Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение на Протокол №10/30.07.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германея" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail : obc_sbanya@abv.bg          

                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 9, във вр. с чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 32 от Наредбата за условията и редът за упражняване на правата на община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 153

 

 

1. Общински съвет гр. Сапарева баня определя Славчо Кирилов Коларски - зам.кмет при Община Сапарева баня за представител на Община Сапарева баня в общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил,

2. Общински съвет Сапарева баня упълномощава Славчо Кирилов Коларски - зам. кмет при Община Сапарева баня, да гласува съобразно интересите на Община Сапарева баня по предложените проекто-решения от дневния ред, включително и по въпроси отнасящи се до изменение или допълване устава на дружеството и намаляване и увеличаване капитала на дружеството.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4, чл.14, ал.1, чл.14, ал.8 от ЗОбс, чл.14, ал.1 и ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 154

 

 1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие за поправка на явна фактическа грешка в т. I на Решение №148 от протокол №9/25.06.2020г.  на Общински съвет Сапарева баня, като площта на част от поземлен имот- частна общинска собственост  вместо 170 141 кв.м. да се чете 170 127 кв.м.

2.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие за поправка на явна фактическа грешка в т. II на Решение №148 от протокол №9/25.06.2020г.  на Общински съвет Сапарева баня   като думите „двата имота в общ размер" да се чете „имота в размер".

Настоящото Решение е неразделна част от Решение №148 от протокол №9/25.06.2020г. Общински съвет Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, предложение 1 от ЗОбС и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.7, ал.3,  чл.8, ал.1, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 155

 

 1.Отменя Решение №139  взето по Протокол №9/25.06.2020. на Общински съвет Сапарева баня, върнато от Областния управител на област Кюстендил  със Заповед №РД-30-158/10.07.2020г. поради незаконосъобразност.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.197, ал.1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 156

 

На основание чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Сапарева баня

1. Приема Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за периода 2020-2021 г.                                                                                                           

2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 157

 

1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за 2020 година.

 2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 158

 

1.  ОбС-гр.Сапарева баня да приеме Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2021 г.

 2. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2021 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от  ЗМСМА,  и Писмо вх. № П-1123/17.07.2020г.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 159

 

1.Общински съвет-Сапарева баня дава съгласие Кмета на Община Сапарева баня да сключи от името на Община Сапарева баня, ЕИК 000261616,  гр. Сапарева баня, ул." Германея" №1 споразумение с  „Фондация Николай", със седалище гр. София, област София, ул."Цар Петър" №2 ЕИК 205187982, в лицето на председателя Константино Аспарухов Льондев  и  „Иституто Комерчо Апулиан България - И.К.А.Б", със седалище по регистрация на ул. "Дж.Ф.Кенеди" №82/Б -70124 Бари, данъчен номер 93458090722 в лицето на председателя адв. Джузепе Фруджис.

2. Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, чл.7, ал.2 от ЗОС, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.15, ал.5 от ЗУТ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 160


1.Общински съвет гр.Сапарева  не дава съгласието си за промяна на границите на част от УПИ VII - за парк, кв. 92, която част представлява ПИ с идентификатор 65365.601.1029 и  по КККР на гр.Сапарева баня, по искане, обиктивирано в Заявление вх.№ З-1956/30.09.2019г. и Заявление № З-1956-5/26.11.2019г.,  с което искане се цели създаване на УПИ с излаз на улица и с възможност за реализиране на малкоетажно жилищно застрояване, съгласно предложените два варианта, които  засягат общински имоти - публична общинска собственост, съставляващи: ПИ с идентификатор 65365.601.1033 по КККР на  гр.Сапарева баня, с начин на трайно ползване - обществен селищен парк, градина и съставляващ ПИ с идентификатор 65365.601.1028 по КККР на  гр.Сапарева баня, с начин на трайно ползване - обществен селищен парк, градина.

