Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение на Протокол №13/29.10.2020г. от заседание на ОбС Сапарева баня

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg               

 

                          

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.27, ал.З от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.18а, чл.26 и чл.28 ЗНА предлагам на Общински съвет Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 197

 

 

1 .Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, както следва:

§1.Изменя чл.43, ал.2 както следва: "3а вилни имоти, собственост на физически лица, неизползвани целогодишно, когато до 31 октомври на предходната година е подадена декларация, таксата се определя, както следва - за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината - 100% , за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране не се дължи такса."

§2. Изменя чл.43, ал.З както следва: „За имоти за обществено обслужване, неизползвани целогодишно, когато до 31 октомври на предходната година е подадена декларация, таксата се определя, както следва - за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината - 100%, за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране не се дължи такса."

§З.Изменя чл.43, ал.5 както следва: „При неизвършване на услугата събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране на фирми на територията на общината и е подадена декларация от тях до 31 октомври на предходната година, кмета чрез упълномощено от него лице проверява причините за неизвършване на услугата и излиза с мотивирано становище. При установяване на обективни причини за освобождаване, фирмата се освобождава от събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, но заплаща дължимата такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и под държане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината".

§4.Изменя чл.44, ал.З както следва: „За обстоятелствата по чл.43, ал.2 и ал.3, заинтересованите лица подават до 31 октомври на предходната година декларация по образец".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2  , чл.41, ал.2 от ЗОбС , чл.33 от ЗС, чл.52, ал.,1 чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 198

 

 І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и  „П и М консултинг" АД със седалище и адрес на управление гр.Видин 3700, обл.Видин, общ.Видин, ул. „Екзарх Йосиф", бл.7, вх.В, ап.34, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 105011165, представлявано от Владимир  Петков  Илиев - изпълнителен директор, чрез продажбата  дела на Общината, който общински имот е 339 / 1114 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор №65365.602.1117 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №КД-14-10-360/28.10.2011 г. на Началника на СГКК - Кюстендил,/АЧОС №489/24.09.2009 г./,  съставляващ урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х, кв.1а по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 г. на Председателя на ОбНС гр.Ст. Димитров, изменен със Заповед №491/17.07.2007г. на Кмета на Община Сапарева баня, целият с площ от 1114.00 кв.м., от които 775 / 1114 кв.м. ид. части са собственост на  „П и М консултинг" АД със седалище и адрес на управление гр.Видин 3700, обл.Видин, общ.Видин, ул. „Екзарх Йосиф", бл.7, вх.В, ап.34, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 105011165, представлявано от Владимир  Петков Илиев - изпълнителен директор, видно от  Постановление №6188 от 29.11.2016 г. на Окръжен съд - Благоевград вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под Акт №117, т.14, д.№2006, вх.рег.№ 3831 / 04.10.2017 г.

ІІ. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 91.09 за 1 кв.м. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба  дела на  общината .

 ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 91,09 лв. за 1 кв.м. без ДДС за продажба на 339 / 1114 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор №65365.602.1117 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №КД-14-10-360/28.10.2011 г. на Началника на СГКК - Кюстендил, съставляващ урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х, кв.1а по плана на гр.Сапарева баня одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 г. на Председателя на ОбНС гр.Ст. Димитров, изменен със Заповед №491/17.07.2007г. на Кмета на Община Сапарева баня, целият с площ от 1114.00 кв.м.

 ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на  имота, подробно описан в т. 1 от настоящото  решение.

  V. В случай, че съсобственика не закупи идеалната част от имота, собственост на Община Сапарева баня, то Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да извърши съдебна делба на имота, като в същата се поиска от съда да се обособи самостоятелен имот в собственост на Община Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21,ал.1, т.8 и ал.2, във вр. с чл.27, ал.4 и  ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал. 1 от ЗОС и  чл.78а , ал.1 от ППЗСПЗЗ;

 

         Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 199

 

Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде променен начина на трайно ползване от „За селскостопански, горски, ведомствен път" в  „Друг вид земеделска земя" на имот общинска собственост,  представляващ: поземлен имот с  идентификатор 65365.32.187 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня  с площ 1400  кв.м.; Начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски, ведомствен път", Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: няма, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 65365.32.314, 65365.32.58, 65365.32.226, 65365.32.241, 65365.32.166, 65365.32.167, 65365.32.308, 65365.601.856, съгласно скица, представляваща неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 200


