор № 65365.35.99, № 65365.35.193, № 65365.35.211, № 65365.35.212  по КК на гр. Сапарева баня.

III.Учредените  права на прокарване и/или преминаване  ще са възмездни, по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

IV.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл.67, ал.2 от ЗЕ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 227

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитутно право - право на прокарване и/или преминаване на нов кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на  обект: „Къщи за настаняване - къща А и къща за настаняване в самостоятелни стаи", находящ се в УПИ II, кв.12 по регулационния план на с. Паничище, община Сапарева баня на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе" №159, ЕИК 130277958,   съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  публична общинска собственост, както следва: улица с осови точки 206-205-204-203-202-201-200 по регулационния план на с.Паничище, общ.Сапарева баня.

2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

3. При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 228

 

Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2020 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 83 „б", 83 „в" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 83 „б" със стояща маса бял бор 210 куб.м, смърч 110 куб.м, ела 10 куб.м;

 

подотдел 83 „в" със стояща маса смърч 390 куб.м, ела 50 куб.м, бял бор 570 куб.м, бук 90 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2021 г.  за търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост.

 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

Обект №082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86.00

ела

_

96.00

смърч

_

96.00

бук

_

83.00

_

І

Бял бор

390

78.00

ела

23

91.00

смърч

271

91.00

бук

16

83.00

58,502.00

ІІ

Бял бор

157

64.00

ела

12

80.00

смърч

99

80.00

бук

5

73.00

19,293.00

ІІІ

Бял бор

5

35.00

ела

 

35.00

смърч

4

35.00

бук

_

55.00

315.00

ІV и V

Бял бор

13

30.00

ела

1

30.00

смърч

13

30.00

бук

_

_

810.00

Дребна дървесина - игл. ритлов.

Бял бор

_

25.00

ела

 

25.00

смърч

-

25.00

бук

_

30.00

 

ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30.00

ела

_

30.00

смърч

_

30.00

бук

_

_

_

ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45.00

ела

_

45.00

смърч

_

45.00

бук

_

50.00

_

Дърва

Бял бор

70

16.00

ела

6

16.00

смърч

34

16.00

бук

60

45.00

4,460.00

Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26.00

ела

_

26.00

смърч

_

26.00

бук

_

45.00

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19.00

ела

_

19.00

смърч

_

19.00

бук

_

_

_

вършина

Бял бор

_

1.00

ела

_

1.00

смърч

_

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,380.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16676.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100056.00

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 229

Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2021 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдели 97 „б", 97 „в" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 97 „б" със стояща маса бял бор 50 куб.м, смърч 960 куб.м, ела 10 куб.м, бук 10 куб.м, бяла мура 140 куб.м, ива 10 куб.м;

подотдел 97 „в" със стояща маса смърч 140 куб.м, бял бор 10 куб.м, бяла мура 40 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2021 г.  за търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост.

 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

Клас на сортимент -ност

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС


1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 


Обект №086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


І а

Бял бор

_

86.00

ела

_

96.00

смърч

_

96.00

бук

_

83.00

ива

_

 

бм

9

96.00

864.00


І

Бял бор

17

78.00

ела

2

91.00

смърч

741

91.00

бук

 

83.00

ива

_

 

бм

95

91.00

77,584.00


ІІ

Бял бор

15

64.00

ела

1

80.00

смърч

129

80.00

бук

 

73.00

ива

_

 

бм

29

80.00

13,680.00


ІІІ

Бял бор

1

35.00

ела

 

35.00

смърч

1

35.00

бук

_

55.00

ива

_

 

бм

1

35.00

105.00


ІV и V

Бял бор

2

30.00

ела

 

30.00

смърч

12

30.00

бук

_

_

ива

_

 

бм

 

30.00

420.00


Дребна дървесина - игл. ритлов

Бял бор

_

25.00

ела

 

25.00

смърч

_

25.00

бук

_

30.00

ива

_

 

бм

 

25.00

 


ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30.00

ела

_

30.00

смърч

_

30.00

бук

_

_

ива

_

 

бм

 

30.00

_


ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45.00

ела

_

45.00

смърч

_

45.00

бук

_

50.00

ива

_

 

бм

 

45.00

_


Дърва

Бял бор

2

16.00

ела

5

16.00

смърч

51

16.00

бук

2

45.00

ива

2

20.00

бм

7

16.00

1,170.00


Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26.00

ела

_

26.00

смърч

_

26.00

бук

_

45.00

ива

_

 

бм

 

26.00

_


Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19.00

ела

_

19.00

смърч

_

19.00

бук

_

_

ива

_

 

бм

 

19.00

_


вършина

Бял бор

_

1.00

ела

_

1.00

смърч

_

1.00

 

 

 

 

 

 

бм

 

1.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

 

 

93,823.00

 

 

37

 

 

8

 

 

934

 

 

 

 

 

ДДС 20%

 

 

 

18764.60


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

 

 

112587.60

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

                                     Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 230

Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2021 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдели 104 „л", 104 „м", 100 „е" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 104 „л" със стояща маса бял бор 10 куб.м, смърч 520 куб.м, ела 110 куб.м, бук 10 куб.м, бяла мура 10 куб.м ;

подотдел 104 „м" със стояща маса смърч 50 куб.м, ела 230 куб.м, бук 20 куб.м, бреза 10 куб.м, ива 10 куб.м, бяла мура 10 куб.м;

подотдел 100 „е" със стояща маса смърч 390 куб.м, бяла мура 100 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2021 г.  за търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост.