 Мотиви:

В Община Сапарева баня е постъпило искане от наследниците на Спасуна Зашова Косовска-Сапаревска за изменение на ПУП, относно част от УПИ VII - за парк, кв. 92, която част представлава ПИ с идентификатор 65365.601.1029   по КККР на гр.Сапарева баня. Същото е обиктивирано в Заявление вх.№ З-1956/30.09.2019г. и Заявление № З-1956-5/26.11.2019г.

 Искането е за изменение на ПУП, като се цели създаване на УПИ с излаз на улица и с възможност за реализиране на малкоетажно жилищно застрояване, съгласно предложените два варианта, които  засягат общински имоти - публична общинска собственост: /Акт за ПОС № 287/2016г./, съставляващ ПИ с идентификатор 65365.601.1033 по КККР на  гр.Сапарева баня представляващ УПИ I-за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, с начин на трайно ползване - обществен селищен парк, градина и общински имот - публична общинска собственост, съставляващ ПИ с идентификатор 65365.601.1028 по КККР на  гр.Сапарева баня, с начин на трайно ползване - обществен селищен парк, градина. Искането е недопустимо и незаконосъобразно, доколкото със Заявление № З-1956-5/26.11.2019г. напрактика е изменено искането по Заявление вх.№ З-1956/30.09.2019г. и към настоящият момент считам, че се иска одобряване на ПУП-ПР без да е проведена процедура по допускане изработването на ПУП по реда на чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 от ЗУТ.

Видно от одобреният регулационен план на гр. Сапарева баня, ПИ с идентификатори 65365.601.1029 и 65365.601.1028 образуват УПИ  VII - за парк, кв. 92, с осигурен транспортен достъп от улица „Черна скала". Предвид гореописаното, искането за преместване местоположението на ПИ  65365.601.1029 е неоснователно, тъй като за УПИ VII - за парк, кв. 92 и в частност  ПИ  65365.601.1029 е осигурен транспортен достъп от ул. „Черна скала".

Със заповед 382/14.09.2011 г. е одобрено последното изменение на ПУП, предвид на което срока по чл. 208 от ЗУТ за започване на отчуждителна процедура не е изтекъл и искането за изменение на съществуващото предназначение „за парк" в „за жилищно строителство" е неоснователно.

Същото е незаконосъобразно и съобразно разпоредбата на чл.62, ал.2 от ЗУТ, която предвижда, че озеленените площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели. Безспорно, в случая е налице засягане на имоти - публична общинска собственост / и в двата варианта/, предвидени за обществен селищен парк, градина, а съгласно ал.4 на същата разпоредба, съществуващи озеленени площи, представляващи публична собственост, се устройват и опазват като защитени територии по смисъла на чл. 8, т. 4.

Съгласно чл.7, ал.2 от ЗОС, имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица, освен в полза на държавата, при условия и по ред, определени в специален закон, като в тези случаи публичният характер на собствеността не може да се променя от държавата, в чиято полза се прехвърля правото на собственост. Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон. Видно от искането, обективирано в двете цитирани по-горе заявления е, че се търси придобиване на част/и от имот/и - публична общинска собственост,  съставляващ ПИ с идентификатор 65365.601.1033 по КККР на  гр.Сапарева баня, с начин на трайно ползване - обществен селищен парк, градина, или ПИ с идентификатор 65365.601.1028 по КККР на  гр.Сапарева баня, с начин на трайно ползване - обществен селищен парк, градина, което е забранено изрично с посочената разпоредба на ЗОС. Категорично не се касае за искане за обременяване с вещни права.

 Съгласно чл.8, ал.1 от ЗОС, придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет. Съгласно чл.15, ал.5 от ЗУТ, когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти - общинска собственост, договорът по ал. 3 на същата разпоредба /Границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи/ се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма, но за целта е необходимо съгласието на Общинския съвет, доколкото същият упражнява правата на собственик на имотите - общинска собственост. Същото се следва и от разпоредбата на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.61, ал.1, т.1, ал.3, т.4 от Закона за горите /ЗГ/.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 161

 

1.Дава предварително съгласие за провеждане/определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, с цел да бъде учредено право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Канализационно отклонение за отвеждане на отпадните води от сграда на МВЕЦ „Джерман", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.210.23 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, през поземлени имоти, както следва:

