НовиниПринтирай

Обявление относно Заповед №13/10.01.2012

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ОБЯВЯВА НА АНА БОРИСОВА ТОДОРОВА, РОСЕН ЛЮБОМИРОВ СЛАВКОВ, НАДЯ МЕТОДИЕВА ЦОЛОВА И РАЙНА ИВАНОВА СЛАВКОВА, че със Заповед №13/10.01.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня е ОДОБРЕН Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация, с обхват улица с осови точки 27 - 29 - 29А - 295 - 10А между квартали 8 и 65 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня , одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил и Заповед №115/07.03.1988 година на Кмета на Община Сапарева баня, третиращ промяна на уличната регулационна линия по имотните граници на поземлени имоти с пл.№ №2206, 2208, 2209, 2210, 2211 и 2212, находящи се в кв.65 по плана на с.Сапарево, ведно с намаляване на ширината на същата от 10,00 м. на 6,00 м. с Възложител Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Кирилов Иванов, като изготвен на основание чл. 109, ал.1, чл.110, ал.1, т.2 от и §8, ал.2, т.3 от ЗУТ, чл. 134, ал.1, т.2 от и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .


На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 -дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание могат да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.