Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение на Протокол №11/30.09.2020г. от заседание на ОбС Сапарева баня

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg                                         

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 173

 

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2020 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 64 „д" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 64 „д" със стояща маса смърч 430 куб.м, ела 220 куб.м, бял бор 50 куб.м, бук 10 куб.м, ива 20 куб.м, бреза 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2020 г.  

 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение

 

 

 

Приложение:

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 

Обект №082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86.00

ела

_

96.00

смърч

_

96.00

бук

_

83.00

ива

_

 

_

І

Бял бор

16

78.00

ела

75

91.00

смърч

128

91.00

бук

_

83.00

ива

_

 

19,721.00

ІІ

Бял бор

10

64.00

ела

72

80.00

смърч

107

80.00

бук

1

73.00

ива

_

 

15,033.00

ІІІ

Бял бор

2

35.00

ела

6

35.00

смърч

19

35.00

бук

_

55.00

ива

_

 

945.00

ІV и V

Бял бор

1

30.00

ела

22

30.00

смърч

39

30.00

бук

_

_

ива

_

 

1860.00

Дребна дървесина - игл. ритлов.

Бял бор

_

25.00

ела

2

25.00

смърч

5

25.00

бук

_

30.00

ива

_

 

175.00

ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30.00

ела

_

30.00

смърч

_

30.00

бук

_

_

ива

_

 

_

ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45.00

ела

_

45.00

смърч

_

45.00

бук

_

50.00

ива

_

 

_

Дърва

Бял бор

6

16.00

ела

9

16.00

смърч

64

16.00

бук

8

45.00

ива

12

20.00

1,864.00

Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26.00

ела

_

26.00

смърч

_

26.00

бук

_

45.00

ива

_

 

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19.00

ела

_

19.00

смърч

_

19.00

бук

_

_

ива

_

 

_

вършина

Бял бор

_

1.00

ела

_

1.00

смърч

_

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

39,598.00

 

 

35.00

 

 

186.00

 

 

362.00

 

 

 

 

 

ДДС 20%

7919.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

47517.60

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                                         

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 174

 

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2020 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдел 64 „б", 64 „в" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 64 „б" със стояща маса смърч 110 куб.м, ела 510 куб.м, бук 220 куб.м, ива 10 куб.м;

подотдел 64 „в" със стояща маса ела 990 куб.м, смърч 390 куб.м, ива 30 куб.м, бял бор 10 куб.м, бук 90 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2020 г.  

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

7

8

9

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 

Обект №081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І а

Бял бор

_

86.00

ела

_

96.00

смърч

_

96.00

бук

_

83.00

ива

_

 

_

І

Бял бор

1

78.000

ела

439

91.00

смърч

213

91.00

бук

82

83.00

ива

_

 

66,216.00

ІІ

Бял бор

_

64.00

ела

471

80.00

смърч

116

80.00

бук

18

73.00

ива

_

 

48,274.00

ІІІ

Бял бор

_

35.00

ела

52

35.00

смърч

12

35.00

бук

3

55.00

ива

_

 

2405.00

ІV и V

Бял бор

_

30.00

ела

144

30.00

смърч

38

30.00

бук

_

_

ива

_

 

5460.00

Дребна дървесина - игл. ритлов.

Бял бор

_

25.00

ела

8

25.00

смърч

2

25.00

бук

_

30.00

ива

_

 

250.00

ОЗМ под 25 см

Бял бор

_

30.00

ела

_

30.00

смърч

_

30.00

бук

_

_

ива

_

 

_

ОЗМ над 25 см

Бял бор

_

45.00

ела

_

45.00

смърч

_

45.00

бук

_

50.00

ива

_

 

_

Дърва

Бял бор

2

16.00

ела

180

16.00

смърч

43

16.00

бук

187

45.00

ива

30

20.00

12,615.00

Техн. дървесина иглолистна средна

Бял бор

_

26.00

ела

_

26.00

смърч

_

26.00

бук

_

45.00

ива

_

 

_

Техн. дървесина иглолистна дребна

Бял бор

_

19.00

ела

_

19.00

смърч

_

19.00

бук

_

_

ива

_

 

_

вършина

Бял бор

_

1.00

ела

_

1.00

смърч

_

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,220.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27044.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162264.00

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

                                

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 175

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина  по ценоразпис утвърден с Решение № 75 от протокол № 9/28.04.2016 г. на заседание на  общински съвет гр. Сапарева баня от отдел с проектирана отгледна сеч /прореждане/ във високостъблени гори с възраст до 60 год., съгласно Горскостопански план 2017 г. за горите собственост на община Сапарева баня,  както следва:

-отдел 117 „б" със стояща маса ела 230 куб.м, стояща маса смърч 30 куб.м, стояща маса бреза 80 куб.м, стояща маса бял бор 10 куб.м, стояща маса ива 10 куб.м, стояща маса бук 10 куб.м лежаща  маса по сортиментен лист:  едра строителна дървесина ела  - 87 куб.м, средна строителна дървесина - 77 куб.м, дребна строителна дървесина - 7 куб.м, дърва ела - 25 куб.м;

едра строителна дървесина смърч - 12 куб.м, средна строителна дървесина смърч -  5 куб.м и дърва смърч - 1 куб.м; дърва бреза  - 68 куб.м, едра строителна дървесина бял бор - 1 куб.м и средна стр. дървесина бял бор - 1 куб.м; дърва ива - 5 куб.м; дърва бук  - 1 куб.м;

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 176

 

Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина  по ценоразпис утвърден с Решение № 75 от протокол № 9/28.04.2016 г. на заседание на  общински съвет гр. Сапарева баня от отдел с проектирана отгледна сеч /прореждане/ във високостъблени гори с възраст до 60 год., съгласно Горскостопански план 2017 г. за горите собственост на община Сапарева баня,  както следва:

-отдел 27 „в" със стояща маса бял бор 120 куб.м, средна стр. дървесина бял бор - 23 куб.м, дребна строителна дървесина бял бор - 4 куб.м, дърва бял бор -70 пл. куб.м;

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.20, ал.1 и 3, чл.21 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и  чл.7, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 177

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  изменя т.1 от Решение № 150 от Протокол № 9/25.06.2020г. на ОбС Сапарева баня, като вместо „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода на  „РИЛАТУР ХОТЕЛС" ЕООД, ЕИК 202844968" дава съгласие да бъде „учредено право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на  „РИЛАТУР ХОТЕЛС" ЕООД, ЕИК 202844968".

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по изменение на учреденото право, съобразно настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21.ал.1 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 178

 

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение сондаж 1ХГ находище на минерална вода „Сапарева баня" и водопроводно отклонение от „Резервоар 500 м3  за захранване с вода за питейно битови нужди  на „Къща за настаняване на туристи с външен басейн", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.35.10 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с обхват поземлени имоти с идентификатори №№65365.35.99, 65365.35.193, 65365.35.211 и 65365.35.212 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, съгласно графичната част на приложения към това Решение проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, с Възложител „ЛАВЪР 2015" ЕООД.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 ат ЗОЗЗ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 179

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот  с идентификатор № 65365.35.54, местност "Челяковото",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.35.54, местност "Челяковото", по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

- Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

- Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

- Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

- Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на «Две малкоетажни сгради»

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 180

 

1.ОДОБРЯВА МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот  с идентификатор № 65365.32.116, местност "Атанашки дол",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.116, местност "Атанашки дол", по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм - за обществено обслужване, за хотел и бунгала, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

- Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

- Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

- Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

- Минимална  озеленена  площ - 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и  чл.124б от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 ат ЗОЗЗ

 

                                                         Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 181

 

 1.ОДОБРЯВА МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот  с идентификатор № 65365.32.98, местност "Шишкова кория",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.98, местност "Шишкова кория", по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм - за обществено обслужване, за хотел и бунгала, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

- Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

- Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

- Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

- Минимална  озеленена  площ - 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителите  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ, чл.62, ал.2 от АПК.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 182

 

Общински съвет гр.Сапарева дава съгласие за поправка на явна фактическа грешка в т.1 на Решение №143 взето по Протокол №9/25.06.2020 година, като на ред 6 изразът „улица с о.т.459-435" да се чете „улица с о.т. 458-435".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ, чл.62, ал.2 от АПК.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 183

 

Общински съвет гр.Сапарева дава съгласие за поправка на явна фактическа грешка в т.1 на Решение №144 взето по Протокол №9/25.06.2020 година, като на ред 6 изразът „улица с о.т.459-435" да се чете „улица с о.т. 436-437".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4, 5 и 8 от ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 184

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода   на  фирма   „ЕМАЛИ - 2006" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. Вършец №3, ЕИК 175099200, представлявано от Емилия Велинова Зарева, съгласно представения проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, поземлени  имоти с идентификатор №65365.601.870 и 65365.601.869 по КК на гр.Сапарева баня, представляващи троторари на ул."Германея",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.835 по КК на гр.Сапарева баня - второстепенна улица, поземлен имот с идентификатор №65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Отец Паисий", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.831 по КК на гр.Сапарева баня - второстепенна улица.