-2333.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.24, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Горскаа" и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път", целия с площ от 2836 кв.м

-  1967.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.873, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Горска" и начин на трайно ползване „Иглолистна гора", целия с площ от 2511 кв.м

-   500.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.882, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Горска" и начин на трайно ползване „Иглолистна гора", целия с площ от 978 кв.м;

-   436.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.995, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Горска" и начин на трайно ползване „Иглолистна гора", целия с площ от 978 кв.м;

-Поземлен имот с идентификатор № 65365.603.423, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Урбанизирана" и начин на трайно ползване „Второстепенна улица", целия с площ от 6261 кв.м, представляващ улица с осеви точи 59 - 60 - 61 - 396 /ул."Крайречна"/

-Поземлен имот с идентификатор № 65365.210.23, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Урбанизирана" и начин на трайно ползване „За електроенергийно производство", целия с площ от 9947 кв.м,

 2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Канализационно отклонение за отвеждане на отпадните води от сграда на МВЕЦ „Джерман", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.210.23 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с обхват поземлени имоти с идентификатори №№65365.210.24, 65365.210.837, 65365.210.882 и 65365.210.995 по кадастралната кърта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, попадащи в част от отдел и подотдел 70 „18"; 70 „15"; 70 „е"; 70 „3" и 70 „20" по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № 156 от 20.02.2018 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, през поземлени имоти, както следва.

 3.Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Канализационно отклонение за отвеждане на отпадните води от сграда на МВЕЦ „Джерман", находяща се в поземлен имот с идентификатор №  65365.210.23 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с обхват поземлени имоти с идентификатори №№65365.210.24, 65365.210.837, 65365.210.882 и 65365.210.995 по кадастралната кърта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, попадащи в част от отдел и подотдел 70 „18"; 70 „15"; 70 „е"; 70 „3" и 70 „20" по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № 156 от 20.02.2018 година на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, през поземлени имоти, както следва;

4. Разрешава започване на процедура по учредяване право на сервитут върху поземлен имот горска територия, както следва:

-2333.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.24, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Горскаа" и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път", целия с площ от 2836 кв.м

-1967.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.873, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Горска" и начин на трайно ползване „Иглолистна гора", целия с площ от 2511 кв.м

-500.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.882, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Горска" и начин на трайно ползване „Иглолистна гора", целия с площ от 978 кв.м;

-436.00 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.995, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Горска" и начин на трайно ползване „Иглолистна гора", целия с площ от 978 кв.м;

5.Дава съгласието си да бъде учредено право на прокарване за изграждане на елемент на техническата инфраструктура през поземлени имоти с идентификатори, както следва:

 - част от поземлен имот с идентификатор № 65365.603.423, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Урбанизирана" и начин на трайно ползване „Второстепенна улица", целия с площ от 6261 кв.м, представляващ улица с осеви точи 59 - 60 - 61 - 396 /ул."Крайречна"/

  - част от поземлен имот с идентификатор № 65365.210.23, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с трайно предназначение на територията „Урбанизирана" и начин на трайно ползване „За електроенергийно производство", целия с площ от 9947 кв.м.

6.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и разпоредбите на всички нормативни актовете съотносими към устройство на територията в Република България и се представи в общината за провеждане на процедура по чл.128 и сл. от ЗУТ.

7.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване изискванията на т.3 и  одобреното  задание  по  т.2.

8.Възложителят да съгласува проекта за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

9.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2 от  ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината.

10.Екземпляр от решението да се връчи на заявителите, доколкото е заплатена таксата , дължима по реда на чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня. 11.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

12.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  Чл.21 ал.1 т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 162


І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение № 433 от Протокол № 4 / 30.01.2020 година, както следва:

В раздел Раздел II. Право на строеж се добавя № 6

-   №6 - Право на пристрояване със застроена площ 10 кв.м. и разгъната застроена площ от 20 кв.м. към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.375.14 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и Акт за поправка на АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня.

. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване със застроена площ 10 кв.м. и разгъната застроена площ 20 кв.м. на Георги Велинов Георгиев, ЕГН xxxxxxxxxx, л.к.№xxxxxxxxx, издадена на xx xx xxxx г. от МВР гр.Кюстендил, с постоянен адрес гр.Дупница, ул. „Свети Иван Рилски" №349, съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.2 от ЗУТ с изх.№ ОАГ - 33 от 22.07.2019 г. издадена от Главния архитект на Община Сапарева баня, към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.375.14 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,  собственост на Георги Велинов Георгиев, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба №129, т.ІІ, рег.№2549, д.№309 от 18.06.2019 г., вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под Акт №163, том8, вх.№2112 от 18.06.2019 г., построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и Акт за поправка на АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

IІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 110,85 лв. за кв.м. изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 160,00 лв. с ДДС за кв.м. за право на пристрояване със застроена площ 10 кв.м. и разгъната застроена площ 20 кв.м. на Георги Велинов Георгиев, ЕГН xxxxxxxxxx, л.к.№xxxxxxxxx, издадена на xx xx xxxx г. от МВР гр.Кюстендил, с постоянен адрес гр.Дупница, ул. „Свети Иван Рилски" №349, към законно изградена сграда с идентификатор №65365.602.375.14 със застроена площ 83 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,  собственост на Георги Велинов Георгиев, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба №129, т.ІІ, рег.№2549, д.№309 от 18.06.2019 г., вписан в Службата по вписванията при РС гр.Дупница под Акт №163, том8, вх.№2112 от 18.06.2019 г., построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №471/27.04.2009 г. и Акт за поправка на АЧОС №559/25.08.2010 г./ урегулиран поземлен имот представляващ парцел LXXVІ - за търговски комплекс и обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.375 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване и право на надстрояване на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 34, ал.6 от ЗОС, с чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.64 и чл.67, ал.2 от ЗЕ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 163

1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на нова въздушна кабелна линия на кабел ниско напрежение на фирма   „ЧЕЗ Разпределение България" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: улица с осови точки 7а-8/ул.Победа, гр.Сапарева баня/ и улица с осови точки 6-263 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1050 по КК на гр. Сапарева баня и улица с осови точки 263-264-265 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатори №65365.602.1055 по КК на гр. Сапарева баня;

 2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгасно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.193, ал.4, ал.5 и ал.8 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.


Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 164

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване за водопроводно отклонение за минерална вода на „РИЛА СПА ЕНД КЛУБ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул."Малина" №6, ЕИК 202403094, представлявано от Николай Петров Ганчев, съгласно представеното трасе, през имоти - общинска собственост, както следва: ПИ с идентификатор 65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ УПИ III - за обществено обслужване, кв.86 по регулационния план /РП/ на гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.1031 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ паркинг на ул. „Пчела" гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 273-274-275 по РП /ул. „Паничище"/ гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.861 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 275-321-320 по РП /ул. Пчела"/ гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.855 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 320-40-262А-260 по РП /ул. „Липа"/ гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.814 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 262а-262-260А-261-260-258-259-259А по РП /ул. „Славяни"/ гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.817 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 259-а-257а-402-403 /ул. „Роза"/ гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.818 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 403-404 по РП /ул. „Детелина"/ гр.Сапарева баня и ПИ с идентификатр 65365.601.819 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 404-404а по РП /ул. „Малина"/ гр.Сапарева баня.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня изменя учреденото право на прокарване и/или преминаване, като общо такова на „ВИКЕА ВИЛИДЖ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня,  ул."Света Богородица" №26, ЕИК 201704753, представлявано от Виктория Пламенова Стоева, „КОКО ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ" ООД, ЕИК: 206035501, със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул."Развигор" 3, представлявано от Константин Александров Янев и „КОКО ХИЛС" ЕООД, ЕИК: 205952924, със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул."Развигор" 3, представлявано от Константин Александров Янев, съгласно т.2 по Решение №30, от Протокол № 3/30.12.2019г.на ОбС Сапарева баня, т.2 на Решение №31, от Протокол №3/30.12.2019г. на ОбС Сапарева баня и т.3 от Решение № 130, от Протокол № 8/28.005.2020г. на ОбС Сапарева баня, като вместо през описаните в същите имоти - общинска собственост: ПИ с идентификатор 65365.601.1031 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ паркинг на ул. „Пчела" гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.848 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул. „Пчела" гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул. „Паничище" гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 653656.601.870 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ тротоар на ул. „Германея" гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.1033 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ УПИ I - за парк, кв.92 по РП на гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.814 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул. „Славяни" гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.817 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул. „Роза" гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.818 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул. „Детелина" гр.Сапарева баня и ПИ с идентификатр 65365.601.819 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ ул. „Малина" гр.Сапарева баня, учредява общо право на прокарване и/или преминаване за водопроводно отклонение  за минерална вода на цитираните три дружества през следните имоти - общинска собственост: ПИ с идентификатор 65365.601.981 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ УПИ III - за обществено обслужване, кв.86 по регулационния план /РП/ на гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.1031 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ паркинг на ул. „Пчела" гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.847 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 273-274-275 по РП /ул. „Паничище"/ гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.861 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 275-321-320 по РП /ул. Пчела"/ гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.855 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 320-40-262А-260 по РП /ул. „Липа"/ гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.814 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 262а-262-260А-261-260-258-259-259А по РП /ул. „Славяни"/ гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.817 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 259-а-257а-402-403 /ул. „Роза"/ гр.Сапарева баня, ПИ с идентификатор 65365.601.818 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 403-404 по РП /ул. „Детелина"/ гр.Сапарева баня и ПИ с идентификатр 65365.601.819 по КК на гр.Сапарева баня, представляващ улица с о.т. 404-404а по РП /ул. „Малина"/ гр.Сапарева баня.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие правото на прокарване и/или преминаване  по т.1 и т.2 от настоящото решение да бъде общо, като същото е заплатено с платежни нареждания от 31.10.2019 г.13.04.2020 г. и 15.04.2020 г.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 34, ал.6 от ЗОС, с чл.193, ал.4 от ЗУТ и чл.64 и чл.67, ал.2 от ЗЕ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 165

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване на нова въздушна линия на кабел ниско напрежение на фирма   „ЧЕЗ Разпределение България" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлени имоти -  общинска собственост, както следва: улица с осови точки 111-108-107 по регулационния план на с.Ресилово;

 2. Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгасно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

                             

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във вр. с чл.27, ал.4 и 5  от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30, ал.1, т.1, чл.19, ал.1 и чл.15 от ЗЕСМФИ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 166

 

 І. ОбС гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение № 43 от Протокол № 4 / 30.01.2020 година, както следва:  

В раздел VІ  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ в колона „№ по ред" се  добавя №1016

-№ 1016 - помещение в сграда с идентификатор 65365.602.1154.2 по КККР на гр.Сапарева баня - 16,60 кв.м на кота - 2,60 м., при съседи: архив, стълбищна клетка с коридор и склад, откъм северна фасада, както и площ от 22,00 кв.м от покрива на сграда с идентификатор 65365.602.1154.2 по КККР на гр.Сапарева баня, съгласно приложената схема.

ІІ. 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем на „БТК" ЕАД  помещение в сграда с идентификатор 65365.602.1154.2 по КККР на гр.Сапарева баня - 16,60 кв.м на кота - 2,60 м., при съседи: архив, стълбищна клетка с коридор и склад, откъм северна фасада, както и площ от 22,00 кв.м от покрива на сграда с идентификатор 65365.602.1154.2 по КККР на гр.Сапарева баня, съгласно приложената схема. Сградата е актувана с Акт за публична общинска собственост № 121 / 12.11.2013 г.

2.На основание чл.19, ал.1 от ЗЕСМФИ, отдаването под наем е за срок от  10 /десет/ години без провеждането на търг или конкурс

3. Дава съгласие на „БТК" ЕАД да предостави достъп до инсталираните съоръжения на базовата станция на „Теленор България" АД, в рамките на наетата площ по т.1 от раздел II на настоящото решение.

