Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Общински съвет Сапарева баня открива процедура по набиране на документи и избор на съдебни заседатели към районен съд Дупница

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет Сапарева баня

Ул. „Германея" №1, тел. 0889/548369

e-mail: obc_sbanya@abv.bg


 Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, избрана с Решение №212 от Протокол №15/26.11.2020г. на Общински съвет Сапарева  баня

 

 

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА

ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА

 

На основание : чл. 68 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет

1. Изисквания към кандидатите:

Да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

Да е дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психични заболявания 

  Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Съгласно Решението на Общото събрание на съдиите от   Окръжен  съд - Кюстендил за Община Сапарева баня са определени 7 бр. съдебни заседатели към Районен съд Дупница.

 

2.    Начин и срок за провеждане на  процедурата:

В срок до 11.12.2020 г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели подават лично или с упъломощено лице в деловодството на Общински съвет - Сапарева баня, сградата на Общинска администрация - гр.Сапарева баня, ул. "Германея" №1, всеки работен ден от 8:15 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие (Приложение №2);

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3);

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

 Комисията извършва проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели и да изготвя списък на допуснатите до участие кандидати; установява служебно обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт на подалите документи за съдебни заседатели, както и изисква от председателя на Районен съд-Дупница списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в съответния съд, с оглед проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт; публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня, раздел Общински съвет, най-малко 14 (четиринадесет дни) преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт; провежда изслушване на кандидатите, при спазване на изискванията на чл.68а, ал.1 - 3 от Закона за съдебната власт и изготвя протокол от изслушването и съставя окончателен доклад за одобрените кандидати, които публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня; изготвя и внася в Общински съвет-Сапарева баня предложение за решение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд - Дупница  за мандат 2021-2025 г. и представя окончателния си Доклад в срок седем дни преди провеждане на следващото  редовно заседание на ОбС

 

 

Приложение № 1

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САПАРЕВА БАНЯ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН...................................,Телефон за контакт: ..............................

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Моля, да бъда допуснат/а до участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, с мандат 2021 г. - 2025 г., открита с Решение № 212 от Протокол №15/ 26.11.2020г. на ОбС Сапарева баня.

Прилагам следните документи по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт:

- подробна автобиография;

- нотариално заверено копие от диплома ми за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите

и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

На основание чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ посочвам данните за контакт на две лица, към които общинският съвет може да се обръща за препоръки, както следва:

.....................................................................Тел.:......................;

.....................................................................Тел.:.......................

Информиран/а съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни и декларирам съгласието си да бъдат обработвани и използвани в обем и по начин само и единствено за целите на настоящата процедура.

 

 

С уважение,

Подпис: ..........................

Име и Фамилия: ................................

Дата: ..........................................

 

 

 

ДО Приложение № 2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САПАРЕВА БАНЯ

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ

(по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ)

 

От .................................................................................... ЕГН ..................

(име, презиме, фамилия)

Настоящ адрес: ..............................................................................................

Заявявам своето изрично съгласие да участвам в  процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, с мандат 2021 г. - 2025 г., открита с Решение 212 от Протокол № 15/ 26.11.2020г. на ОбС Сапарева баня и в подбора за съдебен заседател.

Информиран/а съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни и декларирам съгласието си да бъдат обработвани и използвани в обем и по начин само и единствено за целите на настоящата процедура.

 

 

 

С уважение,

Подпис: ..........................................

Име и Фамилия: ................................

Дата: ..............................................

 

 

Приложение №3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САПАРЕВА БАНЯ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

(за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ)

 

От .................................................................................ЕГН ........................

(име, презиме, фамилия)

Настоящ адрес: ..................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В качеството ми на кандидат за съдебен заседател за Районен съд - Дупница, с мандат 2021 г. - 2025 г. за мен липсват обстоятелства по чл.67, ал.3, от Закона

за съдебната власт, а именно:

1. Не сам съдебен заседател в друг съд;

2. Не съм общински съветник от съдебния район на Районен съд - Дупница;

3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който съм кандидат за съдебен заседател.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

С уважение,

Подпис: ..........................

Име и Фамилия: ................................

Дата: ..............................................