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „ЕМАЛИ - 2006" ЕООД, гр. Банкя, право на прокарване и/или преминаване е с краен срок  10.05.2030г. , съгласно Разрешително за водовземане №41610012/11.07.2012   година издадено от Министерство по околната среда и водите

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4, 5 и 8 от ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 185

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода   на  фирма   „Терма" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. Перущица №2,     ЕИК 131439701, представлявано от Кирил Костадинов Крушев, съгласно представения проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.870, представляващ троторар на ул."Германея" по КК на гр.Сапарева баня, поземлен  имот с идентификатор №65365.601.848, представляващ ул."Пчела",   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня - „ул.Паничище", поземлен  имот с идентификатор №65365.601.861, представляващ ул."Пчела", поземлен имот с идентификатор № 65365.601.860 по КК на гр.Сапарева баня - ул."Парка".

2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на  „Терма" ООД, гр. Сапарева баня, право на прокарване и/или преминаване е със срок 5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №34/15.10.2019  година, издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

           На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 186

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 1060 / 20.11.2014 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.90 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО", землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, с площ 1231,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.110 и 53254.50.138, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка 5 440 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител -  инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от         12 310 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 На основание:  чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3  от ЗМСМА, чл. 53 и чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 187

 

1. ОбС - Сапарева баня дава своето съгласие за формиране на паралелки с брой на учениците под минималния в IX "а" клас по специалност "Екскурзоводско обслужване", професия "Екскурзовод" и IX "б" по специалността "Организация на хотелиерството", професия "Хотелиер"  в СУ "Христо Ботев" - гр. Сапарева баня за учебната 2020/2021 година.

2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства извън определените по стандарти за съответната дейност на СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня за обезпечаване на учебния предмет.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 На основание:  чл.21 ал. 1 т.6 и т.12  от ЗМСМА,във връзка с чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.83, ал.2  от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., и указание БЮ № 1/10.02.2020г. на Министъра на финансите и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджета на община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 188

 

1.Общински съвет Сапарева баня приема актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности на община Сапарева баня за периода 2021-2023 год.  съгласно  Приложение № 1.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във вр. с чл.27, ал.4 и 5  от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30, ал.1, т.1, чл.19, ал.1 и чл.15 от ЗЕСМФИ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 189

 

1. Общински съвет Сапарева баня изменя т.4 от Решение №166 от Протокол 10 от 30.07.2020г. както следва:

 „Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от ЗОбС определя наемна цена за отдаване под наем на описаните по-горе помещения и площ по т.1 от раздел II на настоящото решение в размер на 650 лв. без ДДС  на месец."

Настоящото Решение е неразделна част от Решение №166 от Протокол №10/30.07.2020г.  на Общински съвет Сапарева баня.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 14, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 190

 

 

1. Общински съвет - Сапарева баня приема Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.януари 2020г. до м.юни 2020 г. вкл.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 191


 І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение №43 от Протокол №4/30.01.2020 година, както следва:

В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя №159     

- №159 -  8/578 кв.м. идеални части от УПИ VІ-1966, кв.24 по плана на с.Сапарево, целия с площ 578 кв.м.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Анелия Борисова Александрова чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2508/21.09.2020 г./  - 8 / 578 кв.м. идеални части от УПИ VІ-1966, кв.24 по плана на с.Сапарево, целия с площ 578 кв.м.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината в размер на  41.25 лв. за 1 кв.м. без ДДС или 330 лв. без ДДС за имота като цяло.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 41,25 лв. за 1 кв.м. без ДДС или 330 лв. без ДДС за имота като цяло за продажба на - 8 / 578  идеални части от УПИ VІ-1966, кв.24 по плана на с.Сапарево, целия с площ  578 кв.м.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.3 т.5, чл.5, ал.1, т.5, чл.13,16 и чл.17 ал.1и 2 от ЗОД, чл.104 ал.1 т.1  и ал.4 и 5 от ЗПФ

 

                                                     Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 192

 

Във връзка с предложение на Кмета на община Сапарева баня за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Сапарева баня:

 1. Дава съгласие Община Сапарева баня да сключи договор за кредит с "Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който  да поеме краткосрочен общински дълг за финансиране  и рефинансиране на разходи с цел реализацията на проект  № 10/07/2/0/00907 "Ремонт и модернизация на ОДЗ" Света Анна", община Сапарева баня по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програма за развитие  на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", при следните основни параметри:

