Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 15/26.11.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg                                         

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 76, ал. 3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, във връзка с чл. 15, ал. 1 и  чл.26 и чл.28 ЗНАОбщински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 210

 

1.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Сапарева баня, както следва:

§1.Изменя  раздел IV, като след редакцията придобива следния текст:
Чл.20 (1) Този раздел урежда осъществяването на контрол върху санитарно - хигиенното състояние в населените места и регламентира промишленото отглеждане и отглеждането за лични нужди на селскостопански животни.

(2) Контролът се състои в:

1.Определяне местоположението и изграждането на лични стопанства;

2.Определяне на допустимия брой животни за отглеждане в населените места;

3.Спазване на изискванията за промишлено отглеждане на селскостопански  животни;

4.Спазване на санитарно - хигиенните изисквания определени в държавните нормативни актове;

5.Осъществяване на превантивен контрол за незамърсяване на водите, въздуха, почвите и биоразнообразието;

6.Съблюдаване за недопускане на дискомфорт на жителите в Община Сапарева баня.

Чл.21 (1)  Кметът на Общината, кметът на населеното място или упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват контрол при отглеждането на животни чрез:

1.Поддържане и възстановяване на санитарно - хигиенното състояние в населените места;

2.Осъществяване на контрол на допустимия брой животни, отглеждани в  населените места;

3.Изграждане и разполагане на промишлени и лични стопанства в и извън регулацията на населените места;

4.Недопускане състояние на дискомфорт на жителите на Общината.

(2) Кметът на Общината, кметовете на населените места или упълномощени от тях длъжностни лица съгласуват дейностите по поддържане и управление на санитарно- хигиенното състояние в населените места, местоположението и изграждането на промишлените и лични стопанства в и извън населените места,  опазване на околната среда и обществените норми с държавните институции, които имат отношение по дейностите, засегнати в тази наредба.

(3) Кметовете на населените места определят със заповед маршрути за движение на животните при извеждане на паша, както и пунктовете за събирането им.

(4) Кметовете на населените места следят за законосъобразното ползване на пасищата и мерите, определени за общо и индивидуално ползване въз основа на решение на Общински съвет - Сапарева баня.  

(5) Неспазването на определените със заповедта по ал. 1 маршрути и места за събиране на животни, както и незаконосъобразното ползване на мери и пасища представлява административно нарушение.

Чл.22 (1)   Физическите и юридическите лица в населените места имат право:

1. Да изграждат лични стопанства, като спазват изискванията на ЗУТ и критериите на  НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

2. Да отглеждат животни за лични и промишлени нужди, като броят им се ограничи до определения в горецитираната наредба минимум.

(2)  Физическите и юридическите лица в населените места на територията на Община Сапарева баня са длъжни да:

1. Изграждат лични стопанства в съответствие със ЗУТ и съгласуват с Община Сапарева баня  инвестиционните си намерения;

2. Спазват регламентирания брой животни, в регулационните граници на населените места, определен в чл. 4а от НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;

3. Предотвратяват и ограничават замърсяването на околната среда, следствие отглеждането на животни;

4. Опазват околната среда за сегашните и бъдещи поколения и защитата на здравето на хората;

5. Запазват комфорта на живот на жителите на населените места.

Чл.23 (1)   Собствениците на селскостопански животни осигуряват места в   имот,  който стопанисват  за временно съхранение на оборската тор, като площадката за съхранение  следа да е ситуирана на разстояние повече от 300 м. от населено място и/или жилищни имоти.  Торта се изнася  от обекта, в който се отглеждат животните минимум три пъти в месеца, а през летния сезон минимум веднъж седмично.

Чл.24 Площадките, на които ще се съхранява оборски тор и отпадъчните води от животновъдния обект, не трябва да създават възможности за отделяне на отровни и вредни емисии в атмосферния въздух, и проникване на същите в почвата и особено в подпочвените води.

Чл.25 Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните си, да ги предпазват от болка и страдание, да не ги изоставят и да ги отглеждат така, че да бъдат спазени всички условия за хуманно отношение към животните, съгласно нормативната урадба в Република България.  

