НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-495/18.08.2020г. за промяна мястото на провеждане на публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-08-453/16.07.2020г. на кмета на Община Сапарева баня

ЗАПОВЕД

№ РД- 08-495/18.08.2020г.

гр. Сапарева баня

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 от ЗОбС; чл.84, ал.1, т.2 и чл. 85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №РД-08-453/17.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

 

«Недвижим имот - частна общинска собственост: 70 дка от поземлен имот с идентификатор №65379.614.138 по КК на с. Сапарево, общ. Сапарева баня/АЧОС №2483/09.06.2020г./ целият с площ 4 822.606 дка., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора; номер по предходен план: 000016, която част попада в отдел/подотдел 35/2, вид на гората:широколистни високостъблени/поляна и отдел/подотдел 36/1, вид на гората: широколистни високостблени/поляна, при съседи на целия поземлен имот, поземлени имоти с идентификатори: №№65379.54.244, 65379.54.470, 65379.54.420, 65379.54.240, 65379.610.22, 65379.610.426, 65379.54.427, 65379.610.242, 65379.610.21, 65379.610.113, 65379.618.2, 65379.618.320, 65379.60.534, 65379.60.557, 65379.888.9901, 65379.614.49, 65379.614.61, 65379.614.413, 65379.48.1, 65379.48.4, 65379.48.5, 65379.48.3, 65379.47.20, 65379.614.535, 65379.47.21, 65379.618.3, 65379.48.2, 65379.47.5, 65379.47.9, 65379.47.4, 65379.47.8, 65379.612.2, 65379.612.1, 65379.613.1, 65379.613.2, 65379.47.19, 65379.614.2, 65379.614.1, 65379.47.1, 65379.47.2, 65379.45.70, 65379.45.69, 65379.45.36, 65379.45.23, 65379.45.73, 65379.45.31, 65379.45.30, 65379.45.29, 65379.615.8, 65379.615.1, 65379.615.2, 65379.45.27, 65379.615.3, 65379.615.4, 65379.45.105, 65379.616.4, 65379.615.5, 65379.615.6, 65379.615.5, 65379.615.7, 65379.616.6, 65379.45.120, 65379.45.130, 65379.616.7, 65379.616.11, 65379.616.12, 65379.616.14, 65379.45.128, 65379.616.15, 65379.616, 65379.45.25, 65379.45.93, 65379.45.96, 65379.616.13, 65379.616.541, 65379.45.12, 65379.45.13, 65379.45.11, 65379.45.14, 65379.45.265, 65379.45.116, за срок от 5/пет/ години»


Изменям:

 

1.Заповед №РД-08-453/17.07.2020г., както следва:

В т.9. «Място, ден и час на провеждане на търга: 20.08.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, заседателната зала на ТСУ град Сапарева баня».

В т.10. «Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 27.08.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, заседателната зала на ТСУ град Сапарева баня».

2. На основание чл.85, ал.2 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с изменение на Заповед № РД-08-453/17.07.2020г. с настоящата се изменят и текстовете в тръжната документация и „Обява", касаещи мястото на провеждане на търга.

3. Останалите текстове на Заповед № РД-08-453/17.07.2020г. не се променят.

4. Настоящата ми заповед е неразделна част от Заповед №РД-08-453/17.07.2020г.

5. Контрол по настоящата заповед възлагам на Славчо Коларски - зам. кмет при Община Сапарева баня.


Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на община Сапарева баня и да се сведе до знанието на Дирекция „ЕПОПФСДХД" за сведение и изпълнение.

 

 

п-заличено на основание чл.2, ал.2,т.5 от ЗЗЛД

 

КАЛИН ГЕЛЕВ
Кмет на Община Сапарева баня