1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 138 / 22.11.2006 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ I, кв.14 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня, с площ 847,00 кв.м, при съседи: УПИ /парцел/ ІІ, кв.14 и улици с осови точки 199-198-197-187; 187-205 и 205-204-203, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 86.13 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 86,13лв. за кв.м. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3, предл.1 във връзка с чл.3, ал.2 от ЗОбС и чл.2, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 201


 

Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следният поземлен имот:

  • Поземлен имот с идентификатор 65365.603.569 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баняс площ 74 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Стар идентификатор: 65365.601.382; Номер по предходен план: няма, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.603.494, 65365.603.393, 65365.603.492, 65365.603.570, актуван с акт за публична общинска собственост № 411 / 21.09.2020 година;

Възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 202


 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Борис Костадинов Глухарски следният поземлен  имот:  

  • поземлен имот с проектен идентификатор 53254.7.45 в местността „Брезата" /„Ковачица"/ с площ 1378 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект № 15-524460-19.06.2020 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор 53254.7.40 /образуван от ПИ с идентификатор 53254.7.32/ в местността „Джубрена" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 от ЗЕ

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 203

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитутно право - право на прокарване и/или преминаване на нова въздушна линия на кабел ниско напрежение на Дончо Методиев Николов и Стойка Йорданова Николова, с адрес гр.Дупница, ул. „Елисавета Багряна" №2, ет.3, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  публична общинска собственост, както следва: ПИ 65365.601.1028 - обществен селищен парк, градина ; ПИ 65365.601.814 - ул."Славяни" ; 65365.601.855 - ул."Липа" ; 65365.601.867 - ул."Черната скала" и 65365.32.186 - полски път по КК на гр.Сапарева баня.

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 ат ЗОЗЗ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 204

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот  с идентификатор № 65365.24.13, местност "До банята",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.24.13, местност "До банята", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на Смесена обществено-обслужваща зона - Соо, съгласно разпоредбите на  Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

- Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

- Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

- Интензивност на застрояване - Кинт. -1,8

- Минимална  озеленена  площ - 20%

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ с обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.1, т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21.ал.1,  т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

                                                      Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 205

 

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  - Водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от водовземно съоражение - сондаж №1 хг на строеж „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Ресторант", „БАСЕЙНИ 1 и 2", находящ се в урегулиран поземлен  имот  с  идентификатор  65365.35.107, местност "Фръчковица" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.99 и №65365.35.193 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, с Възложител „Дако 15" ЕООД.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.103, ал.1 и ал.4, чл. 110, ал.1, т.3, чл.124а, чл.134, ал.1, т.5 и ал.3, чл.124а, чл.124б, чл.125 и чл.136  от  ЗУТ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 2061. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект  за:

- Проект за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня, одобрен с решение №369 взето по протокол №30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня;

 -  Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди   със  следния  териториален   обхват:

-  поземлен имот с  идентификатор  №65365.27.59, местност "Ридо по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

2. РАЗРЕШАВА  изработването на проект за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня, одобрен с решение №369 взето по протокол №30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

Със  следния  териториален   обхват,  поземлен имот с  идентификатор  №65365.27.59, местност "Ридо",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

3. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) със  следния  териториален обхват, поземлен имот с  №65365.27.59, местност "Ридо", по  Кадастралната  карта  на  гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня.

4. Проекта  за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня  и Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) следва да се изработи съгласно одобреното задание и да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените  планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5. Допуска едновременно с проекта за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня да се изработи и проекта за подробен устройствен план в съответствие с проекта за частично изменение ОУП на Община Сапарева баня.

6. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да извърши необходимите действия по реда на ЗУТ за изпълнение на настоящето решение.

7. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие възложителят Николай Йорданов Чечев да възложи от свое име и за своя сметка по съответния законов ред проучването и проектирането на частично изменение на на Общия устройствен план на Община Сапарева баня в обхвата на поземлен имот с  идентификатор  №65365.27.59, местност "Ридо", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня.

8. Възложителят да съгласува проекта  за  частично изменение на Общия устройствен план на Община Сапарева баня и проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

9. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия - предмет  на  плана, и  да  се   публикува  на  интернет  страницата  на  общината.

10. Екземпляр  от решението  да  се  връчи  на  заявителят  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата  за  определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

11. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

12. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 207


1. Дава предварително съгласие за провеждане/определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, с цел да бъде учредено право на прокарване и сервитут за  изграждане  на   елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия, както  следва: 

 - Външно ел. захранване - ниско напрежение на обект: „Еднофамилни жилищни сгради", находящи се в поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.74 и №65365.35.75, местност "Над селото" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.34 и №65365.35.180 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,

през поземлени  имоти - публична общинска  собственост,  с идентификатори №65365.35.34, вид територия - земеделска, начин на трайно ползване - «За селскостопански, горски, ведомствен път» и №65365.35.180, вид територия - земеделска, начин на трайно ползване - «За селскостопански, горски, ведомствен път".

2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)  за  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  територия , за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура,, както  следва: 

- Външно ел. захранване  - ниско напрежение на обект: „Еднофамилни жилищни сгради", находящи се в поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.74 и №65365.35.75, местност "Над селото" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.34 и №65365.35.180 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,

през поземлени  имоти - публична общинска  собственост,  с идентификатори №65365.35.34, вид територия - земеделска, начин на трайно ползване - «За селскостопански, горски, ведомствен път» и №65365.35.180, вид територия - земеделска, начин на трайно ползване - «За селскостопански, горски, ведомствен път"., което   е  неразделна  част  от  настоящото  решение.

3. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.34 и №65365.35.180 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва: 

- Външно ел. захранване  - ниско напрежение на обект: „Еднофамилни жилищни сгради", находящи се в поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.74 и №65365.35.75, местност "Над селото" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлени  имоти  с  идентификатори  №65365.35.34 и №65365.35.180 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

4. Проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

5. Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  по  т.3  и  одобреното  задание  по  т.2.

6. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

7. Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината, района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината.

8. Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70, съгласно  чл.55, т.17  от  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

10. На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ, т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 13/29.10.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1 чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.150, ал.1 от ЗУТ 

 


Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 2081.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

- Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР)

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) 

- Инвестиционен проект за обект: „Шест броя къщи за гости, обслужваща сграда, басейн - джакузи, басейн и паркинг.

Със следния териториален обхват, поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220 (новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654), местност "Сиракова круша", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил.

2.РАЗРЕШАВА изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

 - Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220, местност "Сиракова круша", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, третиращ обединяване им в един поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му «За обществено обслужване».

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на :

Поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220 (новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654), местност "Сиракова круша", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил,както следва:

За поземлен имот с идентификатор №65365.24.12, местност "Сиракова круша", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил е установена рекреационна устройствена зона за курорт и допълващите го дейности - Ок, със следните пределно допустимо стйности за застрояване съгласно чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

                                                 - Плътност на застрояване - 50 %

                                                - Коефициент на интензивност - Кинт - 2.0

                                                - Височина, /Етажност/ 3 - 10.00 м   / 1- 3 /

                                                - Минимална озеленена площ -  50%

За поземлен имот с идентификатор №65365.24.220, местност "Сиракова круша", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил е установена жилищна устройствена зана с малка височина и плътност - Жм, със следните пределно допустимо стйности за застрояване съгласно чл.19 от Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

                                                - Плътност на застрояване - 60 %

                                                - Коефициент на интензивност - Кинт - 1.2

                                                - Височина, /Етажност/ 3 - 10.00 м   / 1- 3 /

                                                - Минимална озеленена площ -  40%

 Промяна на установените устройствени зони за поземлени имоти с идентификатори №65365.24.12 и 65365.24.220 (новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654), местност "Сиракова круша", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил от установена рекреационна устройствена зона за курорт и допълващите го дейности - Ок и жилищна устройствена зана с малка височина и плътност - Жм в Смесена обществено-обслужваща зона - Соо, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                 - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

                 - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

                  - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,8

                 - Минимална  озеленена  площ - 20%

С цел изграждане на „Шест броя къщи за гости, обслужваща сграда, басейн - джакузи, басейн и паркинг" в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

- Инвестиционен проект за обект: „Шест броя къщи за гости, обслужваща сграда, басейн - джакузи, басейн и паркинг, находящи се в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.24.654, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

  3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актовете по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ с обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ от т.1 до т.4 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин