НовиниПринтирай

Важно! Съобщение от ЧЕЗ Eлектро България АД: Всички небитови потребители на електроенергия ще купуват ток на свободния пазар, предвиждат промени в Закона за енергетиката считано от 1 Октомври 2020г.

Уважаеми клиенти,

Настоящото уведомление е в изпълнение на законовото ни задължение по параграф 15 от Закон за изпълнение и допълнение на Закона за енергетиката, публикуван в бр. 57 на Държавен вестник от 26.06.2020 г.
Считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение към електроразпределителната мрежа, следва да изберат свой доставчик на енергия по свободно договорени цени.
„ЧЕЗ Електро България" АД е лицензиран търговец на електрическа енергия от 2007 г., а от 2015 г. работим активно на пазара по свободно договорени цени. Тъй като от 01 октомври 2020 г. вие няма да бъдете снабдявани от „ЧЕЗ Електро България" АД в качеството му на краен снабдител с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключите договор с търговец на електрическа енергия, какъвто е и „ЧЕЗ Електро България" АД.


За да закупувате енергия по свободно договорени цени е необходимо да се регистрирате на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени. Съгласно чл. 95, ал. 6 от Закона за енергетиката, имате право при първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора да упълномощите избрания от Вас доставчик да сключи от Ваше име договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация. Договорите може да бъдат сключени и по електронен път с електронен подпис.


В случай, че до 30.09.2020 г. включително не сте сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, то след тази дата ще продължите да бъдете снабдяван от „ЧЕЗ Електро България" АД по лицензията му за търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени. В срок до 30.09.2020 г. следва да сключите типов договор с „ЧЕЗ Електро България" АД по образец, утвърден от  Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с който се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора.  Типовият договор е със срок на действие от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. До сключването на типовия договор „ЧЕЗ Електро България" АД в качеството му на търговец по свободно договорени цени ще Ви осигурява доставка на електрическа енергия, при условие че заплащате всички дължими суми във връзка с доставката.
В случай, че до  1 юли 2021 г. не сте сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, то считано от тази дата ще бъдете снабдявани с електрическа енергия при условията на чл. 95а от Закона за енергетиката от доставчик от последна инстанция.

За допълнителна информация и конкретна ценова оферта, моля да се свържете с нас на 0700 10 010, info@cezelectro.bg или в удобен център за клиенти на ЧЕЗ.


Източник:www.cez.bg