4.Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от ЗОбС определя наемна цена за отдаване под наем на описаните по-горе помещение и площ по т.1 от раздел II на настоящото решение  в размер на 1000,00 лв./кв.м. с ДДС на месец.

5.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да  сключи договор за наем при условията на настоящото решение .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.  140, ал.5 от Закона за публичните финанси чл.9 ал.1, ал.2 и 3 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните  дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 167

 

1. Приема отчета  и  доклада за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за 2019 год. както следва:

             1.1. По прихода   9 476  192 лв. съгласно приложение  №1

              1.2. По разхода   9 476  192 лв. съгласно приложение № 1

              1.3. Преходен остатък в размер на 163 518 лв.

2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно приложение № 2

3. Приема отчета за средствата от ЕС, в т.ч.

               3.1. Отчет за средствата от ЕС, предоставени по ОП - код 98 /KSF/ - Приложение № 3

               3.2.  Отчет за средствата от РА, фонд "Земеделие"- код 42 /RA/- Приложение № 4

               3.3. Отчет за средствата от ЕС - ДЕС код 96 СЕС-ДЕС Приложение №  5

 4. Приема отчета за чуждите средства код 33 - Приложение №   6

 5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно  Приложение № 14.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.210, ал.1 от ЗУТ и §6 ал.2 от ПР на ЗУТ, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 168


І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение №43 от Протокол №4/30.01.2020 година, както следва:

  В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя №157

    

- №157 -  9/758 кв.м. идеални части от УПИ ІV-135, кв.37 по плана на с.Овчарци, целия с площ 758 кв.м.;

            ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Любчо Георгиев Пачаръзов - ½ ид.ч. и Радостинка Йорданова Димитрова - ½ ид., чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2500/20.07.2020 г./  - 9/758 кв.м. идеални части от УПИ ІV-135, кв.37 по плана на с.Овчарци, целия с площ 758 кв.м.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № Лиценз №100100888 от 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината, в размер на  25.00 лв. за 1 кв.м. без ДДС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 30,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС за продажба на - 9 / 758 кв.м. идеални части от УПИ ІV-135, кв.37 по плана на с.Овчарци, целия с площ 758 кв.м.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 169


  І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. приета с Решение №43 от Протокол №4/30.01.2020 година, както следва:

 В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя №158    

- №158 -  85/648 кв.м. идеални части от УПИ І-1544, кв.46 по плана на с.Сапарево, целия с площ 648 кв.м.

  ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Атанас Иванов Шукадаров - ½ ид.ч. и Антон Бойчев Шукадаров - ½ ид.ч., чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2500/20.07.2020 г./  - 85 / 648 кв.м. идеални части от УПИ І-1544, кв.46 по плана на с.Сапарево, целия с площ 648 кв.м.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № Лиценз №100100888 от 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината, в размер на  25.00 лв. за 1 кв.м. без ДДС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 30.00.лв. за 1 кв.м. без ДДС за продажба на - 85 / 648 кв.м. идеални части от УПИ І-1544, кв.46 по плана на с.Сапарево, целия с площ 648 кв.м.

  V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 170

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня определя маломерните имоти с площ до 10 дка от общински поземлен фонд да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок до 1 стопанска година.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня определя наемна цена на имотите в размер на 22лв./дка. с ДДС за землищата на цялата територия на Община Сапарева баня.

3. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня, при наличие на повече от едно заявление за конкретен маломерен имот да се внесе докладна записка за отдаване под наем по общия ред.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на кмета да сключи договорите за наем на имотите по т.1 от решението.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 3.1, т. 3.1.1. и 3.1.2 от Административен договор № Д-34-69/16.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.", за проект с регистрационен № BG16M1OP002-2.010-0040 „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14", сключен между Министерството на околната среда и водите

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 171

 

1. Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да издаде Запис на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерството на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по Административен договор № Д-34-69/16.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.", за проект с регистрационен № BG16M1OP002-2.010-0040 „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14", в размер на 94 885,22 лв. /деветдесет и четири хиляди, осемстотин осемдесет и пет лева и двадесет и две стотинки/, представляващи 10% от максималния размер на безвъзмездната финансова помощ.