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект №085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86.00

ела

_

96.00

смърч

_

96.00

бук

_

83.00

ива

_

_

бм

5

96.00

480.00

І

Бял бор

_

78.000

ела

96

91.00

смърч

571

91.00

бук

1

83.00

ива

_

_

бм

62

91.00

66,422.00

ІІ

Бял бор

1

64.00

ела

92

80.00

смърч

146

80.00

бук

_

73.00

ива

_

_

бм

20

80.00

20,704.00

ІІІ

Бял бор

_

35.00

ела

22

35.00

смърч

4

35.00

бук

_

55.00

ива

_

_

бм

_

35.00

910.00

ІV и V

Бял бор

_

30.00

ела

35

30.00

смърч

19

30.00

бук

_

_

ива

_

_

бм

_

30.00

1620.00

Дребна дървесина - игл. ритлов

Бял бор

_

25.00

ела

4

25.00

смърч

_

25.00

бук

_

30.00

ива

_

_

бм

_

25.00

100.00

ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30.00

ела

_

30.00

смърч

_

30.00

бук

_

_

ива

_

_

бм

_

30.00

_

ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45.00

ела

_

45.00

смърч

_

45.00

бук

_

50.00

ива

_

_

бм

_

45.00

_

Дърва

Бял бор

2

16.00

ела

49

16.00

смърч

83

16.00

бук

16

45.00

ива

4

20.00

бм

2

16.00

2,976.00

Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26.00

ела

_

26.00

смърч

_

26.00

бук

_

45.00

ива

_

_

бм

_

26.00

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19.00

ела

_

19.00

смърч

_

19.00

бук

_

_

ива

_

_

бм

_

19.00

_

вършина

Бял бор

_

1.00

ела

_

1.00

смърч

_

1.00

_

_

_

_

_

_

бм

_

1.00

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

 

 

93,212.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

 

 

 

18642.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

 

 

111854.40

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 231

 

Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2020 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдели 84 „а", 84 „б" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 84 „а" със стояща маса бял бор 180 куб.м, смърч 550 куб.м, ела 40 куб.м, бук 30 куб.м;

подотдел 84 „м" със стояща маса смърч 540 куб.м, ела 10 куб.м, бял бор 50 куб.м, бук 120 куб.м, бяла мура 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2021 г.  за търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост.

 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

Клас на сортимент ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС


1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 


Обект №084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86.00

ела

_

96.00

смърч

_

96.00

бук

_

83.00

бм

_

96.00

_


І

Бял бор

108

78.00

ела

27

91.00

смърч

746

91.00

бук

10

83.00

бм

_

91.00

79,597.00


ІІ

Бял бор

59

64.00

ела

7

80.00

смърч

106

80.00

бук

3

73.00

бм

2

80.00

13,195.00


ІІІ

Бял бор

2

35.00

ела

_

35.00

смърч

_

35.00

бук

_

55.00

бм

_

35.00

70.00


ІV и V

Бял бор

4

30.00

ела

1

30.00

смърч

8

30.00

бук

_

_

бм

_

30.00

390.00


Дребна дървесина игл. ритлов.

Бял бор

_

25.00

ела

_

25.00

смърч

_

25.00

бук

_

30.00

бм

_

25.00

 


ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30.00

ела

_

30.00

смърч

_

30.00

бук

_

_

бм

_

30.00

_


ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45.00

ела

_

45.00

смърч

_

45.00

бук

_

50.00

бм

_

45.00

_


Дърва

Бял бор

10

16.00

ела

4

16.00

смърч

59

16.00

бук

126

45.00

бм

 

16.00

6,838.00


Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26.00

ела

_

26.00

смърч

_

26.00

бук

_

45.00

бм

_

26.00

_


Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19.00

ела

_

19.00

смърч

_

19.00

бук

_

_

бм

_

19.00

_


вършина

Бял бор

_

1.00

ела

_

1.00

смърч

_

1.00

 

 

 

бм

 

1.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

100,090.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

20018.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

120108.00


 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21,ал. 1, т. 7 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК, чл. 26 и чл. 28 ЗНА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 233

 

1. Общински съвет - Сапарева баня отменя Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня в частта касаеща разпоредбите за  местните данъци, приета от Общински съвет Сапарева баня с решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г

  2. Общински съвет - Сапарева баня приема Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.8,  чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 234

 

1. Общински съвет - Сапарева баня отменя Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня в частта, касаеща разпоредбите за  местни такси и цени на услуги, приета от Общински съвет Сапарева баня с решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г

 2. Общински съвет - Сапарева баня приема Наредба за определянето  и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23  във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.6в от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците и във връзка с  Решение на Министерски съвет № 325/14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г.  и Решение №673 от 25 септември; Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 235


1.Общински съвет  Сапарева баня дава съгласие за освобождаване от заплащане изцяло  на  предоставените под наем или ползване  имоти-общинска собственост на  физически и юридически лица - наематели или ползватели, които са ограничили  или преустановили дейността си в имота,  вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка, за периода от 01.12.2020г. до 31.12.2020г. включително. Обстоятелствата по предходното изречение се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица - наематели или ползватели.

2. Общински съвет  Сапарева баня упълномощава кмета на Община Сапарева баня да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 16/30.12.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл.67, ал.2 от ЗЕ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 236

1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитутно право - право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия  НН за външно електрозахранване на  обект: „Сграда за обществено обслужване с предназначение - „Хотел с басейн", находящ се в УПИ III - 41, кв.91, с идентификатор 65365.601.333, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе" №159, ЕИК 130277958, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  публична общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатор 65365.601.870 и 65365.601.869 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, представляващ улица с осови точки 222-223-224-225-226-502 по регулационния план на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня /тротоари на ул. „Германея"/.

2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно, съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

3.  При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

Прикачени файлове

Протокол_16_30_12_2020 (1.09 MB)