Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Решение №193 от Протокол №11 от 30.09.2020г. на ОбС - Сап. баня за одобряване на задание за изработването на проект на (ПУП) - /ПП/ за изграждане на ел. на техн.инфраст. в ПИ с идент. №65365.24.605, 65365.24.606 и 65365.24.604

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2020 година Решение № 193, взето по Протокол № 11 от 30.09.2020 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Канализационно отклонение за отвеждане на битови - фекални отпадните води от новопредвидена „Жилищна сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с обхват поземлени имоти с идентификатори №65365.24.605, 65365.24.606 и 65365.24.604 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Димитрина Стоицова Иванова.


Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.