Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-636/04.11.2020г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПЗ), в обхват (ПУП) – изменение на (ПЗ) в обхват урегулиран ПИ II-1213, кв.22 с идент. №65365.602.432 по КК на гр. Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Любомир Ангелов Ангелов, че със Заповед № РД-08-636/04.11.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробeн устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват    Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот II-1213, кв.22 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.432 по КК на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот I-1214, кв.22 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.602.433  и №65365.602.434 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот ХII-1210,1211, кв.22 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.602.435 и №65365.602.436  по КК на гр. Сапарева баня, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм и предвиждане на ново свързано застрояване на сгради от основното застрояване между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели имот II-1213, I-1214 и ХII-1210,1211, кв.22 по плана на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.602.432, №65365.602.433, №65365.602.434, №65365.602.435 и №65365.602.436  по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Радослав Венциславов Мандев, съгласно графичната част на приложеният към тази заповед Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  планове.

 

Заповед № РД-08-636/04.11.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 - дневен срок, считано от изтичане на 7 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.