НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-490/17.08.2020г. за промяна мястото на провеждане на публичен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на Община Сапарева баня

ЗАПОВЕД
№ РД- 08-490/17.08.2020г.
гр. Сапарева баня


На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 от ЗОбС; чл.84, ал.1, т.2 и чл. 85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №РД-08-450/16.07.2020г. на кмета на община Сапарева баня за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:


«Недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор №65365.43.219 в местността «Под ридо» по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня/АЧОС №557/16.07.2010г./ с площ от 22 209 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята:5; предходен идентификатор: 65365.43.82; номер по предходен план: 43.82, при граници и съседи: ПИ с идентификатори: №№65365.43.125, 65365.43.100, 65365.43.132, 65365.43.153, 65365.43.124, 65365.43.200, 65365.43.152, 65365.43.205, 65365.43.83, 65365.43.84, 65365.43.97, 65365.43.218 и 65365.43.99, за срок от 5/пет/ години»


Изменя:


1. Заповед №РД-08-450/16.07.2020г., както следва:

В т.9. «Място, ден и час на провеждане на търга: 18.08.2020г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, заседателна зала на ТСУ, град Сапарева баня».
В т.10. «Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 25.08.2020г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, заседателна зала на ТСУ, град Сапарева баня».

2. На основание чл.85, ал.2 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с изменение на Заповед № РД-08-450/16.07.2020г. с настоящата се изменят и текстовете в тръжната документация и „Обява", касаещи мястото на провеждане на търга.

3. Останалите текстове на Заповед № РД-08-450/16.07.2020г. не се променят.

4. Настоящата ми заповед е неразделна част от Заповед №РД-08-450/16.07.2020г.

5. Контрол по настоящата заповед възлагам на Славчо Коларски - зам. кмет при Община Сапарева баня.

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на община Сапарева баня и да се сведе до знанието на Дирекция „ЕПОПФСДХД" за сведение и изпълнение.

 

 

      

п-заличено на основание чл.2, ал.2,т.5 от ЗЗЛД

 

КАЛИН ГЕЛЕВ
Кмет на Община Сапарева баня