Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Съобщение до лицата:Николай Колев, Елеонора Сапаревска, Любомир Сапаревски, Камелия Радева,Николай Сапаревски и Васил Колев

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.18а, ал.10 АПК, съобщавам на Николай Колев; Елеонора Сапаревска; Любомир Сапаревски; Камелия Радева; Николай Сапаревски и  Васил Колев, че по реда на чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, чл.7, ал.2 от ЗОС, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.15, ал.5 от ЗУТ е прието Решение № 160 от Протокол № 10/30.07.2020г. на Общински съвет Сапарева баня, касаещо следното:

Общински съвет гр.Сапарева баня не дава съгласието си за промяна на границите на част от УПИ VII - за парк, кв. 92, която част представлява ПИ с идентификатор 65365.601.1029 по КККР на гр.Сапарева баня, по искане, обективирано в Заявление вх.№ З-1956/30.09.2019г. и Заявление № З-1956-5/26.11.2019г., с което искане се цели създаване на УПИ с излаз на улица и с възможност за реализиране на малкоетажно жилищно застрояване, съгласно предложените два варианта, които засягат общински имоти - публична общинска собственост, съставляващ ПИ с идентификатор 65365.601.1033 по КККР на  гр.Сапарева баня, с начин на трайно ползване - обществен селищен парк, градина и ПИ с идентификатор 65365.601.1028 по КККР на  гр.Сапарева баня, с начин на трайно ползване - обществен селищен парк, градина.

 

Решението е на разположение в Община Сапарева баня, на адрес гр. Сапарева баня - 2650 ул. "Германея" № 1, ет.3.


На основание чл.18а, ал.10 от АПК, настоящото съобщение да се публикува на интернет страницата на Общината, за срок от седем дни, като след изтичането на този срок, същото се счита за редовно връчено.