Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.09.2020г. от 10:15ч. /сряда /

 

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg

ПОКАНА

 

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020 и с Решение №525 от 30 юли 2020г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.  

       И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.09.2020г. от 10:15ч.  /сряда/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                                                           Проект!                                                           

 Дневен ред:

 


1. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-79/  20.08.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 64 „д"

2. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-80/   20.08.2020г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдел 64 „б" и 64 „в"

3. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-81/   20.08.2020г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в отдел 117 „б"

4. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-89/   15.09.2020г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в отдел 27 „в"

 

5. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-83/  09.09.2020г.

ОТНОСНО: Изменение на решение № 150 от Протокол №9/ 25.06.2020г. на ОбС Сапарева баня

6. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-84/  09.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Одобряване на Подробен устройствен план/ПУП/- Парцеларен план /ПП/за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия- за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия- водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение сондаж 1ХГ находище на минерална вода „Сапарева баня и водопроводно отклонение от „Резервоар 500 м³ за захранване с вода за питейно битови нужди на „Къща за настаняване на туристи с външен басейн", находяща се в поземлен имот с индификатор №65365.35.10 по КК на гр.Сапарева баня, с възложител „Лавър 2015" ЕООД

7. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1567-2/  16.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план/ПУП/- План за застрояване /ПЗ/по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди в обхвата на неурегулиран  поземлен имот с индификатор №65365.35.54, м. Челяковото, по КК на гр.Сапарева баня

8. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1380-1/  17.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план/ПУП/- План за застрояване /ПЗ/по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди в обхвата на неурегулиран  поземлен имот с индификатор №65365.32.116, м. Атанашки дол, по КК на гр.Сапарева баня

9. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №З-1379-1/  17.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план/ПУП/- План за застрояване /ПЗ/по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди в обхвата на неурегулиран  поземлен имот с индификатор №65365.32.98, м. Шишкова кория, по КК на гр.Сапарева баня

10. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-88/  10.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Изменение на т.1 от Решение №143 от Протокол №9/ 25.06.2020г.

11. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-85/  10.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Изменение на т.1 от Решение №144 от Протокол №9/ 25.06.2020г.

12. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-86/  10.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Учредяване право на прокарване и/или преминаване

13. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-87/  10.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Учредяване право на прокарване и/или преминаване

14. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-90/  17.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

15. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №П-1382-1/  17.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Предложение за утвърждаване на паралелка с брой на учениците под минималния в VIII клас по специалността „Организация на хотелиерството", професия „Хотелиер" в СУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня

16. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №П-1416-1/  21.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Предложение за утвърждаване на паралелка с брой на учениците под минималния в IX „а" клас по специалността „Екскурзоводско обслужване", професия „Ексурзувод"  и IX „б" клас по специалността „Организация на хотелиерството", професия „Хотелиер"в СУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня през учебната 2020/2021г.

17. Докладна записка от Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня  с изх. №Д-91/  18.09.2020г                                                                                                             

ОТНОСНО:  Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на община Сапарева баня за периода 2021-2023 год.

18. Докладна записка от инж.Васил Маргин - Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с изх. №Дз-73/  21.09.2020г.

ОТНОСНО: Изменение на Решение №166 от протокол №10 от 30.07.2020г.

19. Докладна записка от инж.Васил Маргин - Председател на Общински съвет  Сапарева баня  с изх. №Дз-57/  09.09.2020г.

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет- Сапарева баня и неговите комисии за периода 01.01.2020г до 30.06.2020г.

20. Други                                                                                         

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

Инж. Васил Маргин