Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.10.2020г./ четвъртък/ от 10:15 часа

 

ПОКАНА

 

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г.   на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.  

 И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.10.2020г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                                                                                                       Проект!                                                            

                                                                                                  Дневен ред:


1. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-92/  18.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

2. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №З-1790-2/   22.10.2020г.

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и юридическо лице, чрез продажба на дела на Общината

3. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №П-1390-2/   22.10.2020г.

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост

4. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-98/  22.10.2020г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване

5. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-97/  22.10.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Обявяване на имот -публична общинска собственост за имот-частна общинска собственост

6. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №П-1293-1/  22.10.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

7.   Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №З-1218-3/   14.10.2020г.

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване

8. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1848-1/  22.10.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.24.13, местност "До банята", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил.

9. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-805-3/  22.10.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план/ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и учредяване  право на прокарване и сервитут на елемент от техническата инфраструктура- Водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение- сондаж №1 ХГ на строеж «Сграда за общественно обслужване с предназначение «Ресторант», «Басейни 1 и 2», находящ се в урегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.35.107, местност "Фръчковица", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК, в обхват на поземлени имоти с индификатори №65365.35.99 и №65365.35.193 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

10. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1851-1/  22.10.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.27.59, местност "Ридо", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил.

11. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1708-1/  22.10.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план/ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и  даване на съгласие да бъде учредено  право на прокарване и сервитут на елемент от техническата инфраструктура- Външно ел. захранване -ниско напрежение на обект: «Еднофамилни жилищни сгради», находящи се в поземлени имоти с идентификатори №65365.35.74 и №65365.35.75, местност "Над селото", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК, в обхват на поземлени имоти с индификатори №65365.35.34 и №65365.35.180 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

12. Други                                                                                         

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

Инж. Васил Маргин