НовиниПринтирай

Кметът на Oбщина Сапарева баня подписа договор за реализацията на проект: "Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня", финансиран по ОП "Околна среда 2014-2020"

Община Сапарева баня е бенефициент на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) Д-34-69/16.07.2020г. за проект с Рег. №BG16M1OP002-2.010-0040-C01 с предмет „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14". Проектът се финансира в рамките на Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" по Приоритетна ос 2 „Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.".

 

Общата стойност на проекта е 948 852,16 лева, от които 806 524,34  лева от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 142 327,82 лева от националния бюджет. Цялата сума се предоставя в рамките на ОП „Околна среда 2014-2020 г."

 

Общата цел на проекта е подобряване на управлението на отпадъци на територията на община Сапарева баня и ограничаване на рисковете за околната среда и здравето на населението на територията на общината посредством осъществяване на техническа рекултивация на депото за неопасни отпадъци в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14. Проектът е ориентиран към изпълнение на Тематична цел 6: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, определена в чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Общата цел на проекта допринася за постигане на специфичната цел за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци по Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г., както и за изпълнение на задълженията на Р България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца, от които 18 месеца за физическото изпълнение на дейностите и 5 месеца за отчитане и осъществяване на окончателно разплащане.

 

Предвидените дейности в рамките на проекта включват:

 

-Дейности по подготовка и изпълнение на проекта, вкл. изготвяне на работен инвестиционен проект по реда на Закона за устройството на територията, преработка на работен инвестиционен проект по чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ, изготвяне на необходите документи и провеждане на необходимите съгласувателни процедури във връзка с изпълнението на инвестиционния проект, осъществяване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществуващите изисквания към строежите, осъществяване на авторски надзор на изпълнението на проекта, осъществяване на строителен надзор на изпълнението на проекта.

 

- Дейности по осъществяване на техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци в община Сапарева баня, вкл. изкопаване и предепониране на отпадъци, оформяне на отпадъчното тяло, полагане на изравнителен слой с дебелина 0,20 м до достигане на проектните коти, направа на газовите кладенци, направа на газосъбирателната система, полагане на запечатващия пласт от горния изолационен екран, полагане на рекултивиращия слой от почва - 0,75 м (3 х 0,25 м) над дренажната система за атмосферни води, полагане на хумус - 0,25 м, изпълнение на системата за отвеждане на повърхностните води, изпълнение на реперите за следене деформациите на депото от системата за мониторинг, изпълнение на пиезометрите за мониторинг на подземните води от системата за мониторинг. Площта на рекултивираното тяло на депото, в резултат на техническата рекултивация ще бъде 12 602 м2.

 

-Дейности по осъществяване на организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки.

 

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати значителни социално-икономически ползи, свързани с подобряване на  здравето и качеството на живот на жителите и гостите на община Сапарева баня и подобряване на качеството на околната среда в общината чрез елиминиране на вредното въздействие на съществуващото депо за неопасни отпадъци.