НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №138/22.11.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I, кв.14 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня с площ 847,00 кв.м.

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони : 0701/ 4- 19 13 ; 0707/ 2-33 - 78 ; факс0707/ 2-34-80  ; e-mail : sap_oba@abv.bg                        

 

ОБЯВА


 

На основание: Решение №200  от Протокол №13/29.10.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-658/20.11.2020г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

 

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №138/22.11.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I, кв.14 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр. Сапарева баня, с площ 847,00 кв.м., при съседи: УПИ /парцел/ II, кв.14 и улици с осови точки 199-198-197-187; 187-205 и 205-204-203»

 

1. Начална тръжна цена -  86,13 лв. за кв.м. без ДДС за продажбата на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №200 от Протокол №13/29.10.2020г..  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

2. Краен срок за приемане на предложенията -  14.12.2020г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -15.12.2020г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

4. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на имота. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

Краен срок за внасяне на депозита -   14.12.2020г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 21.12.2020г. - 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжни документи -   14.12.2020г.  - 17:00 часа.       

6. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.

7. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 14.12.2020г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

8. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 22.12.2020г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

9. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  21.12.2020г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

10.Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг-   21.12.2020г.  -  17.00 часа.                                     

11. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - до 21.12.2020г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа. 

 

 

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480