                - Максимален размер на дълга - 800 000,00 лв./осемстотин хиляди/лева  

                - Валута на дълга   - BGN  лева

                - Вид на дълга -  краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем

                - Условия за погасяване:

  • Срок за погасяване- до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

  • Източници на погасяване на главницата - чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие" съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 10/07/2/0/00907, възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и/или от собствени бюджетни средства

                  -  Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

                  - Други такси,наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и управляващата банка

                - Начин на обезпечение на кредита:

  • Учредяване на залог върху вземанията на Община Сапарева баня по Договор за безвъзмездна помощ №10/07/2/0/00907 от 15.12.2017г., сключен между Община Сапарева баня и Държавен фонд „Земеделие", постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
  • Учредяване на залог върху вземанията на Община Сапарева баня, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № 10/07/2/0/00907, сключен между Община Сапарева баня и Държавен фонд „Земеделие"
  • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сапарева баня, по чл.45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Сапарева баня да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на "Фонд ФЛАГ" ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и физически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 и чл.124а, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 193


1.Дава предварително съгласие за провеждане/определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, с цел да бъде учредено право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Канализационно отклонение за отвеждане на битови - фекални отпадните води от новопредвидена „Жилищна сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.24.199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, през поземлен имот, както следва:

-поземлен имот с идентификатор №65365.24.604, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Земеделска" и начин на трайно ползване „Дере", целия с площ от 697 кв.м;

 2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Канализационно отклонение за отвеждане на битови - фекални отпадните води от новопредвидена „Жилищна сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.24.199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори, както следва:

- 0.129 дка от поземлен имот с идентификатор №65365.24.605, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Земеделска" и начин на трайно ползване „Овощна градина", целия с площ от 1040 кв.м

- 0.340  дка от поземлен имот с идентификатор №65365.24.606, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Земеделска" и начин на трайно ползване „Овощна градина", целия с площ от 2230 кв.м

- поземлен имот с идентификатор №65365.24.604, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Земеделска" и начин на трайно ползване „Дере", целия с площ от 697 кв.м;

 3.РАЗРЕШАВА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Канализационно отклонение за отвеждане на битови - фекални отпадните води от новопредвидена „Жилищна сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.24.199 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с обхват поземлени имоти с идентификатори №№65365.24.605, 65365.24.606 и 65365.24.604 по кадастралната кърта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София.

4.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и разпоредбите на всички нормативни актовете съотносими към устройство на територията в Република България и се представи в общината за провеждане на процедура по чл.128 и сл. от ЗУТ.

5.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване изискванията на т.3 и  одобреното  задание  по  т.2.

6.Възложителят да съгласува проекта за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

7.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2 от  ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината.

8.Екземпляр от решението да се връчи на заявителите, доколкото е заплатена таксата , дължима по реда на чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

10.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.72, ал.1, т.2, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква «а» от Закона за водите  и чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 194

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде заличен като титуляр в Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения  №8/20.03.2015г., Медицински център  „Св.Иван Рилски - 2003" ЕООД гр.Дупница, ЕИК 109566933.

2.Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да измени Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения /добавя се/ №8/20.03.2015г., съгласно т.1 от настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.18 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 195

 

1.Общински съвет Сапарева баня именува следната улица от регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Преседателя на ОбНС Станке Димитров, както следва:

         - улица с осови точки 215а - 475 - 493   по регулационния план на гр.Сапарева баня да се именува : „Свети Никола"

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за създаване на локализационна единица /улица/.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 11/30.09.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4, 5 и 8 от ЗУТ

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 196

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода   на  фирма  „Омега Билд Корект” EООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 2, бл.262, ЕИК 200090366, представлявано от Васил Георгиев Маргин, съгласно представения проект за присъединяване  през  поземлени имоти – общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор №65365.601.874, по КК на гр.Сапарева баня, поземлен  имот с идентификатор №65365.601.830, представляващ улица,   поземлен имот с идентификатор № 65365.601.834 по КК на гр.Сапарева баня – улица, поземлен  имот с идентификатор №65365.601.835, представляващ улица, поземлен имот с идентификатор № 65365.601.869 и поземлен имот с идентификатор № 65365.601.870 по КК на гр.Сапарева баня

            2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл.210 от ЗУТ.

3.Учреденото на „Омега Билд Корект” ЕООД, гр. София, право на прокарване и/или преминаване е със срок 5  /пет/ години от датата на влизане в сила на Разрешително за водовземане №39/24.04.2020  година, издадено от Кмета на Община Сапарева баня.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин