НовиниПринтирай

Заповед № РД - 00 - 04/ 09.02.2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 09.02.2012 г. Заповед № РД - 00 - 04/ 09.02.2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 2, взето по Протокол № 24 / 24.02.2006 година на заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV - За баня и поликлиника и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - За хигиена баня, кв. 126 по регулационния план на гр.Сапарева баня с нови идентификатори №65365.601.98 и 65365.601.99 по К.К на гр.Сапарева баня, третиращ, както следва: 1.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между двата имота по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.601.98 по К.К. на гр.Сапарева баня; 2. Разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV - За баня и поликлиника, кв.126 по рег. план на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с проектни номера, както следва: ІV - За баня и поликлиника, ІХ - За плувни басейни и обществено обслужване и отреждане на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - За плувни басейни и обществено обслужване, кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с възложител Община Сапарева баня.
Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

*Заповедта е достъпна и в прикачените файлове.