НовиниПринтирай

Обява за открит открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 083, подотдели 161-а, 162-о, 163-б, 163-г, 164-л от общинска горска територия

 

О Б Я В А

 

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение №211 от Протокол №15/26.11.2020 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-693/23.12.2020год. на Кмета на Община Сапарева баня се открива открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 083, подотдели 161-а, 162-о, 163-б, 163-г, 164-л от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КОНКУРСА - Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня;

1. НАЧАЛНА ЦЕНА

Началната цена за добив на дървесина в Обект №083, подотдели 161-а, 162-о, 163-б, 163-г, 164-л с лежаща маса 167 куб.м е 13 877.00 лв /тринадесет хиляди и осемстотин седемдесет и седем лева/ без ДДС.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1.Гаранция за участие в конкурса е под формата на парична сума и е в размер на 693,85 лева без ДДС- 5% от началната цена 13 877,00 лв. без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615 от 9.00 ч.  до 16.00 ч. на 19/01/2021 г.

  3.2. Гаранцията за повторния конкурс трябва да е постъпила в срок от 9.00 часа до 16.00 часа на 26.01.2021 год.

3. ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден до 19/01/2021 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен конкурс всеки работен ден дo 26/01/2021 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка и след представяне на документ за закупени документи за участие в конкурса.

 Тел за връзка: 0889512105

4. ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ

 Конкурсната документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Интернешънъл Асет Банк гр. Сапарева баня, BIC: IABGBGSF  IBAN: BG07 IABG 74908401171601 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до19/01/2021 г. включително. Документация за повторния конкурс може да получите в деловодството на Община Сапарева баня от 09.00 до 16.00 часа до 26/01/2021 г. при предварително внесена сума за конкурсна документация.

5. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - от 9.00 до 16.00 часа до 19/01/2021 г. Офертите за повторния конкурс се депозират от 9.00 часа до 16.00 часа до 26.01.2021 г.

6. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА - 10.00 часа на 20/01/2021 год.  в заседателната залата /етаж №3/ на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1.

7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН КОНКУРС - 10.00 часа на 27.01.2021 год в заседателната залата /етаж №3/ на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1.

                           

 

                      Общинска администрация  - Сапарева баня