НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: част от ПИ – ЧОС -170 127 кв.м. от ПИ с идент. №65365.19.165,местност «Прогоно» по кад.карта на гр. Сапарева баня /АЧОС №727/19.09.2012г./ целия с площ 170 627 кв.м.

OБЯВА

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 148 от Протокол №9/25.06.2020г.   и Решение №154 от Протокол №10/30.07.2020г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-526.09.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот -частна общинска собственост, съгласно приложена схема, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

1. Наименование и местонахождение на обекта на търга.

1.1. «Недвижим имот: част от поземлен имот- частна общинска собственост -170 127 кв.м. от поземлен имот с идентификатор №65365.19.165,  местност «Прогоно» по кадастралната карта на гр. Сапарева баня /АЧОС №727/19.09.2012г./ целия с площ 170 627 кв.м.; трайно предназначение на територията:територия на транспорта; начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства, при граници на отадаваната част от имота, имоти с идентификатори: №№65365.57.9, 65365.19.162, 65365.19.164, 65365.19.163, 65365.57.1 и 500 кв.м. от същия, представляващ един брой укритие за въздухоплавателни средства, находящо се по границата на ПИ с идентификатор №65365.19.165 с път от републиканската пътна мрежа II-62, съгласно приложена схема, за срок от 10/десет/ години».

 

2. Начална тръжна цена за отдаването под наем на   имота - 350.00 лв. без ДДС месечно.

 

3. Срок за отдаване под наем - 10/десет/  години, считано от датата на подписване на договор.

 

4. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

 

-Краен срок за внасяне на депозита -   23.09.2020г. -  17:00 часа.   

 

-Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 30.09.2020г. - 17:00 часа.

5. Срок за закупуване на тръжна документация -  23.09.2020г.-17:00 часа. 

  -Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Интернешънъл Асет Банк - клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.                     

 6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 23.09.2020г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 7. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 23.09.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 8. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на имота, предмет на търга следва да внесе преди сключване на договора на наемодателя първата наемна месечна вноска, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползват имота. 

 9. Място, ден и час на провеждане на търга: 24.09.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на ТСУ, град Сапарева баня.

 10. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 01.10.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на ТСУ, град Сапарева баня.

 11. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 30.09.2020г., 17:00 часа.                          

12. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 30.09.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

13. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  30.09.2020г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480