Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на редовно заседание на ОбС-Сапарева баня на 26.11.2020г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

 

ПОКАНА

 

      С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г.   на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.  

       И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 26.11.2020г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                                                    Проект!                                                          

  Дневен ред:

 


1.Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-96/  09.10.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Сапарева баня

2. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-100/   17.11.2020г.

ОТНОСНО: Провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив/сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина, ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдел и Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдел 161-а, 162-о, 163-б, 163-г, 164-л

3. Докладна записка от инж.Васил Маргин - Председател на Общински съвет Сапарева баня  с №Дз-96/  18.11.2020г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Дупница с мандат 2021г.-2025г., определяне на правилата за нейното провеждане  и създаване на комисия за провеждане на процедура по избора.

4. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-2040-1/  19.11.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Учредяване право на надстрояване без търг и конкурс

5.  Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №З-1678-5/   05.11.2020г.

ОТНОСНО: Изменение на разрешително за вододземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня"

6. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-101/  19.11.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Изменение на решение 142 от Протокол №9 от 25.06.2020г.

7.   Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-102/  19.11.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Изменение на решение 682 от Протокол №54 от 19.09.2020г

8. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-103/  19.11.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Изменение на решение 683 от Протокол №54 от 19.09.2020г.

9. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-104/  19.11.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане на предложения за осъществяване на дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за 2021г.

10. Други                                                                                         

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

Инж. Васил Маргин