2. Утвърждава текст на Запис на заповед, който е неразделна част от настоящето решение.

3.  Възлага на кмета на община Сапарева баня да подготви и подпише необходимите документи за получаване на авансово плащане по Административен договор № Д-34-69/16.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.", за проект с регистрационен № BG16M1OP002-2.010-0040 „Рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/30.07.2020г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и 2, чл.14, ал.1, ал.2, 7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15а от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.102, ал.3,4 и 6 от Закона за лечебните заведения.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 172


1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем на лица извършващи извънболнична помощ без провеждане на търг и конкурс, части от имоти публична общинска собственост и части от имот частна общинска собственост (Приложение №1 - Схема на имотите) - помещения, находящи се в:

  • сграда № 10 /бившата градска поликлиника гр.Сапарева баня/, /АПОС № 82/17.12.2012 г./ , разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.601.941 по КК на гр.Сапарева баня, а именно:

самостоятелен обекти в сграда с идентификатор 65365.601.941.10.5, Площ: 10,08 кв.м.; Брой нива на обекта: 1, Предназначение: За здравни и социални услуги;

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.601.941.10.6, Площ: 29,85 кв.м., Брой нива на обекта: 1, Предназначение: За здравни и социални услуги;

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.601.941.10.7, Площ:17,91 кв.м., Брой нива на обекта: 1, Предназначение: За здравни и социални услуги;

-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.601.941.10.8, Площ: 17,91 кв.м., Брой нива на обекта: 1, Предназначение: За здравни и социални услуги;

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.601.941.10.9, Площ: 17,91 кв.м., Брой нива на обекта: 1, Предназначение: За здравни и социални услуги;

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.601.941.10.11, Площ: 32,44 кв.м., Брой нива на обекта: 1, Предназначение: За здравни и социални услуги;

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.601.941.10.12, Площ: 17,91 кв.м., Брой нива на обекта: 1, Предназначение: За здравни и социални услуги;

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.601.941.10.13, Площ: 17,91 кв.м., Брой нива на обекта: 1, Предназначение: За здравни и социални услуги;

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.601.941.10.14, Площ: 17,91 кв.м., Брой нива на обекта: 1, Предназначение: За здравни и социални услуги;

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.601.941.10.15, Площ: 27,11 кв.м., Брой нива на обекта: 1, Предназначение: За здравни и социални услуги;

  • бившата здравна служба с.Овчарци, находяща се на втори етаж в двуетажна масивна сграда изградена в УПИ представляващ парцел І, кв.44 по ЗРП на с.Овчарци, общ.Сапарева баня /АПОС №24/09.02.2006г./;
  • бившата здравна служба с.Ресилово, находяща се УПИ представляващ парцел VІІІ, кв.56 по ЗРП на с.Ресилово, общ.Сапарева баня/АПОС №297/21.03.2017г./; /променя се поради техническа грешка/
  • бившата здравна служба с.Сапарево, находяща се в поземлен имот пл.№1916, кв.41 по плана на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС №67/15.06.2006г./

2.Общински съвет гр.Сапарева баня определя наемна цена на помещенията находящи се в сградите на бившите здравни служби в селата Сапарево, Овчарци и Ресилово в размер на 12,00 лв./кв.м. без ДДС и за самостоятелните обекти в бивша градска поликлиника гр.Сапарева баня, в размер на 20,00 лв./кв.м. без ДДС.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя срок, за който да бъдат сключени договорите за наем - 5 ( пет) години.

4. На основание чл.15а от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество ОбС определя наемна цена на помещенията по т.3, за лица извършващи извънболнична помощ в размер десет на сто от определенита цена по т.2 .

5. Общински съвет Сапарева баня упълномощава  Кмета  на Община Сапарева баня да сключи договори за наем с лицата извършващи извънболнична помощ и заявили желание да наемат помещенията по т.1 от решението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин