НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот - ЧОС /АЧОС №1060/20.11.2014г., ПИ/№53254.50.90 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО

ОБЯВА

 

На основание: Решение №186 от Протокол №11/30.09.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-601/22.10.2020г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1060/20.11.2014г./, представляващ поземлен имот/ПИ/№53254.50.90 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО", землище на с. Овчарци, общ. Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009г.на Областния управител на област Кюстендил, с площ 1 231,00 кв.м.,  при съседи: ПИ№№53254.50.110 и 53254.50.138»

 

1. Описание на имота 

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1060/20.11.2014г./, представляващ поземлен имот/ПИ/№53254.50.90 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО", землище на с. Овчарци, общ. Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009г.на Областния управител на област Кюстендил, с площ 1 231,00 кв.м.,  при съседи: ПИ№№53254.50.110 и 53254.50.138»

 

2. Начална тръжна цена -  12 310,00 лв. за продажба на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №186 от Протокол №11/30.09.2020г.  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 3. Краен срок за приемане на предложенията -  16.11.2020г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

  4. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -17.11.2020г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

 5. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

Краен срок за внасяне на депозита -   16.11.2020г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 23.11.2020г. - 17:00 часа.

 

 6. Срок за закупуване на тръжни документи -   16.11.2020г.  - 17:00 часа.       

7. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.

8. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 16.11.2020г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 9. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 24.11.2020г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

10. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  23.11.2020г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

11.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг-   23.11.2020г.  -  17.00 часа.                                     

12. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - до 23.11.2020г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа. 

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480