Чл.26 Собствениците на селскостопански животни са длъжни да ги извеждат и прибират до и от събирателните пунктове, определени със заповед на кмета на населеното място.

Чл.27 Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си стопанства са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района, да изпълняват зоохигиенните, ветеринарно-санитарните, санитарно-хигиенните изисквания, изискванията на ЗУТ и всички други нормативни документи, уреждащи тази дейност.

Чл.28 Собствениците на селскостопански животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията, периодично да организират борба срещу гризачите, а в летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени от МЗ и МОСВ.

 Чл.29 При изграждане или реконструкция на сгради за отглеждане на животни в лични стопанства в регулацията на населените места, да се осигуряват следните условия:

1. Отстоянията до регулационните граници на стопанските сгради да са съгласно

условията на чл. 42, чл. 44 и чл. 45 от ЗУТ  и НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Посочените отстояния могат да бъдат намалени, при представяне на нотариално заверена декларация за съгласие от съседите;

2. Да има изградени водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване и дезинфекция;

3. Да има изградено помещение за съхраняване на фуражите;

4. За сградите, в които се отглеждат животни да има одобрени проекти и издадено строително разрешение, съгласно ЗУТ;

5.Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа да става при спазване на изискванията на Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места или в утаечни шахти, когато няма изградена канализация, Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и Наредба № 9 за ползване на водоснабдителните и канализационни системи;

Чл.30 (1) Не се разрешава отглеждането на повече от определените бройки и видове животни, посочени в чл. 4а от НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти в регулацията на населеното място. Всеки стопанин, който отглежда повече от допустимия брой животни е задължен да представи в общинска администрация  нотариално заверена декларация за съгласие от всички собственици на съседни урегулирани поземлени имоти. Когато съседен имот е общинска собственост е необходимо писмено съгласие от кмета на населеното място.

(2) Направените замърсявания при прехода на животни по обществени терени или улици в населеното място, незабавно се почистват със собствени средства от собственика на животните.

(3) Еднокопитните впрегатни животни да преминават през населеното място с предпазни престилки.

Чл.31 (1)Всяко лично стопанство трябва да има:

1. Регистрация /номер на животновъден обект/ по реда на ЗВД;

2. Сключен договор с ветеринарен лекар за извършване на мероприятия, предвидени в държавната профилактична програма;

3. Дневник за вписване на всички проведени лечебно-профилактични мероприятия;

4. Регистър на животните в животновъдния обект, в който се вписват новородените, закланите, умрелите, продадените и придобитите животни. За всяко новозакупено, заклано и новородено животно, личните стопани уведомяват обслужващия ги ветеринарен лекар в срок от 3 дни.

(2) Стопаните трябва незабавно да уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ територията на Общината. Умрелите животни и птици от личните стопанства се обезвреждат в екарисаж. При липса на действащ екарисаж, собствениците на селскостопански животни подават заявление по образец  до кмета на общината, че желаят труповете на животните да бъдат обезвредени по реда на Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС. След разглеждане на заявлението,  комисия към Общината определя терен и метод за обезвреждане на труповете.

Чл.32 Транспортирането на животни от едно до друго населено място се разрешава след ветеринарен преглед и придружително ветеринарно свидетелство.

Чл.33 Забранява се:

1. Изхвърляне на отпадъци от животновъдството на неразрешени за това места;

2. Движението на животни без придружител в населените места;

3. Замърсяване на терени и улици за обществено ползване с отпадъци от животните (фекалии);

4. Пасищно отглеждане на свине;

5. Пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, сметища, сервитута на пътищата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни органи места, както и безстопанственото им пускане в границите на населеното място;

6. Клане на животни в личните стопанства за търговия и снабдяване на обществените заведения;

7. Клането на животни за собствени нужди на домакинствата на уличните платна, тротоари, зелени площи и др., извън имотите;

8. Депонирането на оборска тор в чертите на населеното място.

9. Отглеждането на животни в съсобствени парцели без писменото съгласие на всички съсобственици.

10. Отглеждането на животни в имоти, намиращи се в близост до паметници на културата.

