НовиниПринтирай

Покана кръгла маса по Проект Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора

За участие в заключителна кръгла маса по Проект «Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник „ в община Сапарева баня », Бенефициент - Община Сапарева баня.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Сапарева баня Ви кани да се включите в провеждането на кръгла маса за отчитане на резултатите от реализирането на проекта и ефективността от предоставените социални услуги.
Кръглата маса ще се проведе на 23.02.2012 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на хотел «Илиева къща», ул. Христо Ботев № 11, град Сапарева баня. Участие в нея ще вземат Ръководството на Община Сапарева баня, екипа за управление на проекта, представители на: Дирекция «Социално подпомагане», гр. Дупница; «Закрила на детето»; БТ «Дупница», гр. Дупница, Клуб на хора с увреждания, участници по проекта, медии.
Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с постигнатите резултати и ефекта от проекта. Стойността на проекта е 171 290,63 лв., срок на реализация - 14 месеца - до 29 февруари 2012 г.
Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 051PO001-5.2.07-0217-С-0001 от 18.10.2010 година по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник" - фаза 3.

ДНЕВЕН РЕД НА КРЪГЛАТА МАСА:
14:00 Регистрация на участниците;
14:15 Откриване на кръглата маса - ръководител на проекта;
14:20 Приветствие от кмета на община Сапарева баня - инж. Сашо Иванов;
14:25 Презентация за представяне на резултатите от изпълнението на проект: BG051PO001-5.2.-07-0217-C-0001 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник"в община Сапарева баня - координатор по проекта;
14:40 Постигнат ефект от реализацията на проекта и провежданата социална политика на територията на община Сапарева баня - ръководител проект;
14:50 Дискусия, свързана с отчетените резултати от изпълнението на проекта;
Закриване на кръглата маса.

 Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Сапарева баня носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане