НовиниПринтирай

Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня

Общи положения

Чл.1. С тарифата се определя размерът на таксите за издаване на разрешително за водовземане и таксите за водовземане от находище на минерална вода „Сапарева баня", предоставено безвъзмездно за управление и ползване с Решение № 25/02.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, разположено на територията на Община Сапарева баня.

Чл.2(1). За издаване на разрешително за водовземане, се заплаща такса в размер на 300 (триста) лева.

(2). За изменение на разрешително за водовземане се заплаща такса в размер на 200 (двеста) лева.

Чл.3. Не се заплаща такса за водовземане от обществени чешми за лични нужди на гражданите и др., в случай на общо водовземане, определено по реда и при условията на Решение №25/02.02.2011 година на Министъра на околната среда и водите.

Чл.4.(1) Таксите за водовземане от минералните води се определят на база отнетия обем вода и в зависимост от целта на използване на водата.

(2) Таксите за водовземане от минерални води се определят на база разрешения обем вода и температурата на минералната вода.

Чл.5.(1) Отнетият при водовземането обем вода се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.

(2) В случаите на повреда или несертифициране на измервателните устройства за изчисляване на таксата за водовземане се вземат разрешените в разрешителното количества изчислени като ползвани води по най- високата категория.

Чл.6.(1) Ежегодно към 31-ви януари на следващата година титулярите на разрешителни представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.

(2) Образецът по ал.1 съдържа данните съгласно показателите, определени в разрешителното и размерите определени в глава втора, трета и четвърта на настоящата тарифа.

(3) В срок до 1 (един) месец от получаване на данните по ал.1, Кметът на Общината или упълномощено от него лице извършва проверка на информацията и съответствието и с резултатите от собствения мониторинг, показанията на измервателните устройства и резултатите от извършения през годината контрол.

(4) При съответствие на информацията по ал.1 Кметът на Общината или упълномощено от него лице уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса, срока за заплащането и сметката, по която таксата следва да бъде заплатена.

(5) При несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на таксата, Кметът на Общината или упълномощено от него лице назначава нарочна проверка за установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата такса.


*Целия документ е достъпен в прикачения файл

Прикачени файлове

Тарифа (74.50 KB)