11. Отглеждането на животни в имоти на територията на община Сапарева баня, които граничат с туристически обекти /хотели, мотели, туристически хижи, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, музеи, паметници на историческото наследство, културни институти, защитени местности и природни забележителности/.

12. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и върху площи, общинска  или  държавна  собственост в границите на населените  места; замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински екскременти.

Чл.34 Когато се отглеждат по-голям брой животни от цитирания в чл. 4а от НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, стопанските постройки за отглеждането им трябва да бъдат разположени извън регулацията на населеното място. Извън урбанизираните територии се разрешава отглеждането на всички видове животни с разрешение на административните органи /Община, РЗИ, ОДБХ, РИОСВ, БД /и при изпълнение на съответните разпоредби по ЗУТ, ЗОЗЗ, ЗООС, ЗВ.

Чл.35 (1) Животновъдните обекти с промишлен характер трябва да бъдат регистрирани съгласно ЗВД. На селскостопанските животни, отглеждани в обектите се осигуряват помещения с подходящо оборудване,съобразено с техния вид,порода,възраст и подходяща жизнена среда и да отговарят на изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006 година за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти на МЗХГ .

(2) Теренът за изграждане на животновъдни обекти да бъде избран и да отговаря на условията на чл. 3 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти на МЗХГ .

Чл.36 Помещенията за отглеждане на свине и оборудването в тях трябва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Наредба № 21 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине на МЗХГ .

Чл.37 При промишлено отглеждане на селскостопански животни в извън урбанизираните територии се изграждат необходимите пречиствателни съоръжения и се съблюдават изискванията на ЗООС.

Чл.38 Собствениците на животновъдните стопанства провеждат дезинфекционни и дератизационни мероприятия.

§2. Изменя раздел VI, като след редакцията придобива следния текст:

Чл. 45. (1)Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на община Сапарева баня, кметовете на населените места и  упълномощените от кмета на общината длъжностни лица,  както и служители на РУП - гр. Дупница.
(2) Лицата по  ал. 1 извършват проверки, в т.ч. по жалби и сигнали на граждани, като за целта в работата им могат да бъдат привлечени представители на ОДБХ, РЗИ, РИОСВ, РУП, и др.
(3) Нарушенията по Наредбата се установяват с акт за административно нарушение съставен от лицата, определени със заповед на Кмета на общината.
(4) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения, наказателните постановления   се издават от кмета на общината по силата на  чл. 22, ал.5 от ЗМСМА. Сумите от тези глоби постъпват в общинския бюджет.
(5) Установяване на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 46. За нарушения по настоящата Наредба се налага административно наказание глоба, съответно имуществена санкция.

Чл. 47. На нарушителите на разпоредбите на настоящата Наредба  се налагат глоби/имуществени санкции, както следва:
1. За констатирани нарушения по чл.3 от Раздел II нарушителя се наказва с глоба в размер  от  100.00 лв до 200 лв. за физическо лице, а на ЮЛ и ЕТ се налага имуществена санкция в рамер от 200 до 1000 лв.
2. За констатирани нарушения от чл.7 и чл.8 от Раздел II нарушителя се наказва с глоба в размер  от 100 лв.  до 200.00 лв. за физическо лице, а на ЮЛ и ЕТ се налага имуществена санкция в рамер от 200 до 1000 лв.
3. За констатирани нарушения от чл.10 до чл.14 от Раздел II нарушителя се наказва с глоба в размер  от 100.00 лв. до 200.00 лв. за физическо лице, а на ЮЛ и ЕТ се налага имуществена санкция в рамер от 200 до 1000 лв.
4. За констатирани нарушения по чл.15 от Раздел II нарушителя се наказва с глоба в размер  от 100.00 лв. до 200.00 лв.
5. За констатирани нарушения от Раздел IV нарушителя се наказва с глоба в размер  от 100.00 лв. до 200.00 лв. за физическо лице, а на ЮЛ и ЕТ се налага имуществена санкция в рамер от 200 до 1000 лв.
6. За нарушаване изискванията по Раздел V нарушителя се наказва с глоба в размер  от 100.00 лв. до 200.00 лв. за физическо лице, а на ЮЛ и ЕТ се налага имуществена санкция в рамер от 200 до 1000 лв.
Чл.48. За нарушения на разпоредбите на настоящата Наредба извън посочените в предходните членове нарушения, на нарушителя се налага глоба в размер от 100.00 лв. до 200.00 лв. за физическо лице, а на ЮЛ и ЕТ се налага имуществена санкция в рамер от 200 до 1000 лв.
Чл.49. За маловажни случаи административно наказващия орган може да предупреди извършителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено съответното наказание.
 Чл. 50. (1) За нарушение на настоящата Наредба освен наложените санкции нарушителят се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението.
(2) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 последиците се отстраняват от общината, за сметка на нарушителя на основание  чл. 74 от ЗЗД, като стойността на извършените работи се събира въз основа на изпълнителен лист.
Чл.51. При повторност на вече извършено нарушение, размерът на глобата се увеличава двукратно, спрямо размера на вече наложената . Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

Чл.52. За административни нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни, на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.1 и чл.12, ал.1 Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 211

 

 

І. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив /сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина,  ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества стояща и лежаща маса:

Подотдел 161-а

Лежаща маса по сортиментен лист: едра стр. дървесина смърч - 11 куб.м, едра стр. дървесина ела - 7 куб.м, едра стр. дървесина бял бор - 6 куб.м, средна стр. дървесина бял бор - 2 куб.м, дърва бял бор - 1 пл. куб.м;

Подотдел 162-о

Лежаща маса по сортиментен лист: едра стр. дървесина смърч - 14 куб.м, едра стр. дървесина ела - 2 куб.м, едра стр. дървесина бял бор - 7 куб.м, дърва бял бор - 1 пл. куб.м;

 Подотдел 163-б

Лежаща маса по сортиментен лист: едра стр. дървесина ела - 2 куб.м, средна стр. дървесина ела - 2 куб.м, дърва ела - 1 пл. куб. едра стр. дървесина бял бор - 74 куб.м,

средна стр. дървесина бял бор - 12 куб.м, дребна стр. дървесина бял бор - 1 куб.м, дърва бял бор - 15 пл. куб.м;

Подотдел 163-г

Лежаща маса по сортиментен лист: едра стр. дървесина смърч - 3 куб.м, едра стр. дървесина бял бор - 2 куб.м;

Подотдел 164-л

Лежаща маса по сортиментен лист:, едра стр. дървесина ела - 2 куб.м, едра стр. дървесина бял бор - 2 куб.м;

С единична цена за добив е както следва:

23 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   10 000 лв. без ДДС

                ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотделr 161-а, 162-о, 163-б, 163-г, 164-л по следните начини:

1. Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдели 161-а, 162-о, 163-б, 163-г, 164-л;

2. Продажба по ценоразпис на дървесина за юридически лица и еднолични търговци, съгласно Решение №335 от Протокол №26/27.07.2017 г. на добита дървесина от временен склад в подотдели 161-а, 162-о, 163-б, 163-г, 164-л;

Ползване на дървесина от временен склад за нуждите на училища, детски градини, религиозни институции, културни институции на бюджетна издръжка, кметства на територията на Община Сапарева баня и Община Сапарева баня, като се заплащат разходите за добив на дървесина за кубичен метър.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т.1 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 68 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет

 

                                                    Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 212

I.Общински съвет - Сапарева баня открива процедура за определяне на 7 (седем) съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, с мандат 2021 г. - 2025 г. при следните правила:

Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1.1. Да е дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психични заболявания.

1 2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

II. Утвърждава образци и документи както следва:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1);

- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение № 2);

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение № 3).

III. В срок до 11.12.2020 г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели подават лично или с упъломощено лице в деловодството на Общински съвет - Сапарева баня, сградата на Общинска администрация - гр.Сапарева баня, ул. "Германея" №1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие (Приложение №2);

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3);

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

IV. Създава 5 /пет/ членна временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели, в следния състав:

 

Председател:

  Любен Кръстев

Членове:

    1. Явор Дамянов

            2. Силвия Гладникова

         3.  Иван Базиргянов

                                                                           4. Орлин Пехливански

 

V. Възлага на Временната комисия:

5.1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати;

5.2. Да установи служебно обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт на подалите документи за съдебни заседатели, както и да изиска от председателя на Районен съд-Дупница списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в съответния съд, с оглед проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт.

5.3. Да публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня, раздел Общински съвет, най-малко 14 (четиринадесет дни) преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт.

5.4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване на изискванията на чл.68а, ал.1 - 3 от Закона за съдебната власт, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня.

 5.5. Комисията да изготви и внесе в Общински съвет-Сапарева баня предложение за решение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд - Дупница  за мандат 2021-2025 г. и представи окончателния си Доклад в срок седем дни преди провеждане на следващото  редовно заседание на ОбС.

 VI. Откриването на процедурата за определяне на 7 (седем) съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, с мандат 2021 г. - 2025 г.  и правилата за нейното провеждане да се обявят на интернет страницата на Община Сапарева баня, в един местен ежедневник и в електронните медии.

 Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед спазване на сроковете, предвидени в Закона за съдебната власт, както и поради необходимостта да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, които биха могли да бъдат накърнени, при забавяне процедурата за избор на съдени заседатели /доколкото съдът не би могъл да правораздава, по дела, по които е необходимо съставът да включва съдебни заседатели/,  на основание чл.60, ал.1 от АПК, ОбС Сапарева баня допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САПАРЕВА БАНЯ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН...................................,Телефон за контакт: ..............................

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Моля, да бъда допуснат/а до участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, с мандат 2021 г. - 2025 г., открита с Решение ............. от Протокол №........./.............г. на ОбС Сапарева баня.

Прилагам следните документи по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт:

- подробна автобиография;

- нотариално заверено копие от диплома ми за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите

и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

На основание чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ посочвам данните за контакт на две лица, към които общинският съвет може да се обръща за препоръки, както следва:

.....................................................................Тел.:......................;

.....................................................................Тел.:.......................

Информиран/а съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни и декларирам съгласието си да бъдат обработвани и използвани в обем и по начин само и единствено за целите на настоящата процедура.

 

 

С уважение,

Подпис: ..........................

Име и Фамилия: ................................

Дата: ..........................................

 

 

 

 

ДО Приложение № 2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САПАРЕВА БАНЯ

 

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ

(по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ)

 

От .................................................................................... ЕГН ..................

(име, презиме, фамилия)

Настоящ адрес: ..............................................................................................

Заявявам своето изрично съгласие да участвам в  процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дупница, с мандат 2021 г. - 2025 г., открита с Решение ............. от Протокол №........./.............г. на ОбС Сапарева баня и в подбора за съдебен заседател.

Информиран/а съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни и декларирам съгласието си да бъдат обработвани и използвани в обем и по начин само и единствено за целите на настоящата процедура.

 

 

 

 

С уважение,

Подпис: ..........................................

Име и Фамилия: ................................

Дата: ..............................................

 

 

 

 

Приложение №3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САПАРЕВА БАНЯ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

(за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ)

 

От .................................................................................ЕГН ........................

(име, презиме, фамилия)

Настоящ адрес: ..................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В качеството ми на кандидат за съдебен заседател за Районен съд - Дупница, с мандат 2021 г. - 2025 г. за мен липсват обстоятелства по чл.67, ал.3, от Закона

за съдебната власт, а именно:

1. Не съм съдебен заседател в друг съд;

2. Не съм общински съветник от съдебния район на Районен съд - Дупница;

3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който съм кандидат за съдебен заседател.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

С уважение,

Подпис: ..........................

Име и Фамилия: ................................

Дата: ...............................................

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 213


I. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение № 433 от Протокол № 4 / 30.01.2020 година, както следва:

В раздел Раздел II. Право на строеж се добавя № 7

- № 7 - Право на надстрояване с разгъната застроена площ от 130 кв.м. към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.1095.3 със застроена площ 60 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №485/24.07.2009 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1095 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ..Сапарева баня.

IІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на надстрояване с разгъната застроена площ 130 кв.м. на Ивайло Иванов Динев, ЕГН 7708212880, л.к.№649392658, издадена на 01.10.2020 г. от МВР гр.Кюстендил, с постоянен адрес гр.Сапарева баня, ул. „Кръстьо Софрониев" №2 и Атанас Иванов Динев, ЕГН 8207102829, л.к.№642273218, издадена на 03.06.2011 г. от МВР гр.Кюстендил, с постоянен адрес гр.Сапарева баня, ул. „Кръстьо Софрониев" №2, съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.2 от ЗУТ с изх.№ ОАГ - 54 от 11.11.2020 г. издадена от Главния архитект на Община Сапарева баня, към законно изградена сграда с идентификатор № 65365.602.1095.3, построена върху петно №1 и петно №2, съгласно  долуописаните договори  с площ 65 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, собственост на Ивайло Иванов Динев, съгласно Договор № 67 / 27.07.2007 за учредяване право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при РС гр. Дупница под №238, том II, вх.№3548 от 17.08.2007 г. и Атанас Иванов Динев, съгласно Договор № 68 / 27.07.2007 за учредяване право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при РС гр. Дупница под №237, том II, вх.№3547 от 17.08.2007 г., построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №485/24.07.2009 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1095 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

IІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 14500.00лв. изготвена от лицензиран оценител - инж. Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 120,00 лв. без ДДС за кв.м. за право на надстрояване с разгъната застроена площ 130 кв.м. на Ивайло Иванов Динев, ЕГН 7708212880, л.к.№649392658, издадена на 01.10.2020 г. от МВР гр.Кюстендил, с постоянен адрес гр.Сапарева баня, ул. „Кръстьо Софрониев" №2 и Атанас Иванов Динев, ЕГН 8207102829, л.к.№642273218, издадена на 03.06.2011 г. от МВР гр.Кюстендил, с постоянен адрес гр.Сапарева баня, ул. „Кръстьо Софрониев" №2, към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.1095.3 със застроена площ 65 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, собственост на Ивайло Иванов Динев, съгласно Договор № 67 / 27.07.2007 за учредяване право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под №238, том II, вх.№3548 от 17.08.2007 г. и Атанас Иванов Динев, съгласно Договор № 68 / 27.07.2007 за учредяване право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под №237, том II, вх.№3547 от 17.08.2007 г., построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №485/24.07.2009 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1095 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване и право на надстрояване на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, §133, ал.9, т.1 буква „в"  от ПЗР на ЗИД на ЗВ и  чл.72, ал.1, т.2 от ЗВ, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а" от Закона за водите  

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 214

 


1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава  съгласието си да бъде    изменено Разрешително за водовземане от  минерални води - изключителна държавна собственост №01610199 / 20.07.2009 година  издадено  Министъра на околната среда и водите гр.София,чиито срок е продължен с Решение №01610199-001/23.07.2019 година издадено  от Кмета на Община Сапарева баня за водовземане от  сондаж 1ХГ на  находище на минерална вода „Сапарева баня - изключителна публична държавна собственост    с титуляр   „СБР Сапарева баня" АД гр.Сапарева баня.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня  дава  съгласието си  да бъде издадено Решение за  изменение на  разрешително за водовземане  №01610199/20.07.2009 година  на  името на „СБР Сапарева баня" АД ,  със седалище и адрес на управление : гр.Сапарева баня, ул."Серафим Йорданов"№1, ЕИК 109563191,  от  Сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня с промяна на параметрите на целите на водовземане на  същото, както следва:

Параметри на исканото водовземане:

 • за лечебни цели- пълнене и подмяна на водата на тангенторни вани, зидани вани в мъжко и женско отделение лечебни басейни в мъжко и женско отделение, душове за измиване на калта , торфени вани и минерална вода за приготвяне и подготовка на лечебната кал
 • за спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика- пълнене и подмяна на водата на лечебен минерален басейн с обем 60 куб.м., голям минерален басейн с обем 540 куб.м., минерален басейн с обем 151 куб.м. и душове към басейните

 всички представляващи част от обект: „СБР Сапарева баня" АД  разположен в поземлен имот с идентификатори  №65365.601.908    по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед  № КД-14-10-425/12.11.2009 година на Началника на СГКК гр.Кюстендил

3.За разрешеното ползване да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 215

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 142 от Протокол № 9 / 25.06.2020 г. на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „РИЛА МАГАТУР" ООД, ЕИК 200010555 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „РИЛА МЕГАТУР" ООД, ЕИК 200010555.

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 216

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 682 от Протокол № 54 / 19.09.2019 г. на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „ЛУЧ 91" ЕООД, ЕИК 030223831 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „ЛУЧ 91" ЕООД, ЕИК 030223831.

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 217

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 683 от Протокол № 54 / 19.09.2019 г. на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „РИЛА МАГАТУР" ООД, ЕИК 200010555 дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „РИЛА МЕГАТУР" ООД, ЕИК 200010555.

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.26а, ал.2 от Закона за Народните читалища, чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.12 и  ал.2, чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА.

 

 

                                                             Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 218

 

ОбС гр. Сапарева баня приема предложенията за дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня през 2021г., както следва:

 

1. Предложения за дейността на НЧ „Просветен лъч-1905" - гр. Сапарева баня

2. Предложения за дейността на НЧ „От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

3. Предложения за дейността на НЧ „Народни будители-1926" - с. Сапарево

4. Предложения за дейността на НЧ „Пробуда-1923" - с. Овчарци

Предложения за дейността на НЧ „Нов живот - 1928" - с. Ресилово

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 62, ал.2 от АПК, чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а от Закона за устройство на територията и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 219

I. Общински съвет гр.Сапарева дава съгласие за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 208 от Протокол № 13/29.10.2020г. на ОбС Сапарева баня, като вместо обявеният текст на горното решение - обективиран в протокола и решението на ОбС и като такъв - погрешен, изпратен на Областна администрация и Прокуратура, включително погрешно  обявен на интернет страницата на Общината, в раздела на Общинския съвет, да се чете:

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор №65365.27.59, местност "Ридо",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.27.59, местност "Ридо",  по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на устройствена зона за Смесена обществено-обслужваща зона  - Соо, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

             - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

             - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

             - Интензивност на застрояване - Кинт. -1.8

             - Минимална  озеленена  площ - 20%

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8, т.11 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.73, ал.1, т.7, ал.5 от Закона за горите, чл.110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.1, чл.124б, чл.125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 220

 


1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект за:

 - проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии,  с цел изграждане на ски писти №№ 1, 5 и 9, ски зона „Паничище", предвидени с Общ устройствен план на Община Сапарева баня.

Със следния обхват:

 • За група Паничище - поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1023 - съществуваща ски писта „Аждера"; поземлен имот с идентификатор № 65365.210.256 - съществуващ ски влек; поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.257, 65365.210.255 и 65365.210.1022 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
 • За група х.Пионерска - поземлен имот с идентификатор 65365.210.85 - съществуваща просека, използвана за ски писта № 5 от ОУПО; поземлен имот с идентификатор 65365.210.964 - съществуващ лифт; поземлен имот с идентификатор 65365.210.966 - просека - ски писта №9 по ОУПО; поземлени имоти с идентификатори 65365.210.84, 65365.210.967; 65365.210.940 и 65365.210.117 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект за устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за ски зона „Паничище", с цел  изграждане на ски писти №№ 1, 5 и 9 предвидени с Общ устройствен план на Община Сапарева баня.

Със следния обхват:

 • За група Паничище - поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1023 - съществуваща ски писта „Аждера"; поземлен имот с идентификатор № 65365.210.256 - съществуващ ски влек; поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.257, 65365.210.255 и 65365.210.1022 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
 • За група х.Пионерска - поземлен имот с идентификатор 65365.210.85 - съществуваща просека, използвана за ски писта № 5 от ОУПО; поземлен имот с идентификатор 65365.210.964 - съществуващ лифт; поземлен имот с идентификатор 65365.210.966 - просека - ски писта №9 по ОУПО; поземлени имоти с идентификатори 65365.210.84, 65365.210.967; 65365.210.940 и 65365.210.117 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

            3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и всички свързани с него закони и подзаконови разпоредби в Република България.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на  одобреното  задание  по  т.1.

5. Възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите действия по реда на ЗУТ и  всички имащи отношение разпоредби в Република България за изпълнение на настоящото решение.

6.Възложителят да съгласува проекта Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

7.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

8.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на  оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 15/26.11.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21.ал.1, т.8 т.11 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.73, ал.1, т.6, ал.5 от Закона за горите, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 и чл.124а, ал.7, чл.124б  и чл.125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 221

1.Дава предварително съгласие за провеждане/определяне на трасе през имоти, описани по-долу, за изграждане на „Ски влекове" към Самостоятелни ски писти №№ 1, 5 и 9" ски зона „Паничище", предвидени с Общ устройствен план на Община Сапарева баня, в имоти горски територии, по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № РД 05 - 89 от 02.03.2018 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, върху поземлените имоти, както следва:

 • За група Паничище - поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1023 - съществуваща ски писта „Аждера"; поземлен имот с идентификатор № 65365.210.256 - съществуващ ски влек; поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.257, 65365.210.255 и 65365.210.1022 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
 • За група х.Пионерска - поземлен имот с идентификатор 65365.210.85 - съществуваща просека, използвана за ски писта № 5 от ОУПО; поземлен имот с идентификатор 65365.210.964 - съществуващ лифт; поземлен имот с идентификатор 65365.210.966 - просека - ски писта №9 по ОУПО; поземлени имоти с идентификатори 65365.210.84, 65365.210.967; 65365.210.940 и 65365.210.117 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

          2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на „Ски влекове" към Самостоятелни ски писти №№ 1, 5 и 9" ски зона „Паничище", предвидени с Общ устройствен план на Община Сапарева баня, в имоти горски територии, по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № РД 05 - 89 от 02.03.2018 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил и върху поземлените имоти, както следва:

 • За група Паничище - поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1023 - съществуваща ски писта „Аждера"; поземлен имот с идентификатор № 65365.210.256 - съществуващ ски влек; поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.257, 65365.210.255 и 65365.210.1022 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
 • За група х.Пионерска - поземлен имот с идентификатор 65365.210.85 - съществуваща просека, използвана за ски писта № 5 от ОУПО; поземлен имот с идентификатор 65365.210.964 - съществуващ лифт; поземлен имот с идентификатор 65365.210.966 - просека - ски писта №9 по ОУПО; поземлени имоти с идентификатори 65365.210.84, 65365.210.967; 65365.210.940 и 65365.210.117 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

           3.РАЗРЕШАВА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ за изграждане на „Ски влекове" към Самостоятелни ски писти №№ 1, 5 и 9" ски зона „Паничище", предвидени с Общ устройствен план на Община Сапарева баня, в имоти горски територии, по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № РД 05 - 89 от 02.03.2018 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил и провеждане на процедура по учредяване право на сервитут върху поземлените имоти, както следва:

 • За група Паничище - поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1023 - съществуваща ски писта „Аждера"; поземлен имот с идентификатор № 65365.210.256 - съществуващ ски влек; поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.257, 65365.210.255 и 65365.210.1022 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
 • За група х.Пионерска - поземлен имот с идентификатор 65365.210.85 - съществуваща просека, използвана за ски писта № 5 от ОУПО; поземлен имот с идентификатор 65365.210.964 - съществуващ лифт; поземлен имот с идентификатор 65365.210.966 - просека - ски писта №9 по ОУПО; поземлени имоти с идентификатори 65365.210.84, 65365.210.967; 65365.210.940 и 65365.210.117 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

          4.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и разпоредбите на всички нормативни актовете съотносими към устройство на територията в Република България и се представи в общината за провеждане на процедура по чл.128 и сл. от ЗУТ.

5.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване изискванията на т.3 и  одобреното  задание  по  т.2.

6. Възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите действия по реда на ЗУТ и  всички имащи отношение разпоредби в Република България за изпълнение на настоящото решение.

7.Възложителят да съгласува проекта за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

8.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2 от  ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината.

9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

10.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

Прикачени файлове

Протокол №15 (544.01 KB)